Hop til indhold

Den toårige uddannelse til hf-eksamen er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Uddannelsen er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsrettet og indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker. 

Optagelse på hf 

Elever kan blive optaget på hf direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis de opfylder adgangskravene herfor.

Elever der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, kan blive optaget, hvis skolen vurderer, at han/hun har de rette faglige og personlige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. 

Om uddannelsen til hf-eksamen 

Hf-uddannelsen er en almen gymnasial uddannelse, der gennemføres over et toårigt forløb med vægt på undervisning i både teori og mere professions- og praksisrettet stof. Det professions- og praksisrettede kommer især til udtryk i fagpakker og projekt- og praktikforløb, og det alment gymnasiale realiseres gennem en bred, almen fagrække.

Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af sammenhæng mellem fagene, og hovedformålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videre uddannelse.

En hf-eksamen uden overbygning (ordinær fagpakke) giver adgang til videreuddannelse på erhvervsakademierne og professionsbacheloruddannelserne, mens en hf-eksamen med overbygning (udvidet fagpakke) også giver adgang til universitetsbacheloruddannelserne, i det omfang de specifikke adgangskrav på den enkelte uddannelse opfyldes.
Der er afsat en individuel timepulje til hver elev på 80 timer til særlige faglige indsatser.

Elevernes faglige udbytte skal løbende evalueres, og ved afslutningen af 1. semester afdækkes den enkelte elevs foreløbige kompetenceudvikling herunder i dansk, engelsk og matematik, som grundlag for det videre valg af fag og fagpakker. 

Obligatoriske fag og valgfag 

De obligatoriske fag på uddannelsen til hf-eksamen er dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, matematik på C-niveau og enten idræt eller et kunstnerisk fag på C-niveau. De kunstneriske fag består af billedkunst, dans, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik. 

Uddannelsen til hf-eksamen indeholder også to obligatoriske faggrupper:

  • Den naturvidenskabelige faggruppe, der består af fagene biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau.
  • Kultur- og samfundsfagsgruppen, der består af historie på B-niveau, og religion og samfundsfag på C-niveau.

Herudover skal der vælges mindst et valgfag på C- eller eventuelt B-niveau.

Professionsrettede fagpakker 

De professionsrettede fagpakker består af to fag på B-niveau eller et fag på B-niveau og et fag på C-niveau. De to fag skal have et naturligt fagligt samspil og rette sig mod brede uddannelsesområder inden for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Hver institution skal udbyde et antal ordinære fagpakker, som eleverne kan vælge imellem. Fagpakkerne er placeret på uddannelsens 3. og 4. semester og valget af fagpakke understøttes af projekt- og praktikforløb i 1. og 2. semester.

Udvidede fagpakker og overbygning

Institutionen kan også vælge at udbyde udvidede fagpakker, der som minimum skal bestå af ét eller to fag på A-niveau og et eller flere fag på B og eventuelt C-niveau. Med en udvidet fagpakke, får man en hf-eksamen med overbygning, Dette er fagligt krævende inden for hf-uddannelsens tidsramme på to år. En hf-eksamen med overbygning kan også opnås efter endt hf-eksamen uden overbygning via en supplerende faglig overbygning på maksimalt 6 måneder. 

Projekt- og praktikforløb

Målet med projekt- og praktikforløbene er at understøtte uddannelsens professionsretning og bidrage til en større afklaring af uddannelses- og professionsvalg. Der er samlet afsat 70 undervisningstimer, og der skal være mindst tre forløb i løbet af uddannelsen, ét i 1. semester, ét i 2. semester og mindst ét i 3. eller 4. semester. Eleverne skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af praktisk ”feltarbejde” og den faglige undervisning. Et forløb skal altid rumme en form for faglig opgaveløsning og skal afrapporteres. I 3. og/eller 4. semester er forløbene knyttet til den valgte fagpakke. 

Semesteropdeling

For at understøtte elevernes faglige udvikling og gradvise afklaring ift. valg af fagpakke, valgfag og videreuddannelse opdeles uddannelsen i 4 semestre.  Eleven afslutter på den måde en del af uddannelsen hvert semester. Eksempelvis afsluttes mindst ét fag efter første semester, medmindre eleven vælger at hæve faget til B-niveau. Fagpakkerne er placeret i 3. og 4. semester.

Større skriftlig opgave 

Den større skriftlige opgave ligger i 4. semester af uddannelsen. Den større skriftlige opgave består af undersøgelse og skriftlig formidling af en problemstilling inden for et selvvalgt område, hvor eleverne anvender deres faglige viden, færdigheder og kompetencer fra et eller to fag til at undersøge en konkret faglig problemstilling ved hjælp af fagligt stof og faglige metoder.

Sidst opdateret: 24. april 2024