Hop til indhold

Regler for behandling af personoplysninger

Styrelsens behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Den dataansvarlige og databeskyttelsesrådgiveren i BUVM

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Telefon: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Børne- og Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver er chefkonsulent Karsten Vest Nielsen.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til styrelsens behandling af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail: dpo@uvm.dk eller på tlf.: 20 16 75 13.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Behandlingen har til formål, at vi kan udføre den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse til styrelsen om mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en privat institution for gymnasiale uddannelser.

Behandlingen af dine personoplysninger er normalt baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (nødvendig af hensyn til en opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse).

Hvis du har sendt følsomme personoplysninger til os, er vores behandling baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4.

Følsomme personoplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en person, helbredsoplysninger, oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hvis du har sendt oplysninger om strafbare forhold til styrelsen, er vores behandling baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2.

Fortrolighed

Hvis du henvender dig til styrelsen via whistleblower-ordningen er du sikret, at oplysninger om dig ikke vises for andre end få betroede medarbejdere i styrelsen. Det betyder, at styrelsen over for institutioner, myndigheder og andre ikke må oplyse om, at den har modtaget din henvendelse. At du er sikret fortrolighed betyder endvidere, at det ikke er tilladt for styrelsen at give oplysninger om henvendelsen videre i forbindelse med partsaktindsigt efter forvaltningsloven eller aktindsigt efter offentlighedsloven.

Det er dog stadig nødvendigt for styrelsen, at du oplyser dit navn samt dine kontaktoplysninger. Dette skyldes, at styrelsen skal have mulighed for at kontakte dig, såfremt der skulle opstå opklarende spørgsmål i behandlingen af din henvendelse. I medfør af fortroligheden vil dit navn og dine kontaktoplysninger kun forblive kendt af styrelsen.

Det er endvidere muligt for dig, hvis du henvender dig til styrelsen via whistleblower-ordningen, at give samtykke til et eller flere af følgende tre forhold:

 • At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder oplyser om modtagelse af henvendelsen.
 • At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder videregiver henvendelsens indhold, dog på en måde, der sikrer, at personens identitet ikke afsløres.
 • At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder oplyser personens navn, og at vedkommende har rettet henvendelse til styrelsen.

Du skal være opmærksom på, at i det tilfælde du giver samtykke til alle tre ovenfornævnte forhold, har styrelsen ikke længere noget beskyttelseshensyn. Det betyder, at styrelsen kan være forpligtet til at give oplysninger om din henvendelse videre i forbindelse med partsaktindsigt efter forvaltningsloven eller aktindsigt efter offentlighedsloven.

Opbevaring af dine personoplysninger

Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post efter offentlighedslovens regler.

Styrelsens sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret).
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse).
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering.
 • Ret til begrænsning af behandling.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

LÆS DETTE, INDEN DU AFGIVER OPLYSNINGER VIA WHISTLEBLOWER-ORDNINGEN!

Hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indleder en tilsynssag med en institution på baggrund af en henvendelse fra en whistleblower, må styrelsen hverken meddele institutionen whistleblowerens identitet, indholdet af whistleblowerens henvendelse, eller at sagen er indledt som følge af en whistleblowerhenvendelse. Whistlebloweren kan dog give hel eller delvis tilladelse til, at styrelsen orienterer institutionen herom.

Hvis du har tænkt dig at give styrelsen oplysninger om en institution via whistleblower-ordningen, skal du under alle omstændigheder være opmærksom på følgende:

Selvom styrelsen ikke må fortælle institutionen, at en tilsynssag er indledt på grund af en whistleblowerhenvendelse, vil institutionen måske alligevel kunne regne ud, at sagen er startet, fordi styrelsen har modtaget en sådan henvendelse.

Det skyldes, at en institution i alle andre tilfælde som udgangspunkt har krav på at blive gjort bekendt med, hvorfor styrelsen har indledt en tilsynssag.

Hvem der har henvendt sig, og hvad henvendelsen nærmere går ud på, vil det typisk være betydeligt vanskeligere for en institution at gætte sig til, og styrelsen videregiver som nævnt ikke disse oplysninger til institutionen uden whistleblowerens tilladelse.

Udfyld venligst alle felter markeret med *.

Du bestemmer selv hvilke oplysninger, du ønsker at give

Kontaktoplysninger om dig selv

Fortrolighed – din identitet skjules som udgangspunkt over for andre end få betroede medarbejdere i styrelsen

Sidst opdateret: 2. august 2023