Hop til indhold

Studieplan og progression

Institutionen fastlægger, efter drøftelse med det relevante lærerteam, en overordnet studieplan for den enkelte klasse, hvor alle klassens fag og forløb indgår. I studieplanen skal der være tydelige mål for elevernes tilegnelse af viden, kundskaber og kompetencer.

Klassens lærerteam er i det daglige ansvarlig for studieplanen og skal for eksempel sikre variation i arbejdsformerne, sammenhæng mellem den daglige undervisning og klassens skriftlige arbejde, virtuelle forløb, projektarbejde og ekskursioner.

Den enkelte lærer skal tilrettelægge undervisningen i faget med udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og evner, og det skal tilstræbes, at undervisningen bygger oven på de forudsætninger, eleverne begynder faget med.

Der skal være progression i arbejdsformerne, så eleverne gennem uddannelsesforløbet opnår stadig større selvstændighed i det faglige arbejde. Lærertemaet skal sikre, at arbejdsformerne gør eleverne studieparate, og at eleverne gennem undervisningen lever op til uddannelsens formål.

Formativ evaluering

Hverdagen skal være præget af løbende dialog mellem læreren og den enkelte elev med vægt på fremadrettet, formativ evaluering, det vil sige, at den enkelte elev bliver evalueret med henblik på, hvordan han eller hun kan videreudvikle sine kompetencer. Eleverne skal blandt andet lære at reflektere over egen udvikling og arbejde med at sætte egne faglige mål. Disse mål indgår i den løbende dialog med læreren.

Undervisningstid, fordybelsestid og timepulje

I forbindelse med institutionens organisering af undervisningen skelnes mellem undervisningstid og fordybelsestid. Undervisningstid omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, mens fordybelsestid omfatter den tid, som eleven bruger på selvstændigt skriftligt arbejde i fagene.

Fordelingen af uddannelsernes undervisnings- og fordybelsestid mellem de enkelte fag fremgår af bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

Herudover findes en individuel timepulje med undervisningstid, som institutionens leder fordeler til fag og faglige aktiviteter.

Fordybelsestiden og den individuelle timepulje understøtter et nyt undervisningsbegreb, hvor den daglige undervisning og elevernes skriftlige arbejde tænkes tæt sammen. Det skaber mulighed for mere dynamiske arbejdsformer, hvor undervisning, løbende evaluering og selvstændigt arbejde varieres i løbet af skoledagen.

Sidst opdateret: 11. december 2023