Indhold

Produktionsskolerne

1 Indledning
1.1 Formkrav og generelle anvisninger
2 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
2.1 Pædagogiske udgangspunkt og praksis
2.2 Yderligere offentliggørelse
3 Lov om produktionsskoler
3.1 Udslusningsstrategi og samarbejdsaftaler
3.2 Målgruppe
4 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
4.1 Undervisningsmiljøvurdering

 

Produktionsskolerne

Den følgende gennemgang af, hvilke oplysninger skolerne har pligt til at have på deres hjemmesider, retter sig mod produktionsskoler.

Produktionsskoler adskiller sig noget fra de regulerede uddannelsesinstitutioner med hensyn til krav om oplysningspligt på skolernes hjemmesider. Der er eksempelvis ikke krav om offentliggørelse af skolens vedtægter, bestyrelsesreferater eller informationer om deltagerråd på skolerne.

1 Indledning

Reglerne for krav til offentliggørelse af oplysninger på produktionsskolers hjemmesider findes i:

  • Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
  • Lov om produktionsskoler
  • Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.
1.1 Formkrav til institutionernes hjemmesider

Denne vejledning indeholder ikke nogen specifikke formkrav til, hvordan institutionen opfylder sin oplysningspligt, men alle skal iagttage disse generelle anvisninger:

  1. Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden. Det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem et hav af undersider for at fremfinde denne.
  2. Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på institutionens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne.
  3. Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller web-portal. Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform.
  4. Endelig må institutionen i sagens natur ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, vildledende eller som i øvrigt strider mod god markedsføringsskik.
Oplysninger på institutionens lokale intranet

Særligt i relation til lokale elektroniske intranet, som fx Lectio eller Fronter, er der i udgangspunktet intet til hinder for, at skolerne kan linke til disse.

Det er imidlertid en naturlig forudsætning, at de pågældende sider er offentligt tilgængelige og ikke kræver brug af password.

Hvis der linkes til institutionens intranetsider, skal det derfor sikres:

  • at oplysningerne på intranettet kan tilgås af offentligheden uden brug af særligt password,
  • at eventuelle dokumenter/filer kan åbnes uden password,
  • at der kun gives adgang til de dele af intranettet, der ikke indeholder fortrolige oplysninger om elever eller medarbejdere.
Tjekliste med nøgleord

Til vejledningen knytter sig et skema med en oversigt over nøgleord, der følger vejledningens opbygning og systematik.

Det er formålet med tjeklisterne, at de skal fungere som en opsummering af selve vejledningen og bidrage til at skabe et hurtigt overblik. De er tænkt som et arbejdsredskab for institutionen i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af hjemmesideoplysningerne.

Henvisning og links til retsreglerne

I tjeklisterne findes også henvisninger til de regler, som oplysningskravene bygger på samt informationer om, hvor man kan finde yderligere oplysninger om det pågældende emne.

Under tjeklisterne er indsat links til de pågældende regler i www.retsinformation.dk.

Det skal imidlertid her understreges, at det i alle tilfælde er institutionens eget ansvar at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende regler for det institutions- og uddannelsesområde, institutionen har udbudsret til, og regelhenvisningerne i skemaet vil derfor kun blive revideret i forbindelse med kommende indholdsmæssige revisioner af vejledningen.

2 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. er hovedloven, når det gælder krav til de oplysninger, som skoler og institutioner skal have offentligt tilgængelige på internettet.
Offentligheden skal enkelt og hurtigt kunne vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner. Det skal være muligt for elever, forældre og for virksomheder at finde lettilgængelig relevant information om indhold og kvalitet.

Gennemsigtighed og åbenhed er samtidig en forudsætning for, at borgerne og virksomhederne på et kvalificeret grundlag frit kan vælge uddannelse og skole eller uddannelsesinstitution, og offentligheden, politikerne og myndighederne får bedre mulighed for at følge uddannelsernes og institutionernes kvalitetsudvikling.

2.1 Pædagogiske udgangspunkt og praksis

Det fremgår af loven, at den enkelte skole skal oplyse om sit pædagogiske udgangspunkt og praksis på sin hjemmeside.

Det pædagogiske udgangspunkt fastlægger principperne for eksempelvis valg af undervisningsformer og arbejdsformer, og elevernes indflydelse på undervisningen.

2.2 Yderligere offentliggørelse

Loven nævner ligeledes, at skolen skal offentliggøre al anden information, der er væsentlig for belysning af kvaliteten af skolens undervisning, og som ligger udenfor det, der er fastsat i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Det er her op til den enkelte skole selv at foretage et skøn af, hvad der i denne forbindelse findes relevant i relation til netop dennes virksomhed.

3 Lov om produktionsskoler

I det følgende afsnit gennemgås de krav til skolernes hjemmesider, der har hjemmel i produktionsskoleloven.

3.1 Udslusningsstrategi og samarbejdsaftaler

Produktionsskolens bestyrelse skal udarbejde en strategi for skolens udslusning af deltagere. Udslusningsstrategien skal være offentlig tilgængelig på skolens hjemmeside på internettet.

Bestyrelsen er desuden ansvarlig for, at skolens eventuelle generelle samarbejdssamtaler med øvrige uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser og skolens erfaringer hermed i relation til udslusning gøres offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside på internettet.

Udarbejdelsen af en strategi skal sikre en målrettet udslusningsindsats, der skal give en succesfuld udslusning af deltagerne til enten uddannelse eller beskæftigelse. Derudover skal udarbejdelsen af strategien skærpe produktionsskolernes bevidsthed om, hvad god kvalitet i udslusningen er.

3.2 Målgruppe

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Produktionsskolerne skal i deres information og annoncering, herunder på skolernes hjemmesider på internettet oplyse om målgruppen. Skolerne skal endvidere oplyse, at et produktionsskoleophold ikke er et formelt kompetencegivende undervisningstilbud.

Reglerne skal sikre, at skolen i sin markedsføring og annoncering beskriver målgruppen fyldestgørende og kun henvender sig til den målgruppe, der er omfattet af produktionsskolernes tilbud og skal ses i sammenhæng med, at skolerne kun med statstilskud kan optage deltagere, der er omfattet af den målgruppe, der er beskrevet i produktionsskoleloven.

4 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Produktionsskoler er omfattet af reglerne i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og skal derfor udarbejde en undervisningsmiljøvurdering.

4.1 Undervisningsmiljøvurdering

Skolens ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på skolen, og at denne er tilgængelig på institutionens hjemmeside. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der er ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

Sidst opdateret: 20. marts 2019