For at nedbringe fraværet på de gymnasiale uddannelser kræver det, at ledelserne tager ansvar og sætter tidligt og konsekvent ind.

Bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser forpligter derfor skolerne til årligt at fastsætte et måltal for at nedbringe fraværet og til hvert år at offentliggøre det samlede fraværstal på deres hjemmeside. Derudover indeholder bekendtgørelsen fælles regler for fraværsregistrering, som skal sikre, at elevers fravær registreres ens, uanset hvilken skole, klasse og lærer der er tale om.  

Fra 2019 vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet desuden føre tilsyn med skolernes håndtering af elevfravær i forbindelse med styrelsens årlige kvalitetstilsyn på skolerne.

Der gives ikke fravær ved:

  • Deltagelse i elevrådsmøder.
  • Deltagelse i møder i ”faste råd” – det kan fx være, at skolen har et miljøudvalg eller et sikkerhedsudvalg.
  • Deltagelse i arrangementer, der arrangeres af skolen, såsom ekskursioner, sportsturneringer, talentaktiviteter m.v., og som af ledelsen betragtes som værende sidestillet med undervisning.

Det giver fravær:

  • Alt andet fravær fra undervisningen. Fravær registreres ved timens begyndelse.

Eleverne har, efter nærmere aftale på den enkelte institution, mulighed for at kontrollere og digitalt give bemærkninger til årsagen til eventuelt fravær, fx hvis bussen gentagne gange har været forsinket eller ved sygdom, hospitalsbesøg med videre.

Derudover giver institutionen særskilt mulighed for, at elever digitalt kan oplyse, om fraværet er begrundet i deltagelse i Forsvarets Dag eller varetagelse af et borgerligt ombud. Det samme gælder, hvis eleven har deltaget i elevdemokratiske møder og lignende, der ikke er sidestillet med undervisning. Fravær som følge af elevdemokratiske aktiviteter og forpligtelser efter lovgivningen skal som udgangspunkt ikke indgå i institutionens vurdering af, hvorvidt der skal iværksættes en sanktion overfor en elev som følge af fravær, medmindre dette overstiger et rimeligt omfang og dermed risikerer at gå ud over elevernes uddannelse.

Fraværsregler

Skal en elev have 100 procents fravær, fordi eleven kommer for sent til undervisningen?

Ja. Der er mødepligt til undervisningen, og i det ligger, at man møder op til tiden. Fravær registreres ved timens begyndelse.

Vil elever ikke vælge at blive helt væk, hvis de kan se, at de er ved at komme for sent?

Eleverne vil i så fald gå glip af vigtig undervisningstid, som kan gå ud over deres uddannelse.

Hvorfor kan fraværsregistrering ikke være op til lokale hensyn og lærernes vurdering?

Det er ikke nyt, at lærerne på landets gymnasiale uddannelser skal registrere alt fravær. Med fraværsbekendtgørelsen præciseres det, hvordan fraværsregistreringen skal finde sted, og reglerne ensrettes, så eleverne ved, at det er de samme regler, der gælder på tværs af institutioner og klasselokaler.

Fraværsbekendtgørelsen ændrer altså ikke på, hvordan fravær sanktioneres, men alene på hvordan fraværet skal registreres. Det er stadig op til ledelsen på det enkelte gymnasium at foretage en individuel vurdering – dvs. en vurdering af årsagerne til den enkelte elevs fravær – og derefter beslutte, om fraværet skal sanktioneres.

Skal elever også have 100 procents fravær ved deltagelse i elevrådsmøder?

Nej. Med fraværsbekendtgørelsen ændres ikke på de gældende regler for håndtering af elevers deltagelse i elevrådsmøder, som hidtil alene har været reguleret af elevrådsbekendtgørelsen. Deltagelse i elevrådsmøder skal ikke registreres som fravær. Det følger nu både af elevrådsbekendtgørelsen og af fraværsbekendtgørelsen.  

Får en elev fravær, hvis eleven går på toilettet i undervisningstiden?

Nej. Fraværsbekendtgørelsen omhandler ikke toiletbesøg. De nye regler betyder, at en elev skal registreres fraværende, hvis eleven ikke er til stede ved begyndelsen af undervisningen, eller hvis eleven afbryder sin deltagelse af undervisningen. Hvis eleven går på toilettet og derefter vender direkte tilbage til undervisningen, skal eleven ikke registreres som fraværende.

Hvordan registreres fravær, hvis bus eller tog har været forsinket?

Eleven vil stadig blive registreret fraværende, men har altid muligheden for at gå ind og digitalt angive, hvad fraværet skyldes. Ledelsen på gymnasiet vil herefter kunne se, at fraværet skyldes forsinket offentlig transport.

Hvordan registreres fravær, hvis eleven har været til køreprøve?

Det er elevens ansvar at møde til undervisningen. Eleven skal derfor sørge for at aftale med kørelæreren, at køretimer og køreprøve foregår uden for undervisningstiden, hvis eleven vil undgå at blive registreret fraværende. Det kunne også ved omfattende problemer være noget, ledelsen tager op med den lokale kørelærer.

Hvordan registreres fravær, hvis eleven har været til Forsvarets Dag?

Eleven får registreret sit fravær, men hvis eleven deltager i Forsvarets Dag (session) eller varetager et borgerligt ombud, er det vigtigt, at eleven digitalt angiver årsagen til fraværet. Ved et borgerligt ombud forstås et hverv, der er pålagt af det offentlige, og som man har pligt til at varetage. Det kan for eksempel være som lægdommer i en straffesag. Afgivelse af vidneforklaring er også sidestillet med et borgerligt ombud. Der vil i de tilfælde ikke blive lagt vægt på den del af fraværet, der skyldes borgerligt ombud, medmindre det overstiger et rimeligt omfang og risikerer at gå ud over elevens uddannelse. Det samme gælder, hvis eleven har deltaget i andre elevdemokratiske aktiviteter end elevrådsmøder og møder i faste råd. 

Hvordan registreres fravær, hvis eleven har et handicap eller en kronisk sygdom og ofte er på hospitalet i undervisningstiden?

Fraværet registreres af gymnasiet. Ledelsen på gymnasiet bør imidlertid tage fornødent hensyn til elever, der har fravær på grund af handicap eller kronisk eller alvorlig sygdom, når ledelsen efter et konkret skøn skal vurdere, om der skal gribes ind over for fraværet. Konkret kan der også alt efter omfanget blive tale om supplerende undervisning og forlængede uddannelsesforløb. Elever, der midlertidigt på grund af sygdom i længere tid ikke kan følge den almindelige undervisning, skal have tilbud om sygeundervisning.

 

Sidst opdateret: 8. august 2019