Hop til indhold

Udviklingsprojektet ”Pædagogisk ledelse med fokus på feedback” er gennemført på baggrund af flere rapporter, blandt andet OECD´s lærer –og lederundersøgelse/TALIS-rapporten fra 2013 og Danmarks Evalueringsinstituts rapport om kompetenceudvikling blandt gymnasielærere fra 2014. Begge peger på et særligt behov for at styrke den faglige og pædagogiske sparring mellem lærer og leder med udgangspunkt i lærernes undervisning. 

Projektets mål var at tilvejebringe praksiserfaringer med tre feedbackdesign: udviklingssamtaler med den enkelte lærer om undervisningen (design 1), aktionslæringsforløb mellem leder- og lærerteam om udvikling af undervisningen (design 2) og udviklingssamtaler med den enkelte lærer baseret på specifikke QTI-data om lærerens undervisning og klasseledelse. QTI-data skabes på baggrund af spørgeskemaer, besvaret af henholdsvis eleverne og deres lærer (design 3). 

Projektet dokumenterer, hvordan udviklingsprogrammet har påvirket de deltagende skolers pædagogiske ledelseskapacitet og ledelsespraksis. Lærerne har oplevet et positivt udbytte og glæde ved at indgå i udviklingsprocesser med både deres ledere og deres kolleger. Lederne har oplevet sig i nye roller og har følt sig bedre rustet til at facilitere refleksive processer om undervisningen sammen med lærerne. 

Evalueringsrapporten peger på følgende resultater:

  • Udviklingssamtaler om undervisningen mellem leder og lærer har den største effekt af de tre designs i forhold til den enkeltes udvikling. Dette gælder for både ledere og lærere med hensyn til deres kapacitet og praksis i forhold til undervisningen. Designet er desuden umiddelbart enkelt at gennemføre på skolerne.
  • Aktionslæringsforløb om udvikling af undervisningen med leder- og lærerteam har størst effekt på organisatorisk kapacitet og praksis på institutionerne, dog tydeligst hos lederne. Designet forudsætter en høj grad af involvering fra både lærere og ledere.
  • Udviklingssamtaler med den enkelte lærer baseret på QTI-data fra undervisning i klasserummet, har tydeligst effekt på lærernes organisatoriske og institutionelle praksis og deres individuelle kapacitet.  Designet skaber et nyt datagrundlag, men er også kompliceret og omfattende at implementere. 

Rapporten peger desuden på en række udfordringer:

  • Det er en udfordring for de deltagende ledere og lærere at skabe et nyt datainformeret grundlag for samtalerne i de to første feedbackdesign – egne observationer og refleksioner kunne udbygges med kvalitative og kvantitative data
  • Det er vigtigt, at skolerne vurderer deres organisatoriske og pædagogiske udgangspunkt og aktuelle situation, når de vælger hvilket af de tre design, de vil implementere
  • Direkte træning af programmets deltagere i de valgte refleksive samtaleteknikker har været stor, men kunne med fordel øges
  • En større validitet med hensyn til måling af udviklingsprojekters effekt vil kunne opnås ved at den endelige designudvikling aftales i samarbejde med de deltagende skoler inden projektstart. Hermed kunne der  sikres en større ensartethed i de gennemførte programpunkter fra institution til institution.

Et konsortium med konsulentvirksomheden Pluss Leadership og Institut for Læring og filosofi ved Aalborg Universitet har stået for forsøgs- og udviklingsprogrammets designudvikling, støtteaktiviteter til lederne, omfattende før- og eftermålinger og den afsluttende evalueringsrapport fra oktober 2017. 
Institutionernes afsluttende rapporter til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet viser, at en stor del af de  ledelserne efterfølgende vil implementere indsatserne bredere eller i hele deres organisation. Rapporterne  er desuden positive med hensyn til konsulenternes instruktioner til de enkelte design, ligesom konsortiet betegnes som kompetent til at styre og afvikle udviklingsprojektet.

42 skoler, repræsenterende amu, avu, eud, erhvervsgymnasiale og almengymnasiale uddannelser deltog fra start i projektet som testskoler, der skulle gennemføre ét af de tre designs. Heraf gennemførte henholdsvis 9 institutioner designprogram 1, 15 institutioner programdesign 2 og 13 institutioner programdesign 3.

Det er hensigten, at projektet kan bruges som inspiration for andre skoler, der ønsker at styrke deres arbejde med pædagogiske ledelse. Det er vurderingen, at pædagogisk ledelse med  fokus på feedbackredskaber vil kunne medvirke til at sikre, at intentionerne med gymnasiereformen fra 2016  bliver implementeret med større effekt.

 

Sidst opdateret: 11. december 2023