Hop til indhold

Her kan du læse om den treårige uddannelse til merkantil studentereksamen (hhx), som uddannelsen ser ud fra skoleåret 2017/2018, hvor lov om de gymnasiale uddannelser er trådt i kraft. 

Virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder

Hhx-uddannelsen gennemføres med vægt på merkantile, internationalt orienterede og erhvervsrettede dannelsesperspektiver. 

Eleverne undervises indenfor virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Eleverne skal gennem uddannelsen udvikle deres evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Det sker blandt andet ved at arbejde med virkelighedsnære cases og projekter. 

Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag på hhx-uddannelsen

Obligatoriske fag

Hhx-uddannelsen rummer en række obligatoriske fag, som alle elever skal have på mindst disse niveauer:

  • A-niveau: dansk og engelsk
  • B-niveau: 2. fremmedsprog, afsætning, international økonomi, historie, virksomhedsøkonomi og matematik 
  • C-niveau: erhvervsjura, samfundsfag og informatik 

Elever, som har mindst tre fremmedsprog, skal alene have matematik på C-niveau. 

Elever, der afslutter faget it på A-niveau, anses for at have afsluttet faget informatik på B-niveau.

Eleverne skal vælge et 2. fremmedsprog, som kan være et begyndersprog (fransk, tysk, italiensk, kinesisk, russisk og spansk) på A-niveau eller et fortsættersprog (fransk, tysk og spansk) på mindst B-niveau. 

Se listen over fag på hhx-uddannelsen

Grundforløbet 

Hhx-uddannelsen indledes med et grundforløb på tre måneder. Forløbet skal introducere eleven til studieretningernes fagområder og fag og til de typer af videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af institutionen. Foruden undervisning i fag skal der i grundforløbet indgå et økonomisk grundforløb og undervisning i almen sprogforståelse. Karaktererne fra det økonomiske grundforløb og almen sprogforståelse tæller med på eksamensbeviset. 

Grundforløbet skal danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning og skal samtidig udfordre eleverne fagligt, så eleverne med det samme møder de faglige krav, der stilles i gymnasiet. 

Studieretninger 

Hver elev vælger efter grundforløbet en bestemt studieretning, som indeholder to fag i kombination. Disse fag skal løbende igennem uddannelsen danne grundlag for et fagligt samspil.

Studieretningerne er samlet i tre hovedområder: ”Sprog”, ”Økonomi og sprog” og ”Økonomi og marked”. Studieretningerne på de enkelte uddannelser vil have en tydelig faglig profil og være målrettet mod de videregående uddannelser inden for det pågældende fagområde.

Der vil som udgangspunkt indgå to centralt fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et fag på B-niveau i hver studieretning. Studieretningsfagene vil sammen med elevens valgfag og de obligatoriske fag udgøre elevens studieretningsforløb.

Der er 13 centralt definerede studieretninger. På den enkelte institutions hjemmeside kan du se, hvilke studieretninger institutionen udbyder.

Se en oversigt over de 13 centralt definerede studieretninger

Flerfaglighed på hhx-uddannelsen

I hhx-uddannelsen indgår et studieområde, som er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af uddannelsens faglige hovedområder. I studieområdet arbejder eleverne med komplekse problemstillinger i en række flerfaglige forløb.

Studieområdet er organiseret i syv forløb, som skal styrke elevernes metodebevidsthed og give dem indsigt i fagenes identitet og forskellighed. Studieområdets flerfaglige forløb skal desuden medvirke til at udvikle og skabe progression i opbygningen af skriftlige kompetencer og generelle studiekompetencer hos eleverne. Det afsluttes med et studieområdeprojekt på tredje år. I forbindelse med to af forløbene udarbejdes en individuel rapport. Den ene skrives i fagene dansk og historie (dansk-historie opgaven), den anden i et studieretningsfag plus et andet fag (studieretningsopgaven).

Studieområdeprojektet afsluttes med både en skriftlig besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve tæller med i det samlede eksamensresultat.

I hhx-uddannelsen indgår der desuden en erhvervscase i 2.g, som afsluttes med en mundtlig prøve på grundlag af en synopsis om en centralt stillet case. Erhvervscase er et obligatorisk fagligt samspil mellem fagene virksomhedsøkonomi og afsætning.

Sidst opdateret: 11. juli 2024