Uddannelse og ansættelse

Pædagogikum er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, der giver pædagogikumkandidaterne basale kompetencer til at arbejde som lærere i en gymnasial uddannelse.

Pædagogikumkandidaterne fastansættes på skoler, der udbyder de gymnasiale uddannelser. Den fortsatte ansættelse er dog betinget af, at pædagogikumkandidaten består pædagogikum som udgangspunkt inden for det første år af ansættelsen.

Teoretisk og praktisk pædagogikum

Pædagogikum er tilrettelagt som en etårig uddannelse, der består af både teoretisk og praktisk pædagogikum. Praktisk pædagogikum foregår som udgangspunkt på kandidatens egen skole, mens teoretisk pædagogikum gennemføres ved et universitet.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har godkendt Syddansk Universitet (i et konsortium med universiteterne i Aalborg, Aarhus, Roskilde og København) til at udbyde teoretisk pædagogikum i perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

I henhold til pædagogikumbekendtgørelsen skal teoretisk pædagogikum evalueres hvert andet år, og evalueringen skal offentliggøres på ministeriets hjemmeside.

Spørgsmål og svar

Pædagogikum

Hvem afgør, om kandidaten har faglig kompetence i et fag?

Det er skolens leder, der træffer afgørelsen. Skolens leder er dog ansvarlig for, at afgørelsen træffes i overensstemmelse med de krav til faglig kompetence, som er fastsat i lov og bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx og de gymnasiale fag i eux), herunder i de faglige mindstekrav.

Hvad gør skolens leder, hvis der opstår tvivl om den faglige kompetence?

Hvis skolens leder er i tvivl, kan vedkommende rette henvendelse til en af ministeriets fagkonsulenter for at få råd og vejledning. Skolens leder kan desuden på vegne af kandidaten anmode et universitet, der udbyder faget rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser, om at få foretaget en såkaldt ækvivalensvurdering af eksamenspapirer mv. for at få afdækket, hvad der måtte mangle i forhold til at have den fornødne faglige kompetence.

Tilsynsførende har før det første besøg pligt til at sikre sig, at der er fornøden dokumentation for den faglige kompetence. Hvis tilsynsførende kommer i tvivl, skal der rettes henvendelse til ministeriets pædagogikumadministration.

Hvad gør skolens leder, hvis kandidaten har udenlandske eksamenspapirer?

Styrelsen for Forskning og Uddannelse træffer afgørelse om faglig kompetence og/eller undervisningskompetence for udenlandske gymnasielærere, ikke skolens leder.

Hvis kandidaten ikke allerede har haft kontakt til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, rettes der henvendelse dertil for at få en vurdering af eksamenspapirerne.

Nærmere oplysninger fås på www.ufm.dk eller hos Kari Boe Gad kbg@ufm.dk

Hvor mange fag skal en kandidat i pædagogikum i?

En kandidat skal i pædagogikum i alle sine gymnasierelevante fag. Har kandidaten for eksempel dansk og italiensk som fag, skal kandidaten altså i pædagogikum i begge fag, uanset om den skole, kandidaten er ansat på, har italiensk eller ej. Har skolen ikke selv italiensk, må der laves en aftale med en skole i nærheden, som har faget.Det er ansættelsesskolen, der skal sørge for en sådan aftale, ikke kandidaten selv. Eventuelt kan pædagogikumadministrationen i ministeriet være behjælpelig.

Hvad betyder det, at visse fag er bundtet?

Visse fag er bundtet i forbindelse med de fagdidaktiske kurser, således at der afholdes ét fælles fagdidaktisk kursus for disse fag. En kandidat får dermed undervisningskompetence i alle de fag, der indgår i bundtet, hvis kandidaten har faglig kompetence i fagene:

Fag, der afholder et fælles fagdidaktisk kursus:

 • Matematik og statistik
 • Teknikfag
 • It-fagene (dvs. informatik, it A, programmering)
 • Latin og græsk

Skal jeg sidefagssupplere, hvis jeg har en universitetsuddannelse med hovedfag og sidefag?

Nej, sidefagssuppleringen er afskaffet. Det er således skolens leders afgørelse, på baggrund af de faglige mindstekrav og minimumskravet til ECTS-points, om du skal igennem faglig supplering, før du kan tildeles faglig kompetence.

Kan jeg komme i pædagogikum, før jeg har erhvervet den fulde faglige kompetence?

Nej, du skal have faglig kompetence for at kunne komme i pædagogikum, jf. pædagogikumbekendtgørelsens §§ 4-5. Faglig kompetence er betinget af en kandidateksamen bestået ved et universitet i et eller flere fag i de gymnasiale uddannelser.

Kan pædagogikum strækkes over mere end et år?

Skolens leder kan i særlige tilfælde beslutte, at pædagogikum udskydes eller strækkes over mere end et år. De særlige tilfælde er, jf. pædagogikumbekendtgørelsens § 3, stk. 3:

 • et samlet lavt timetal på skolens i pædagogikumkandidatens fag,
 • kandidatens sygdom, barsel eller orlov, eller
 • at det hverken efter stillingsopslag eller på anden måde er muligt at skaffe lærere til at varetage undervisningen i et fag, hvorfor kandidatens varetagelse af den ordinære undervisning umuliggør et normalt pædagogikumforløb.

I alle andre tilfælde kræver det en særlig dispensation fra ministeriet, før man kan forlænge eller udskyde pædagogikum. Det er den ansættende skole, der skal ansøge om dispensation, ikke kandidaten.

Hvor kan jeg finde oplysninger om teoretisk pædagogikum?

Teoretisk pædagogikum varetages i perioden 2014-2019 af Syddansk Universitet i samarbejde med  Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitets Center. Det er Syddansk Universitet, der står for administration af uddannelsen.

Oplysninger om teoretisk pædagogikum kan enten findes på SDU’s hjemmeside eller fås hos Heidi Møller Hedegaard, heidih@sdu.dk.

Hvordan klager jeg over prøven i teoretisk pædagogikum?

Pædagogikumbekendtgørelsens §§ 13-15 beskriver proceduren for klager i forbindelse med opgaven i teoretisk pædagogikum.

Hvis man vil klage over prøven gælder følgende:

 • Klagen skal være skriftlig og begrundet, med nøje angivelse af de faktiske omstændigheder, som efter klagers mening bør begrunde en imødekommende afgørelse.
 • Klagen indgives senest 14 dage efter, at bedømmelsen er offentliggjort.
 • Klagen sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Gymnasiekontoret ved mail til chefkonsulent Trine Rhein-Knudsen.

Der kan klages over: 

 1. Retlige forhold 
 2. Eksaminationsgrundlaget, herunder opgaven og dens forhold til uddannelsens mål og krav
 3. Prøveforløbet
 4. Bedømmelsen 

Man skal være opmærksom på, at en klage over bedømmelsen kan resultere i en lavere karakter.

Er det muligt at få merit for et eller flere af de teoretiske kurser?

Ja, det er i alle tilfælde den ansættende skoles leder, der tildeler merit, men det er kandidaten selv, der skal søge skolens leder om merit i forbindelse med ansættelsen, og det er kandidaten, der skal fremskaffe den nødvendige dokumentation. 

Skolens leder skal på baggrund af ansøgningen i hvert enkelt tilfælde indhente en vejledende udtalelse om merit hos SDU (kontakt Anne Vibeke Vennerstrøm avv@sdu.dk)inden der træffes afgørelse om tildeling af merit.

Får jeg automatisk merit, hvis jeg har for eksempel en seminarieuddannelse?

Nej, der gives ikke automatisk merit. Alle skal følge proceduren som beskrevet i svaret ovenfor.

Kan jeg få merit for hele pædagogikum?

Skolens leder kan i særlige tilfælde give merit for dele af pædagogikum men ikke for hele pædagogikum. Reglerne herom findes i pædagogikumbekendtgørelsens § 23.

Hvem udpeger kursuslederen, vejlederne og de tilsynsførende?

Skolens leder udpeger kursuslederen. Vejlederne udpeges som regel i et samarbejde mellem kursuslederen og skolens ledelse. De(n) tilsynsførende beskikkes af ministeriet.

Hvad sker der, hvis jeg for eksempel bliver syg og ikke kan komme på et af kurserne?

Der er tilstedeværelsespligt, så hvis du ikke kan komme på et af kurserne i teoretisk pædagogikum, skal du hurtigst muligt tage kontakt til pædagogikumsekretariatet, Heidi Møller Hedegaard, heidih@sdu.dk, som vil forsøge at finde et andet tilsvarende kursus, som du kan tage på.

Reglen er, at pædagogikum først er gennemført, når du har været på samtlige kurser. Det er derfor overordentligt vigtigt at komme på alle kurserne, da du ellers kan risikere, at pædagogikum ikke kan afsluttes efter et år.

Må jeg tage på kursus i teoretisk pædagogikum under barsel?

Nej, det må du ikke, på samme måde som du ikke må arbejde i din barselsorlov. Dette gælder både for mødre og fædre.

Hvem skal lave uddannelsesplanen?

Det er kursusleder, der udfærdiger uddannelsesplanen, jf. pædagogikumbekendtgørelsens § 19.

Skal jeg have lige meget egenundervisning og undervisning i vejleders klasser i alle mine fag?

Der skal tilstræbes en så ligelig fordeling mellem fagene som muligt.

Hvem skriver pædagogikumudtalelsen?

Kursusleder udfærdiger et udkast til pædagogikumudtalelsen, jf. pædagogikumbekendtgørelsens § 19. Dernæst færdiggør kursusleder og den tilsynsførende udtalelsen i fællesskab. Vejlederne deltager ikke.

Hvem deltager i konferencerne i forbindelse med de tre tilsynsbesøg?

I konferencerne efter de to første besøg deltager ud over kandidaten, kursusleder, vejledere og tilsynsførende. Efter sidste besøg kan vejlederne deltage i et kort formøde før den egentlige konference.

Skolens leder deltager ikke, medmindre skolens leder selv er kursusleder eller vejleder for kandidaten.

Hvem betaler tilsynsførendes udgifter og honorar?

Det er kandidatens ansættelsesskole, der betaler udgifter til transport og eventuelt hotel samt honorar til de(n) tilsynsførende.

Hvis jeg har et erhvervsskolepædagogikum (DEL-pædagogikum), skal jeg så i pædagogikum igen, hvis jeg ansættes på stx/hf?

Nej, det skal du ikke, men du skal gennemføre de fagdidaktiske kurser i alle dine gymnasierelevante fag. Det er den ansættende skole, der skal tilmelde dig til disse kurser, ligesom det er den ansættende skole, der skal afholde alle udgifter i forbindelse med din kursusdeltagelse.

Hvor henvender jeg mig, hvis jeg har spørgsmål om pædagogikum?

Du kan altid henvende dig til pædagogikumadministrationen i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis du har spørgsmål vedrørende pædagogikum:

Generelle spørgsmål om pædagogikums indhold og tilrettelæggelse, regelsæt, udbud, merit for praktisk pædagogikum, dispensation osv.:

Trine Rhein-Knudsen: trine.rhein-knudsen@stukuvm.dk.

Spørgsmål om faglige kompetencer:

Hanne Larsen: hanne.larsen@stukuvm.dk

Spørgsmål om administration af tilsynsførende og censorer:

Elisabeth Lysén Sørensen: elisabeth.lysén.sorensen@stukuvm.dk

Juridiske spørgsmål om pædagogikum:

Mads Bentzen: mads.bentzen@stukuvm.dk

Spørgsmål om teoretisk pædagogikum, kurser i og merit for teoretisk pædagogikum rettes til SDU:

Anne Vibeke Vennerstrøm: avv@sdu.dk

Hvordan får jeg undervisningskompetence i et nyt fag?

Hvis du efter gennemført pædagogikum videreuddanner dig i et nyt fag, mens du er ansat i en gymnasial uddannelse, kan du få undervisningskompetence i dette fag med skolens (skolens leders) opbakning.

Det kræver, at skolens leder vurderer, at kravene til faglig kompetence er opfyldt, og at du gennemfører kursus i fagets fagdidaktik og kurset i fagenes samspil. Skolen sørger i så fald for tilmelding til kurserne, og det er skolen, der skal betale udgifterne i forbindelse med deltagelsen i kurserne. Hvis kurset i fagenes samspil allerede er gennemført i forbindelse med det tidligere erhvervede pædagogikum, skal du ikke gennemføre det igen.

Efter gennemførelsen af kurserne udsteder skolens leder bevis for undervisningskompetence i det nye fag. 

Ønsker skolen ikke at betale for gennemførelsen af kurserne, må du selv betale, og optagelse på kurserne kræver i så fald en dispensation. Ansøgning om dispensation sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Afdelingen for Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn, Gymnasiekontoret, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K.

Hvordan får jeg en fremmedsproget version af mit bevis?

En sådan version kan skaffes ved: for egen regning at få fremstillet en oversættelse af bevis og udtalelse hos en autoriseret translatør, og at få oversættelsen autentificeret af den udstedende myndighed (dvs. af den skole, hvor du har gennemført pædagogikum).

Styrelsen for Videregående Uddannelser (en styrelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet) kan være behjælpelig med at supplere en sådan oversættelse med en fremmedsproget beskrivelse af, hvilke erhvervsmæssige rettigheder beviset indebærer (altså hvad undervisningskompetence betyder i den danske gymnasieverden).

Sidst opdateret: 8. maj 2019