Hop til indhold

Om faglige kompetencer

Det er institutionens leder, som i forbindelse med ansættelse på baggrund af gældende regler, vurderer, og beslutter, om en kandidat har de nødvendige faglige kompetencer til at kunne undervise. Vurderingen skal ske på baggrund af reglerne i lov om de gymnasiale uddannelser, pædagogikumbekendtgørelsen og reglerne om faglige mindstekrav. I tvivlstilfælde foretager Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en vejledende kompetencevurdering af en kandidat.

Det fremgår af lov om de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk), at man for at have faglig kompetence til at undervise i de gymnasiale uddannelser som udgangspunkt skal have en kandidateksamen i et eller flere fag i den gymnasiale fagrække. For at opnå fuld undervisningskompetence er det desuden et krav, at man gennemfører pædagogikum, som er en etårig teoretisk og praktisk uddannelse, der giver basale kompetencer til at arbejde som lærer i en gymnasial uddannelse. Pædagogikum skal gennemføres i ansættelsens første år, men kan i særlige tilfælde påbegyndes et år efter ansættelsen.

En kandidateksamen er forudsætningen, men giver ikke i sig selv de rette faglige kvalifikationer. Kandidatuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser består af henholdsvis et centralt fag og et sidefag. Det centrale fag udgør hovedvægten af uddannelsen med et krav om mindst 120 ECTS-point, mens sidefaget, hvis det er placeret inden for samme fagområde som centralfaget jf. bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) (retsinformation.dk), skal udgøre mindst 90 ECTS-point. Hvis sidefaget er placeret inden for et andet fagområde, forlænges kandidatuddannelsen med 30 ECTS-point, der knyttes til sidefaget, der i dette tilfælde derfor skal udgøre mindst 120 ECTS-point.

Har man en uddannelse, der ikke sigter direkte mod undervisning i de gymnasiale uddannelser, kan man opnå faglig kompetence, hvis man gennem anden uddannelse opfylder minimumskravene til ECTS-point og har opnået kvalifikationer, der svarer til de faglige mindstekrav, som fremgår af retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (faglige mindstekrav) (retsinformation.dk).

Det fremgår af lov om de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk), at man i de tekniske, teknologiske (herunder informationsteknologiske), naturvidenskabelige og erhvervsøkonomisk orienterede fag kan opnå faglig kompetence ved at løfte det teoretiske niveau i en professionsbacheloruddannelse til kandidatniveau ved at tage en fagligt kvalificerende formel videre- og efteruddannelse, eventuelt sammen med relevant fagligt kvalificerende beskæftigelse. Matematik er ikke omfattet af denne bestemmelse, og derfor kan faglig kompetence kun kan tildeles i matematik, hvis man har en kandidateksamen.

Hvis der er tvivl om de faglige kompetencer i et fag, foretager Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved henvendelse fra institutionens leder en vejledende kompetencevurdering af en kandidat. Universiteter, som udbyder uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser kan anmodes om at foretage en vurdering af, hvilke fagområder en kandidat eventuelt mangler, for at opfylde de faglige mindstekrav i faget. Hvis man er ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution, er det institutionens leder, som skal rette henvendelse til universitetet på vegne af kandidaten. Hvis man ønsker at blive gymnasielærer, men endnu ikke er ansat ved en gymnasial uddannelsesinstitution, kan man henvende sig til styrelsen for eventuelle råd om, hvordan vedkommende kommer videre.

Sidst opdateret: 11. december 2023