Tilsynet tager udgangspunkt i det overordnede formål med de gymnasiale uddannelser, som er at forberede eleverne til videre uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer.

Tilsynet med de gymnasiale uddannelser sætter fokus på kvalitet og resultater.

Tilsynet foregår med en tæt dialog om kvalitet og resultater med institutionerne i forbindelse med tilsynets gennemførelse.

Institutionens ansvar

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte institutioners ledelse og bestyrelser.

Styrelsen lægger i kvalitetstilsynet vægt på, at den enkelte institution arbejder målrettet med kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Og at institutionen tager udgangspunkt i de regler, der er fastlagt for gymnasieskolernes kvalitetsarbejde.

Vedvarende tegn på dårlig kvalitet

Styrelsen reagerer over for vedvarende tegn på, at institutioner er udfordret på kvaliteten af deres faglige praksis.

Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser (retsinfo.dk)

Vejledning til bekendtgørelsen (pdf)

Sådan føres der tilsyn

I tilrettelæggelsen af tilsynet med de gymnasiale uddannelser benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen de gymnasiale uddannelsers faglige resultater både på landsplan og på institutionsniveau. Med henblik på at udvælge skoler med de største faglige udfordringer bliver skolerne screenet med udgangspunkt i følgende indikatorer:

 • Eksamensresultat (gennemsnit)
 • Overgang til videregående uddannelse
 • Frafald
 • Løfteevne (socioøkonomisk referencekarakter)
Udvælgelsen af skoler

Udvælgelsen af skoler til tilsyn tager udgangspunkt i de institutioner, der for en treårig periode på de tre førstnævnte indikatorer har dårlige resultater. For den sidstnævnte indikator udtrækkes de skoler, der har negativ løfteevne.

Styrelsen gennemfører herefter en nærmere undersøgelse af de udvalgte skoler med henblik på at vurdere, om skolerne har et målrettet kvalitetssikringssystem, der sikrer fokus på egne resultater og forbedring heraf.

Undersøgelsen kan blandt andet indebære en gennemgang af skolens hjemmeside, årsrapporter, bestyrelsesreferater, resultatlønskontrakter, opfølgningsplaner, beskrivelse af skolens kvalitets- og evalueringssystemer og andet relevant materiale.

På baggrund af undersøgelserne indleder styrelsen en dialog med de udvalgte skoler.

Statistik

Karakterer på de gymnasiale uddannelser

Overgang til uddannelse efter gymnasial uddannelse

Frafald på de gymnasiale uddannelser

Socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer.

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen er blevet opmærksom på, at flere skoler er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det:

 • omfatter en samlet tilsynsindsats med flere institutioner på én gang
 • muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor de gymnasiale uddannelser er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus
 • inddrager relevante aktører undervejs i tilsynsforløbet
 • muliggør en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Tematiske tilsyn kan for eksempel udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats vil kunne have en positiv effekt for hele sektoren eller udspringe af et politisk ønske om fokus på et særligt område.

I denne sammenhæng vil styrelsen kunne inddrage sektorens interessenter og i det hele taget sikre en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn, sker det typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre eller andre, der har en generel bekymring for skolen.

Tilsynssagerne kan omhandle institutionens processer og resultater, herunder manglende overholdelse af regler.

I tilsynet med de gymnasiale uddannelser vil antallet af enkeltsager variere fra år til år.

Dialog og indsatser

I det konkrete tilsynsforløb skal dialog med den enkelte institution bidrage til, at institutionens væsentligste udfordringer identificeres.

Dernæst skal institutionen opstille passende målorienterede indsatser, der kan imødekomme udfordringerne – for eksempel gennem udformning af en konkret opfølgningsplan for institutionen.

Opfølgningsplan

En opfølgningsplan fastsætter blandt andet mål for kvaliteten af undervisningen eller uddannelsen og de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på den utilstrækkelige kvalitet.

Læringskonsulenter

Styrelsen vil i forbindelse med kvalitetstilsynet med de gymnasiale uddannelser trække på læringskonsulenternes erfaringer med kvalitetsudviklingsarbejdet.

Sanktioner

Styrelsen har mulighed for at:

 • give påbud og pålæg over for en konkret skole eller institution
 • kræve indgåelse af en indsatsaftale
 • tilbageholde tilskud
 • stille krav om tilbagebetaling af tilskud
 • gøre erstatningsansvar for uberettigede udbetalte tilskud i forbindelse med undervisning gældende
 • tilbagekalde godkendelse af institutioner eller udbud.

Sanktioner over for en skole eller institution vil altid være ledsaget af en klar og forståelig redegørelse til skolen eller institutionen om grundlaget for den pågældende afgørelse og vil have hjemmel i den gældende regulering på det konkrete institutions- og uddannelsesområde.

Pdf til download

Institutionernes kvalitetssystem – vejledning 2017

- herunder kvalitetsudvikling og resultatvurdering, mål, selvevaluering, opfølgningsplan og trivselsmålinger. 

Hent vejledningen (pdf)

Sidst opdateret: 29. november 2019