Hop til indhold

Uddannelse og ansættelse

Pædagogikum er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, der giver pædagogikumkandidaterne basale kompetencer til at arbejde som lærere i en gymnasial uddannelse.

Pædagogikumkandidaterne fastansættes på skoler, der udbyder de gymnasiale uddannelser. Den fortsatte ansættelse er dog betinget af, at pædagogikumkandidaten består pædagogikum som udgangspunkt inden for det første år af ansættelsen.

Teoretisk og praktisk pædagogikum

Pædagogikum er tilrettelagt som en etårig uddannelse, der består af både teoretisk og praktisk pædagogikum. Praktisk pædagogikum foregår som udgangspunkt på kandidatens egen skole, mens teoretisk pædagogikum gennemføres ved et universitet.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har godkendt Syddansk Universitet (i et konsortium med universiteterne i Aalborg, Aarhus, Roskilde og København) til at udbyde teoretisk pædagogikum i perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

I henhold til pædagogikumbekendtgørelsen skal teoretisk pædagogikum evalueres hvert andet år, og evalueringen skal offentliggøres på ministeriets hjemmeside.

Spørgsmål og svar

Uddannelsens struktur

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Et pædagogikumforløb er etårigt og består af en teoretisk del (cirka en tredjedel, 20 ECTS) og en praktisk del, der deles op i praktisk pædagogikum (vejledning, cirka en tredjedel, 20 ECTS) og egenundervisning (egne klasser, cirka en tredjedel, 20 ETCS).

Kandidaten udfærdiger et fagdidaktisk projekt og skriver en afsluttende opgave i teoretisk pædagogikum. Opgaven bedømmes af to eksterne censorer. Det praktiske forløb evalueres ved tre besøg af tilsynsførende.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Ja, hvis en eller flere af betingelserne i pædagogikumbekendtgørelsens § 3, stk. 3, er opfyldt:

  1. Et samlet lavt timetal på institutionen i kandidatens fag.
  2. Kandidatens sygdom, barsel eller orlov.
  3. Hvis det hverken efter stillingsopslag eller på anden måde er muligt at skaffe lærere til at varetage undervisningen i et fag, hvorfor kandidatens varetagelse af den ordinære undervisning umuliggør et normalt pædagogikumforløb.

I alle andre tilfælde skal der søges dispensation hos den pædagogikumansvarlige i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det er den ansættende institution, der søger dispensation, ikke kandidaten. Bemærk, at deltidsansættelse ikke er en del af ovenstående undtagelser. Pædagogikum er altid en fuldtidsuddannelse. Der skal derfor også i forhold til deltidsansattes pædagogikum søges dispensation i styrelsen, hvis pædagogikum ønskes forlænget.  

Uddannelsesplan

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

En uddannelsesplan er et fremadrettet planlægningsværktøj, der blandt andet beskriver hovedindhold og særlige fokuspunkter i kandidatens pædagogikumforløb. Uddannelsesplanen samler alle aktiviteter og indsatser i forløbet og bidrager til at fastholde indhold og progression i forløbet. Uddannelsesplanen er et redskab til at koordinere og målrette vejledningsindsatsen og er et fælles referencepunkt for alle aktører i et pædagogikumforløb. Uddannelsesplanen justeres løbende af kursusleder. Den godkendes af tilsynsførende.

Der er forskel på en proces-uddannelsesplan og en realiseret uddannelsesplan. Sidstnævnte er en kortfattet og overordnet oversigt over de væsentligste elementer i kandidatens pædagogikumforløb. Den realiserede uddannelsesplan skal underskrives af kursusleder og tilsynsførende og er et bilag til pædagogikumbeviset.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Se pædagogikumbekendtgørelsens bilag 1 for skabeloner til proces-uddannelsesplanen og den realiserede uddannelsesplan. Bemærk at uddannelsesplanen altid indeholder oplysninger om hele pædagogikumforløbet, også egenundervisningen. Desuden skal den indeholde oplysninger om forventet sluttidspunkt for pædagogikumforløbet.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Det er kursusleder, der udfærdiger uddannelsesplanen, jf. pædagogikumbekendtgørelsens § 20. Kursusleder sørger for, at uddannelsesplanen altid er ajourført, og at tilsynsførende har adgang til planen.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Ja. Alle kandidater skal have en uddannelsesplan. Det gælder også for de kandidater, hvor pædagogikumforløbet påbegyndes senere eller strækker sig over en længere periode end et år, jf. pædagogikumbekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Faglig kompetence

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

En gymnasielærer skal have faglig kompetence, jf. lov om de gymnasiale uddannelser, § 56. Læreren skal have en kandidateksamen fra et universitet i et eller flere gymnasierelevante fag. Uddannelsen skal have en sådan faglig og metodisk bredde og dybde, at kandidaten kan undervise forsvarligt i alle sine fag på alle gymnasiale niveauer.

Et centralfag skal indeholde mindst 120 ECTS og samtidig opfylde kravene i de faglige mindstekrav. Bemærk, at hvis en lærers sidefag ligger uden for den pågældendes centrale fags fagområde og ikke har faglig sammenhæng med det centrale fag, skal læreren have mindst 120 ECTS i sit sidefag mod normalt 90 ECTS. Et fagområde er defineret af opdeling i de faglige mindstekrav og er i denne sammenhæng ikke synonymt med fakultet.

En beskrivelse af den krævede faglige og metodiske bredde og dybde i de enkelte fag findes i de faglige mindstekrav, se Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (faglige mindstekrav).

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Det er institutionens leder, der tildeler faglig kompetence ved ansættelsen, hvis – og kun hvis – betingelserne fastsat i lov om de gymnasiale uddannelsers § 56 og de faglige mindstekrav er opfyldt.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Hvis institutionens leder er i tvivl om en kandidats faglige kompetence, kontaktes Hanne Woller i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: hanne.woller@stukuvm.dk.

Hvis institutionens leder er klar over, at en ansøgers faglige kompetence ikke er opfyldt, kan et universitet anmodes om en ækvivalensvurdering med henblik på en afklaring af, hvilke kurser ansøgeren mangler for at opnå faglig kompetence. Bemærk, at ækvivalensvurderingen er vejledende.

Bemærk, at den tilsynsførende i pædagogikumforløbet har pligt til at tilse, at der er den fornødne dokumentation for kandidatens faglige kompetence. Hvis den tilsynsførende kommer i tvivl, kontaktes Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet træffer afgørelse om faglig kompetence og/eller undervisningskompetence for udenlandske gymnasielærere, ikke institutionens leder. Henvendelse sker til Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk).

Ansættelse

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

En kandidat skal i pædagogikum i alle sine gymnasierelevante fag, også selv om den ansættende institution ikke har undervisning i et eller flere af fagene. Institutionen kan eventuelt lave aftale med en naboinstitution om, at dele af pædagogikumforløbet gennemføres dér. Det er den ansættende institution, der har kursusledelsen for hele forløbet.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Nej. En lærer kan først komme i pædagogikum, når den faglige kompetence er i hus.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

En lærers fastansættelse er betinget af, at læreren består pædagogikum. Hvis læreren ikke består pædagogikum, ophører det aktuelle ansættelsesforhold. Det sker for eksempel, hvis læreren ikke består praktisk pædagogikum. Det kan også ske, hvis læreren ikke består prøven i teoretisk pædagogikum, som dog kan aflægges på ny, jf. § 11, stk. 5.

Undervisningskompetence

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Hvis man efter gennemført pædagogikum videreuddanner sig i et nyt fag, mens man er ansat på en gymnasial uddannelse, kan man få undervisningskompetence i dette fag med institutionens opbakning.

Det kræver, at institutionens leder vurderer, at kravene til faglig kompetence er opfyldt, og at man gennemfører det fagdidaktiske modul i faget, jf. pædagogikumbekendtgørelsens § 26. Institutionen sørger for tilmelding til modulet og betaler udgifterne hertil. Efter gennemførelsen af det fagdidaktiske modul, udsteder institutionens leder bevis for undervisningskompetence i det nye fag.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

En suppleringskandidat er en lærer, der efter gennemført pædagogikum tager et nyt fag. En suppleringskandidat skal deltage i det fagdidaktiske modul i teoretisk pædagogikum. Suppleringskandidater skal skrive fagdidaktisk projekt i det nye fag.

Teoretisk pædagogikum

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Teoretisk pædagogikum har en omfang svarende til en tredjedel årsværk. Heri indgår en uges arbejdstid til at skrive den afsluttende opgave i teoretisk pædagogikum.

Teoretisk pædagogikum er en vekseluddannelse, der etablerer forbindelse mellem teori og praksis. Både den almendidaktiske og fagdidaktiske del af teoretisk pædagogikum inddrager kandidaternes konkrete undervisningserfaring, ikke mindst gennem arbejdet med det fagdidaktiske projekt. Et bærende element i teoretisk pædagogikum er sammenhængen mellem teori, caseanalyse og aktionslæring. Teorier læses, diskuteres og anvendes. Cases analyseres og diskuteres. Aktioner designes, afprøves og undersøges.

Studieordningen for teoretisk pædagogikum findes på SDU’s pædagogikumhjemmeside.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

At arbejde med aktioner betyder, at kandidaten med udgangspunkt i teori, analyse og refleksion beslutter sig for i praksis at undersøge et konkret aspekt af egen undervisningspraksis for at blive dygtigere som lærer. Kandidaten evaluerer efterfølgende sin aktion med henblik på at korrigere og justere den.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Alle moduler af teoretisk pædagogikum skal gennemføres. En kandidat kan ikke være fraværende fra teoretiske moduler på grund af andre planlagte aktiviteter på ansættelsesinstitutionen. I tilfælde af sygdom eller andet lovligt fravær (borgerligt ombud og lignende) indsendes besked snarest muligt til Syddansk Universitet. Modulet skal så normalt gennemføres på et senere tidspunkt, og det udbydende universitet anviser et alternativt kursustidspunkt. Som rettesnor skal en kandidat deltage i mindst 95 procent af undervisningen i teoretisk pædagogikum.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Prøven i teoretisk pædagogikum

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Opgaven skrives ved slutningen af skoleåret, når modulerne i teoretisk pædagogikum er gennemført, og praktisk pædagogikum er bestået. Det er ansættelsesinstitutionen, der fastsætter tidspunktet for skriveperioden; dog skal afleveringsfristen ligge inden en dato, der udmeldes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Der er afsat en uges samlet arbejdstid til besvarelse af opgaven. Institutionen sørger for, at kandidaten friholdes for andre arbejdsopgaver i opgaveperioden.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Pædagogikumbekendtgørelsens §§ 13-15 beskriver proceduren for klager i forbindelse med teopædopgaven.

Hvis man vil klage over prøven, gælder følgende:

  • Klagen skal skriftlig og begrundet, med nøje angivelse af de faktiske omstændigheder, som efter klagers mening bør begrunde en imødekommende afgørelse
  • Klagen indgives senest 14 dage efter, at bedømmelsen er offentliggjort.
  • Klagen sendes til Styrelsen for undervisning og Kvalitet, Kontor for Gymnasier, ved mail til pædagogikumansvarlig Trine Rhein-Knudsen: trine.rhein-knudsen@stukuvm.dk.

Der kan klages over retlige forhold, eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet, bedømmelsen. Man skal være opmærksom på, at en klage over bedømmelsen kan resultere i en lavere karakter.

Det fagdidaktiske projekt

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Alle kandidater skal skrive et fagdidaktisk projekt som led i deres pædagogikum. Kandidaten vælger en fagdidaktisk problemstilling i et af sine fag (matematikkandidater skal dog skrive i matematik, eventuelt med inddragelse af deres andet fag), som gøres til genstand for en mindre, afgrænset undersøgelse gennem caseorienteret arbejde og med inddragelse af viden fra både almendidaktik, fagdidaktik og undervisningspraksis. Kandidaten inddrager sine vejledere i overvejelserne, hvilket sikrer, at projektet indgår som en naturlig del af arbejdet i praktisk pædagogikum.

Projektet har et omfang af cirka 10-15 timers arbejdstid, og det skriftlige produkt fylder maksimalt tre sider.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Projektet fremlægges for tilsynsførende, kursusleder og vejledere ved andet besøg, dog ved tredje besøg for matematikkandidater og for kandidater, der skriver projekt i en eventuel bi-tilsynsførendes fag.

Projektet bedømmes ikke selvstændigt, men indgår i den samlede bedømmelse af kandidaten.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Alle kandidater skal skrive fagdidaktisk projekt, også suppleringskandidater og kandidater fra Grønland.

Merit

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Ja. Det er i alle tilfælde ansættelsesinstitutionens leder, der tildeler merit. Men kandidaten skal søge institutionens leder om merit i forbindelse med ansættelsen, og det er kandidaten, der skal fremskaffe den nødvendige dokumentation.

Institutionens leder skal på baggrund af ansøgningen i hvert enkelt tilfælde indhente en vejledende udtalelse om merit hos SDU (kontakt Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, avv@sdu.dk), inden der træffes afgørelse om tildeling af merit.

Tildeling af merit skal under alle omstændigheder være dokumenteret og begrundet.

Hvis en kandidat tildeles merit, øges omfanget af egenundervisningen med et arbejdstimetal svarende til omfanget af de aktiviteter, der er givet merit for.

I det afsluttende pædagogikumbevis skal indgå en præcisering af den givne merit og grundlaget for den, jf. pædagogikumbekendtgørelsens § 23, stk. 3.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Nej, der gives ikke automatisk merit.

Praktisk pædagogikum

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Institutionens leder kan uddelegere kursusledelsen til en af institutionens lærere eller ledere. Kursusleder skal selv have pædagogikum. Vejlederne udpeges som regel i et samarbejde mellem kursusleder og institutionens ledelse. Vejledere skal selv have gennemført pædagogikum.

Tilsynsførende beskikkes af Børne- og Undervisningsministeriet. Tilsynsførende har selv pædagogikum.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Det er kursusleder, der har det daglige ansvar for et pædagogikumforløbs tilrettelæggelse. Bemærk, at også egenundervisningen indgår som en del af pædagogikumforløbet. Tilsynsførende skal godkende uddannelsesplanen.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Ja. Kandidaten skal skrive portfolio. Den skal være tilgængelig for aktørerne i det praktiske pædagogikumforløb. Der er ikke noget formkrav til portfolioen, men den indeholder blandt andet eksempler på kandidatens refleksioner over egen undervisningspraksis.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Der skal tilstræbes en så ligelig fordeling mellem vejlederklasser og egenundervisning som muligt. En kandidat skal have vejledning i alle sine fag, men ikke nødvendigvis egenundervisning i alle sine fag. I de tilfælde, hvor en kandidat har mange fag, bør pædagogikumbekendtgørelsens bilag 2 konsulteres for at se, om nogle af fagene kan siges at være beslægtede fag, hvorved kandidaten kan opnå undervisningskompetence i alle fag i en gruppe.

Hvis man kommer i tvivl om den praktiske tilrettelæggelse af et pædagogikumforløb, kan den pædagogikumansvarlige i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kontaktes for sparring.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Kursusleder udfærdiger et udkast til pædagogikumudtalelsen, jf. pædagogikumbekendtgørelsens § 19. Dernæst færdiggør kursusleder og tilsynsførende udtalelsen i fællesskab. Vejlederne deltager ikke i denne proces.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

I konferencerne efter de to første besøg deltager kandidat, kursusleder, vejledere, tilsynsførende. Efter sidste besøg kan vejledere deltage i et kort formøde før den egentlige konference, hvis det ønskes. Vejlederne deltager under alle omstændigheder i drøftelsen af det fagdidaktiske projekt, når det fremlægges; også hvis det fremlægges ved tredje besøg.

Når udtalelsen færdiggøres, deltager udelukkende kursusleder og tilsynsførende.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Det er kandidatens ansættelsesskole, der betaler udgifter til transport og eventuel overnatning samt honorar til tilsynsførende.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Ja, det kan komme på tale, hvis kandidaten er i fare for ikke at bestå praktisk pædagogikum. Et ekstra besøg vil skulle godkendes af institutionens leder efter indstilling fra tilsynsførende.

Øvrigt

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

En kandidat, som ønsker en fremmedsproget version af sit bevis for undervisningskompetence, må selv bekoste en oversættelse af materialet ved en statsautoriseret translatør. Den udstedende myndighed attesterer rigtigheden af det originale bevis, som ligger til grund for oversættelsen, gennem påtegning af oversættelsen. For beviser udstedt af en institution er det således institutionens leder, der foretager påtegningen. For ældre beviser indsendes materialet, herunder en kopi af det originale bevis, til den pædagogikumansvarlige i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Kandidater, som ønsker en fremmedsproget dokumentation for de erhvervsmæssige rettigheder, som en dansk undervisningskompetence medfører, kan få hjælp hos Styrelsen Forskning og Uddannelse.

Opdateret 31/05 2021 kl. 16:00

Man kan altid henvende sig til den pædagogikumansvarlige i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis man har spørgsmål vedrørende pædagogikum: trine.rhein-knudsen@stukuvm.dk.

Spørgsmål, der vedrører teoretisk pædagogikum, rettes til SDU: paedagogikum@sdu.dk

Sidst opdateret: 11. december 2023