Hop til indhold

Gymnasieelever har ret til et godt læringsmiljø, så undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er desuden vigtigt, at skolernes undervisningsmiljø og sociale miljø bidrager til at fremme elevernes muligheder for udvikling og læring. Dette følges og udvikles blandt andet via de årlige trivselsmålinger, institutionernes undervisningsmiljøvurderinger og antimobbestrategier samt skolernes egne fastsatte retningslinjer for trivsel og fastholdelse.

Årlige trivselsmålinger

Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal hvert år fra og med skoleåret 2017/18 gennemføre en obligatorisk trivselsmåling med henblik på at forbedre elevernes trivsel og skolens læringsmiljø. Målingen fungerer som et pædagogisk såvel som strategisk redskab, der blandt andet giver skolerne mulighed for at identificere og afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel. 

Undervisningsmiljøvurderinger og antimobbestrategier

Uddannelsesstedets ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet. Vurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

Institutionerne skal desuden arbejde med at sikre et sundt og stærkt læringsmiljø ved at fastsætte en anti-mobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning. Strategien skal klargøre og præcisere, hvordan skolen forebygger og imødegår mobning, herunder digital mobning.

Elever, institutioner og myndigheder kan få vejledning og rådgivning fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. DCUM har desuden til opgave at føre tilsyn med institutioners arbejde med undervisningsmiljøet.

Retningslinjer for trivsel og fastholdelse

Institutionens leder har ansvaret for, at der lokalt udarbejdes retningslinjer for trivsel og fastholdelse, og at der eksisterer klare retningslinjer for nedbringelse af frafald og om procedurer ved elevers omvalg eller frafald. Skolen skal desuden have tydelige retningslinjer for, hvordan elever, der ikke kan fastholdes i uddannelsen, sikres vejledning om valg af anden ungdomsuddannelse. Det er i den forbindelse vigtigt, at institutionernes trivsels- og fastholdelsesarbejde sker i tæt dialog og samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og eventuelt Studievalg.

Sidst opdateret: 10. august 2022