Hop til indhold

Tilsynet tager udgangspunkt i det overordnede formål med de gymnasiale uddannelser, som er at forberede eleverne til videre uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer.

Tilsynet med de gymnasiale uddannelser sætter fokus på kvalitet og resultater.

Tilsynet foregår med en tæt dialog om kvalitet og resultater med institutionerne i forbindelse med tilsynets gennemførelse.

Institutionens ansvar

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte institutioners ledelse og bestyrelser.

Styrelsen lægger i kvalitetstilsynet vægt på, at den enkelte institution arbejder målrettet med kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Og at institutionen tager udgangspunkt i de regler, der er fastlagt for gymnasieskolernes kvalitetsarbejde.

Vedvarende tegn på dårlig kvalitet

Styrelsen reagerer over for vedvarende tegn på, at institutioner er udfordret på kvaliteten af deres faglige praksis.

Lov om de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk) 

Sådan føres der tilsyn

I tilrettelæggelsen af tilsynet med de gymnasiale uddannelser benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

Tematisk tilsyn

Enkeltsagstilsyn

Dialog og indsatser

I det konkrete tilsynsforløb skal dialog med den enkelte institution bidrage til, at institutionens væsentligste udfordringer identificeres.

Dernæst skal institutionen opstille passende målorienterede indsatser, der kan imødekomme udfordringerne – for eksempel gennem udformning af en konkret handleplan for institutionen.

Læringskonsulenter

Styrelsen vil i forbindelse med kvalitetstilsynet med de gymnasiale uddannelser trække på læringskonsulenternes erfaringer med kvalitetsudviklingsarbejdet.

Institutionernes kvalitetssystem

Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal fastlægge og anvende til kvalitetsudvikling og resultatvurdering, herunder sætte egne mål for kvalitetsudvikling i en årlig opfølgningsplan på baggrund af årlig selvevaluering. 

En opfølgningsplan fastsætter blandt andet mål for kvaliteten af undervisningen eller uddannelsen og de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på den utilstrækkelige kvalitet. 

I Institutionernes kvalitetssystem - vejledning 2017 (pdf) kan du læse om kvalitetsudvikling, resultatvurdering, mål, selvevaluering, opfølgningsplan og trivselsmålinger.  

Sanktioner

Styrelsen har mulighed for at:

  • give en institution påbud om at ændre en virksomhed, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen
  • tilbageholde tilskud
  • lade tilskud bortfalde
  • kræve tilskud tilbagebetalt
  • afsætte bestyrelsen
  • tilbagekalderetten til udbud (de facto nedlæggelse)
  • nedlæggelse, spaltning eller fusionering af en institution eller afdeling
  • fratage institutionens eller afdelingens ret til at optage elever, som optages på baggrund af vejledningssamtaler, standardiseret vurdering eller centralt stillede prøver.

Sanktioner over for en institution vil altid være ledsaget af en klar og forståelig redegørelse til institutionen om grundlaget for den pågældende afgørelse og vil have hjemmel i den gældende regulering på det konkrete institutions- og uddannelsesområde.

Sidst opdateret: 1. april 2020