Hop til indhold

Her kan du læse om den treårige uddannelse til almen studentereksamen (stx), som uddannelsen ser ud fra skoleåret 2017/2018, hvor lov om de gymnasiale uddannelser er trådt i kraft.  

Bred og almen fagrække

Stx-uddannelsen gennemføres med vægt på videnskabsfagene inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskab.

Eleverne undervises i en bred, almen fagrække. Eleverne skal gennem uddannelsen udvikle deres evne til faglig fordybelse og forståelse af videnskabernes anvendelse. Det sker blandt andet ved, at der i undervisningen lægges vægt på såvel det teoretiske som på fagenes anvendelse til analyse af almene og videnskabsrelaterede problemstillinger. 

Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag på stx-uddannelsen

Obligatoriske fag

Stx-uddannelsen rummer en række obligatoriske fag, som alle elever skal have på mindst disse niveauer:

  • A-niveau: dansk og historie.
  • B-niveau: engelsk, matematik, 2. fremmedsprog (hvis det er et fortsættersprog, ellers på A-niveau).
  • C-niveau: fysik, idræt, oldtidskundskab, religion, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt to af fagene biologi, informatik, kemi eller naturgeografi.

Elever, der har flere end tre fremmedsprog eller tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau, skal alene have matematik på C-niveau. 

De kunstneriske fag er billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik. 

Eleverne skal vælge et 2. fremmedsprog, som kan være et begyndersprog (fransk, tysk, italiensk, kinesisk, russisk, spansk) på A-niveau, eller et fortsættersprog (fransk, tysk og spansk) på mindst B-niveau.

Elever, der ikke følger en studieretning inden for hovedområdet ”Naturvidenskab”, skal afslutte mindst et af de naturvidenskabelige fag biologi, informatik, kemi, naturgeografi eller fysik på B-niveau. Det gælder dog ikke, hvis man har tre fremmedsprog. Hvis eleven afslutter fysik samt et andet af fagene biologi, informatik, kemi eller naturgeografi på mindst B-niveau, fritages eleven for kravet om to af fagene biologi, informatik, kemi eller naturgeografi på C-niveau. Hvis man har tre fremmedsprog fritages man fra kravet om to af fagene biologi, informatik, kemi eller naturgeografi på C-niveau, hvis man tager et af disse fag eller faget fysik på mindst B-niveau.

Elever, der følger en studieretning inden for hovedområdet ”Naturvidenskab”, skal have tre af fagene biologi, informatik, kemi eller naturgeografi på C-niveau, med mindre disse fag og faget fysik alle er på mindst B-niveau eller er på A-, B- og C-niveau. Elever, der afslutter faget bioteknologi på A-niveau, anses for at have afsluttet fagene biologi og kemi på B-niveau. Elever, der afslutter faget geovidenskab på A-niveau, anses for at have afsluttet fagene fysik og naturgeografi på B-niveau.

Elever, der følger en studieretning inden for hovedområdet ”Sprog”, kan udskifte et af fagene biologi, informatik, kemi eller naturgeografi med faget latin.

Se listen over fag på stx-uddannelsen.

Grundforløbet

Stx-uddannelsen indledes med et grundforløb på tre måneder. Forløbet skal introducere eleven til studieretningernes fagområder og fag og til de typer af videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af institutionen. Foruden undervisning i fag skal der i grundforløbet indgå et naturvidenskabeligt grundforløb og undervisning i almen sprogforståelse. Karaktererne fra det naturvidenskabelige grundforløb og almen sprogforståelse tæller med på eksamensbeviset.

Grundforløbet skal danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning og skal samtidig udfordre eleverne fagligt, så eleverne med det samme møder de faglige krav, der stilles i gymnasiet.

Studieretninger

Hver elev vælger i slutningen af grundforløbet en bestemt studieretning, som indeholder to til tre fag i kombination. Disse fag skal løbende igennem uddannelsen danne grundlag for et fagligt samspil. 

Studieretningerne er samlet i fire hovedområder: ”Naturvidenskab”, ”Samfundsvidenskab”, ”Sprog” og ”Kunst”. Studieretningerne har en tydelig faglig profil, der er målrettet mod de videregående uddannelser inden for det pågældende fagområde.

Der vil som udgangspunkt indgå to centralt fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et fag på B-niveau i hver studieretning. Studieretningsfagene vil sammen med elevens valgfag og de obligatoriske fag udgøre elevens studieretningsforløb. Forløbet vil danne ramme om samspillet mellem fagene med udgangspunkt i studieretningens fokus.

Der er 18 centralt definerede studieretninger. På den enkelte institutions hjemmeside kan du se, hvilke studieretninger institutionen udbyder.

Se en oversigt over de 18 centralt stillede studieretninger

Flerfaglighed på stx-uddannelsen

I løbet af uddannelsen vil der indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne til arbejdet med et studieretningsprojekt på tredje år. Som en del af disse forløb skal der indgå arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode. I 1.g skal eleverne udarbejde en dansk-historieopgave og i 2. g en studieretningsopgave. Udover disse opgaver planlægger skolen yderligere et antal flerfaglige forløb, som fremgår af studieplanen.

Studieretningsprojektet på tredje år vil som udgangspunkt skulle skrives i to fag. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der rummer både en vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve tæller med i det samlede eksamensresultat.

Sidst opdateret: 24. april 2024