Hop til indhold

Her kan du læse om den treårige uddannelse til teknisk studentereksamen (htx), som uddannelsen ser ud fra skoleåret 2017/2018, hvor lov om de gymnasiale uddannelser er trådt i kraft.

Teknologi og naturvidenskab 

Htx-uddannelsen gennemføres med vægt på teknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsrettede dannelsesperspektiver.  

Eleverne undervises indenfor teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag. Eleverne skal gennem uddannelsen udvikle deres evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Det sker blandt andet ved en kombination af teori og praktik i værksteder og laboratorier.

Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag på htx-uddannelsen

Obligatoriske fag 

Htx-uddannelsen rummer en række obligatoriske fag, som alle elever skal have på mindst disse niveauer:

  • A-niveau: dansk og teknikfag. 
  • B-niveau: engelsk, fysik, kemi, matematik, teknologi og idéhistorie.
  • C-niveau: biologi, samfundsfag kommunikation/it eller informatik.

Elever, der afslutter faget bioteknologi på A-niveau, anses for at have afsluttet faget biologi på B-niveau.

Elever, der afslutter faget geovidenskab på A-niveau, anses for at have afsluttet faget fysik på B-niveau.

I teknikfag kan der vælges mellem fire forskellige retninger: ”Byggeri og energi”, ”Digitalt design og udvikling”, ”Proces, Levnedsmiddel og sundhed” eller ”Udvikling og produktion”.

Se listen over fag på htx-uddannelsen

Grundforløbet

Htx-uddannelsen indledes med et grundforløb på tre måneder. Forløbet skal introducere eleven til studieretningernes fagområder og fag og til de typer af videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af institutionen. Foruden undervisning i fag skal der i grundforløbet indgå et naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling. Karaktererne fra det naturvidenskabelige grundforløb og produktudvikling tæller med på eksamensbeviset. 

Grundforløbet skal danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning og skal samtidig udfordre eleverne fagligt, så eleverne med det samme møder de faglige krav, der stilles i gymnasiet. 

Studieretninger 

Hver elev vælger en efter grundforløbet en bestemt studieretning, som indeholder to fag i kombination. Disse fag skal løbende igennem uddannelsen danne grundlag for et fagligt samspil.

Studieretningerne er samlet i tre hovedområder: ”Anvendt naturvidenskab”, ”Teknologi” og ”Kommunikationsteknik”. Studieretningerne på de enkelte uddannelser vil have en tydelig faglig profil og være målrettet mod de videregående uddannelser inden for det pågældende fagområde.

Der vil som udgangspunkt indgå to centralt fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et fag på B-niveau i hver studieretning. Studieretningsfagene vil sammen med elevens valgfag og de obligatoriske fag udgøre elevens studieretningsforløb.

Der er 18 centralt definerede studieretninger. På den enkelte institutions hjemmeside kan du se, hvilke studieretninger institutionen udbyder.

Se en oversigt over de 18 centralt definerede studieretninger

Flerfaglighed på htx-uddannelsen

I htx-uddannelsen indgår et studieområde, som er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af uddannelsens faglige hovedområder. I studieområdet arbejder eleverne med komplekse problemstillinger i en række flerfaglige forløb. 

Studieområdet er organiseret i seks til syv projektforløb, som skal styrke elevernes metodebevidsthed og give dem indsigt i fagenes identitet og forskellighed. Studieområdets flerfaglige forløb skal desuden medvirke til at udvikle og skabe progression i opbygningen af skriftlige kompetencer og generelle studiekompetencer hos eleverne. Det afsluttes med et studieområdeprojekt på tredje år.

Studieområdeprojektet afsluttes med både en skriftlig besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve tæller med i det samlede eksamensresultat.

I forbindelse med mindst to af studieområdeforløbets projektforløb udarbejder eleverne en individuel skriftlig opgavebesvarelse, der forbereder eleverne til studieområdeprojektet. De to projekter omfatter en dansk-historieopgave samt en studieretningscase. 

Sidst opdateret: 24. april 2024