Hop til indhold

Tilsynet tager udgangspunkt i det overordnede formål med de gymnasiale uddannelser, som er at forberede eleverne til videre uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer.

Tilsynet med de gymnasiale uddannelser sætter fokus på kvalitet og resultater.

Tilsynet foregår med en tæt dialog om kvalitet og resultater med institutionerne i forbindelse med tilsynets gennemførelse.

Institutionens ansvar

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte institutioners ledelse og bestyrelser.

Styrelsen lægger i kvalitetstilsynet vægt på, at den enkelte institution arbejder målrettet med kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Og at institutionen tager udgangspunkt i de regler, der er fastlagt for gymnasieskolernes kvalitetsarbejde.

Vedvarende tegn på dårlig kvalitet

Styrelsen reagerer over for vedvarende tegn på, at institutioner er udfordret på kvaliteten af deres faglige praksis.

Lov om de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk)

Sådan føres der tilsyn

I tilrettelæggelsen af tilsynet med de gymnasiale uddannelser benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen de gymnasiale uddannelsers faglige resultater både på landsplan og på institutionsniveau. Med henblik på at udvælge institutioner med de største faglige udfordringer bliver institutionerne screenet med udgangspunkt i følgende indikatorer:

 • Eksamensresultat (gennemsnit)
 • Overgang til videregående uddannelse
 • Frafald
 • Løfteevne (socioøkonomisk referencekarakter)
 • Trivsel (faglig trivsel, social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymringer samt mobning)
Udvælgelsen af afdelinger

Udvælgelsen af institutioner til tilsyn tager udgangspunkt i de afdelinger, der for en treårig periode på de tre førstnævnte indikatorer og trivsel har dårlige resultater. I forhold til løftevne udtrækkes de afdelinger, der har negativ løfteevne.

Styrelsen gennemfører herefter en nærmere undersøgelse af de udvalgte institutioner med henblik på at vurdere, om institutionerne har et målrettet kvalitetssikringssystem, der sikrer fokus på egne resultater og forbedring heraf.

Undersøgelsen kan blandt andet indebære en gennemgang af institutionens hjemmeside, årsrapporter, bestyrelsesreferater, resultatlønskontrakter, selvevalueringer og opfølgningsplaner, beskrivelse af skolens kvalitets- og evalueringssystemer og andet relevant materiale.

På baggrund af undersøgelserne indleder styrelsen en dialog med de udvalgte institutioner.

Statistik

Karakterer på de gymnasiale uddannelser

Overgang til uddannelse efter gymnasial uddannelse

Frafald på de gymnasiale uddannelser (uddannelsesstatistik.dk)

Socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer.

Elevtrivsel (uddannelsesstatistik.dk)

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen er blevet opmærksom på, at flere skoler er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det:

 • omfatter en samlet tilsynsindsats med flere institutioner på én gang
 • muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor de gymnasiale uddannelser er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus
 • inddrager relevante aktører undervejs i tilsynsforløbet
 • muliggør en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Tematiske tilsyn kan for eksempel udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats vil kunne have en positiv effekt for hele sektoren eller udspringe af et politisk ønske om fokus på et særligt område.

I denne sammenhæng vil styrelsen kunne inddrage sektorens interessenter og i det hele taget sikre en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn, sker det typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre eller andre, der har en generel bekymring for skolen.

Tilsynssagerne kan omhandle institutionens processer og resultater, herunder manglende overholdelse af regler.

I tilsynet med de gymnasiale uddannelser vil antallet af enkeltsager variere fra år til år.

 

Dialog og indsatser

I det konkrete tilsynsforløb skal dialog med den enkelte institution bidrage til, at institutionens væsentligste udfordringer identificeres.

Dernæst skal institutionen opstille passende målorienterede indsatser, der kan imødekomme udfordringerne – for eksempel gennem udformning af en konkret handleplan for institutionen.

Læringskonsulenter

Styrelsen vil i forbindelse med kvalitetstilsynet med de gymnasiale uddannelser trække på læringskonsulenternes erfaringer med kvalitetsudviklingsarbejdet.

Institutionernes kvalitetssystem

Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal fastlægge og anvende til kvalitetsudvikling og resultatvurdering, herunder sætte egne mål for kvalitetsudvikling i en årlig opfølgningsplan på baggrund af årlig selvevaluering.

En opfølgningsplan fastsætter blandt andet mål for kvaliteten af undervisningen eller uddannelsen og de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på den utilstrækkelige kvalitet.

I Institutionernes kvalitetssystem - vejledning 2017 (pdf) kan du læse om kvalitetsudvikling, resultatvurdering, mål, selvevaluering, opfølgningsplan og trivselsmålinger.

Sanktioner

Styrelsen har mulighed for at:

 • give en institution påbud om at ændre en virksomhed, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen
 • tilbageholde tilskud
 • lade tilskud bortfalde
 • kræve tilskud tilbagebetalt
 • afsætte bestyrelsen
 • tilbagekalderetten til udbud (de facto nedlæggelse)
 • nedlæggelse, spaltning eller fusionering af en institution eller afdeling
 • fratage institutionens eller afdelingens ret til at optage elever, som optages på baggrund af vejledningssamtaler, standardiseret vurdering eller centralt stillede prøver.

Sanktioner over for en institution vil altid være ledsaget af en klar og forståelig redegørelse til institutionen om grundlaget for den pågældende afgørelse og vil have hjemmel i den gældende regulering på det konkrete institutions- og uddannelsesområde.

Sidst opdateret: 11. juli 2024