Hop til indhold

Alle institutioner skal benytte Netprøver.dk, når de afvikler skriftlige prøver.

Spørgsmål og svar

Opdateret 10/05 2019 kl. 11:23

Der er automatisk integration mellem XPRS og Netprøver.dk. Det vil sige, at oplysninger om indberettede prøvehold, fag, elever, vejledere og censorer overføres automatisk fra XPRS til Netprøver.dk, hvorefter institutionerne i Netprøver.dk kan forsikre sig om, at alle prøvehold er korrekt indberettet. Prøvehold vil normalt være synlige i Netprøver.dk en dag efter sidste indberetningsfrist.

Nye elever, vejledere og censorer bliver automatisk oprettet som brugere i Netprøver.dk i forbindelse med deres tilknytning til et prøvehold på institutionen, som indberetter til XPRS. Vejlederes og censorers kontaktinformation, der optræder i de studieadministrative systemer, overføres ikke til Netprøver.dk. Vejledere og censorer skal derfor selv indtaste kontaktinformation på deres brugerprofil i Netprøver.dk.

Oplysninger om lokaler, der optræder i de studieadministrative systemer, overføres heller ikke til Netprøver.dk.

Institutionerne kan indtaste lokaler direkte i Netprøver.dk i forbindelse med prøveafviklingen.

Netprøver.dk henter oplysninger fra XPRS hver nat.

Opdateret 10/05 2019 kl. 11:40

Alle brugere (elever, bedømmere og skolens personale) logger ind på www.netprøver.dk med UNI-Login eller NemID. Det er valgfrit, hvorvidt der benyttes UNI-Login eller NemID.

Benyttes NemID, skal det enten være det personlige NemID eller et medarbejdercertifikat med CPR-tilknytning.

Benyttes UNI-Login, skal det være identificeret med CPR-nummer i skolens UNI-Login-brugeradministration.

Det er den enkelte institution, der er ansvarlig for at sikre, at de brugere på institutionen, der skal tilgå Netprøver.dk, har et brugbart UNI-Login eller NemID.

 

Opdateret 10/05 2019 kl. 11:37

Brugerne af Netprøver.dk (elever, bedømmere og institutionens personale) har forskellige roller i systemet, kaldet brugerroller.

For eksempel skal en elev og en eksamensansvarlig ikke kunne udføre de samme handlinger som brugere i Netprøver.dk. Hver bruger skal derfor oprettes med den korrekte brugerrolle, så hver enkelt bruger har rettighed til at løse sine opgaver.

Elever, vejledere og censorer oprettes automatisk af ministeriet på baggrund af de indberettede oplysninger til XPRS. Andre brugere, som for eksempel eksamensansvarlige og prøvevagter, skal oprettes lokalt på den enkelte institution.

Vejlederes og censorers kontaktinformation, der optræder i de studieadministrative systemer, overføres ikke automatisk til Netprøver.dk fra de studieadministrative systemer. Vejledere og censorer skal derfor selv indtaste kontaktinformation på deres brugerprofil i Netprøver.dk, så medbedømmere nemt kan komme i kontakt med dem.

Hvis en bruger har tilknytning til flere institutioner, fx som censor, er det nødvendigt at opdatere brugerprofilen på alle institutionerne.

Kontaktinformation kan indtastes ved at logge ind på den aktuelle institution, klikke på sit eget navn og vælge ”Ret profil”. Det er også muligt for institutionens brugeradministrator at indtaste kontaktinformationen.

Institutionens lokale brugeradministrator skal tildele brugerroller til de brugere, som oprettes lokalt.

Opdateret 10/05 2019 kl. 11:38

Det er vigtigt, at institutionen registrerer fraværende elever som fraværende i Netprøver.dk inden at en prøve sættes i gang. Hvis institutionen ikke gør det, vil fraværende elever kunne tilgå opgavesættet i Netprøver.dk, selvom de ikke er fysisk til stede ved prøven.

Opdateret 10/05 2019 kl. 11:38

Elever, der på en prøvedag er logget ind i Netprøver.dk, inden prøven er startet, vil i Netprøver.dk se et ur, der tæller ned til prøvestart. Prøvestarten kan for den enkelte elev være med op til tre minutters forsinkelse i forhold til elevens computers ur, institutionens ur mv. Eksamens- og prøveansvarlige kan se en nedtælling svarende til elevernes på fanen ”Elevoversigt pr. lokale”.

Den korte forsinkelse skyldes, at eleverne på landsplan får adgang til opgavesættene med nogle sekunders mellemrum for at sikre en stabil prøveafvikling på landsplan.

Institutionerne skal sørge for, at eleverne i alle tilfælde – som hidtil – får den i læreplanerne fastsatte tid til at besvare opgavesættene.

 

Opdateret 01/03 2022 kl. 13:39

I nogle skriftlige prøver indgår der delprøver uden hjælpemidler. I disse tilfælde vil den første del af prøven, det vil sige delprøven uden hjælpemidler, skulle afvikles på papir.

Hvor dette er tilfældet skal institutionerne bestille de fysiske opgavehæfter i Prøveshoppen, hvorefter de vil få tilsendt trykt (fysisk) prøvemateriale, som skal udleveres af institutionerne til eleverne.

Ved den første del af prøven (uden hjælpemidler) skal eleverne udarbejde og aflevere deres besvarelse på papir til institutionerne. Institutionen kan fremsende elevernes papirbesvarelser af delprøven uden hjælpemidler til censorerne via sporbar postforsendelse (ligesom ved tidligere prøveterminer) eller vælge at indscanne elevernes papirbesvarelser og sende disse til censorerne digitalt, for eksempel ved hjælp af sikker e-mail. Censorerne bør af institutionen orienteres om den af institutionen valgte fremgangsmåde.

Ved den anden del af disse prøver (med hjælpemidler) får eleverne udleveret opgavesættet i Netprøver.dk, og de skal aflevere deres besvarelser digitalt i Netprøver.dk. I nogle tilfælde skal eleverne allerede have udleveret den anden del af opgavesættet i fysisk format af institutionen fra prøvens start, fordi de skal kunne orientere sig i hele opgavesættet fra prøvens start. Hvis det er tilfældet, får institutionen tilsendt et fysisk eksemplar (pr. elev) både af første og anden delprøve, hvis dette er bestilt i Prøveshoppen, så de kan udlevere disse til eleverne ved prøvens start.

Ministeriet har udarbejdet en detaljeret oversigt over, hvad der for hver enkelt af disse prøver skal udleveres til eleverne af institutionen, hvad der udleveres via Netprøver.dk, og hvad der skal afleveres af eleverne. Oversigterne kan findes på siden med kalendere og oversigter (uvm.dk).

Opdateret 01/03 2022 kl. 13:40

I nogle fag, fx matematik B (htx) og erhvervscase (hhx), indgår der i prøverne et centralt stillet projektoplæg eller forberedelsesmateriale. Projektoplæg udleveres ikke via Netprøver.dk. Forberedelsesmateriale vil i de fleste tilfælde udleveres via Netprøver.dk. Hvis prøven afsluttes med en skriftlig prøve, som fx i matematik A (htx), udleveres opgavesættet til denne skriftlige prøve via Netprøver.dk på prøvedagen.

Ved projektoplæg og forberedelsesmateriale (der ikke er i Netprøver.dk) modtager institutionen som digitale filer på en administrator cd-rom, hvorfra de kan udlevere prøvematerialet til eleverne, fx via institutionens interne netværk. Institutionerne skal selv sørge for, at bestille projektoplæg og forberedelsesmateriale via Prøveshoppen.

Ministeriet har for disse prøver udarbejdet detaljerede oversigter over, hvilket prøvemateriale, institutionen skal udlevere til eleverne, hvilket prøvemateriale, der udleveres via Netprøver.dk, samt hvad eleverne skal aflevere i Netprøver.dk.

Oversigterne kan findes her:

Generisk oversigt over prøvemateriale 2019 (xlsx)

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2019 (pdf)

Opdateret 10/05 2019 kl. 11:58

Ministeriet har udarbejdet en detaljeret beskrivelse af, hvordan den skriftlige prøve i musik A, stx, afvikles i sommer- og sygeterminen 2019 med Netprøver.dk.

Beskrivelse kan findes her:

Udlevering af opgavesæt i musik (pdf)

Institutionerne kan – som hidtil - vælge at starte den skriftlige prøve i musik klokken 8:00 eller klokken 13:00 på prøvedagen. Hvis institutionen deler elever fra det samme prøvehold over de to starttidspunkter, så nogle elever starter klokken 8:00 og andre klokken 13:00, er det vigtigt, at institutionen sikrer, at eleverne der starter klokken 13:00, ikke får adgang til opgavesættet i Netprøver.dk klokken 8:00. Det kan fx sikres ved, at institutionen registrerer de elever, der skal starte kl. 13.00, som ”Ikke mødt” i Netprøver.dk, inden prøven starter klokken 8:00, og ændrer denne registrering til ”Mødt”, når eleverne skal aflægge prøven klokken 13:00. Det kan også gøres ved, at institutionen tilpasser de enkelte elevers starttidspunkter direkte i Netprøver.dk inden klokken 8:00.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:01

I Netprøver.dk skal en elev ved den enkelte prøve aflevere ét dokument i pdf-format som besvarelse. Eventuelle bilag skal, så vidt muligt, indarbejdes i dette dokument af eleven. Hvis dette ikke er muligt, kan bilag afleveres som ekstramateriale i Netprøver.dk. Ekstramateriale skal så vidt muligt afleveres i pdf-format.

Netprøver.dk understøtter, at en elev kan aflevere ekstramateriale, der er i andre formater end pdf-format. Bemærk dog, at censorer ikke kan forventes at kunne læse filer, der ikke er afleveret i standardformater.

Aflevering af ekstramateriale må kun finde sted i særlige tilfælde. Et konkret eksempel er det tilfælde, hvor en elev i forbindelse med de skriftlige prøver har udarbejdet to eller flere filer som besvarelse, og hvor eleven ikke er i stand til at samle filerne til en samlet fil i pdf-format. Hvis institutionen ikke kan afhjælpe problemet for eleven, kan eleven konvertere hver af filerne til pdf-format og aflevere den ene fil som besvarelse og de resterende filer som ekstramateriale.

Afleveret ekstramateriale indgår altid i bedømmelsen. Hvis en elev afleverer én eller flere filer som ekstramateriale, indgår dette altså som en del af elevens besvarelse og dermed i den samlede bedømmelse.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:02

Nej. Institutionerne er ikke forpligtet til at fremsende opgavebesvarelser i papirformat til censorerne.

Opdateret 25/06 2019 kl. 09:59

Opgavesæt, der udleveres via Netprøver.dk vil være gjort tilgængelige, så ordblinde elever kan anvende deres it-hjælpeprogrammer under prøven. 

Ordblinde elever og prøver med delprøver uden hjælpemidler

Fra sommertermin 2019 kan ordblinde elever tilgå 1. delprøver uden hjælpemidler, der normalt udleveres på papir, i Netprøver.dk. Derfor skal institutionerne ikke længere bestille prøvemateriale til 1. delprøver til ordblinde gennem Nota. 

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:05

Nej. Censorer skal afgive de endelige karakterer direkte i Netprøver.dk på censormødet i Odense.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:05

Ja. Opgavesæt vil være tilgængelige for censorer og institutioner i Netprøver.dk. Det forventes, at opgavesættene er tilgængelige dagen efter, at prøven er afholdt.

Opdateret 01/10 2019 kl. 10:51

Når eleverne har afleveret deres opgavebesvarelse, bliver de sendt til både virus- og plagiatkontrol. Opgavebesvarelserne vil derfor typisk være tilgængelige for censorerne dagen efter, at prøven er afholdt. I nogle tilfælde vil rapporterne fra plagiatkontrollen først være tilgængelige nogle dage efter prøven. Censorerne kan dog stadig som oftest tilgå opgavebesvarelserne dagen efter, at den pågældende prøve er afholdt. Hvis en skriftlig prøve afholdes på en dag, hvor der er rigtig mange elever til skriftlige prøver, kan der imidlertid være yderligere en dags ventetid, før censorerne kan tilgå opgavebesvarelserne.

Opdateret 01/10 2019 kl. 10:52

Eleverne skal i Netprøver.dk aflevere digitale opgavebesvarelser i de af ministeriet godkendte filformater. Nogle elever ønsker imidlertid at udfærdige deres besvarelse, eller dele af deres besvarelse, på papir. Dette er fortsat tilladt, men eleven skal så indscanne papirdelen af besvarelsen og aflevere den i Netprøver.dk, eventuelt som ekstramateriale. Indscanningen kan også foretages af institutionen, men institutionen er ikke forpligtet til dette.

Eleverne skal tilgå opgavesættene i Netprøver.dk. Enkelte af disse opgavesæt kan indeholde bilag, som eleven kan benytte, når de udarbejder deres besvarelse. Hvis eleven vil benytte disse bilag, skal de som udgangspunkt udfyldes og afleveres digitalt af eleven. Hvis eleven ønsker at udfylde bilaget på papir, skal eleven printe bilaget, skrive sine identifikationsoplysninger (elevnavn, prøve mv.) på bilaget, indscanne det udfyldte bilag, og efterfølgende aflevere bilaget i Netprøver.dk, eventuelt som ekstramateriale. Print og indscanning af bilag kan også foretages af institutionen, men institutionen er ikke forpligtet til dette.

Opdateret 01/10 2019 kl. 10:53

Alle opgavebesvarelser vil blive underkastet henholdsvis virustjek og plagiatkontrol i Netprøver.dk. Resultaterne fra plagiatkontrollen vil fremgå af censorernes oversigter over opgavebesvarelser i Netprøver.dk. Resultaterne indgår i censorernes samlede vurdering af, om der skal rejses en formodning om snyd. Resultatet fra plagiatkontrollen bør ligeledes benyttes af institutionerne, når det undersøges, hvorvidt en formodning om snyd kan bekræftes, og resultatet fra plagiatkontrollen kan derved indgå som en del af grundlaget for institutionens afgørelse.

Selvom der skulle opstå problemer med plagiatkontrol af nogle opgavebesvarelser, så skal de pågældende opgavebesvarelser fortsat bedømmes (som hidtil).

Opdateret 04/08 2023 kl. 09:26

Hvis der mod forventning opstår udfordringer med at afvikle prøverne fra Netprøver.dk, har institutionen mulighed for at benytte Plan-B.

Plan-B

Prøvematerialet til de prøver, institutionen afholder, bliver tilgængeligt via https://planb.netproever.dk/ to timer før prøvestart den pågældende dag. Det er de af institutionens medarbejdere med rollerne it-ansvarlig og eksamensansvarlig, der kan benytte Plan-B. Det er en god ide, at institutionen på forhånd har besluttet, hvordan den vil distribuere prøvematerialet til eleverne fra Plan-B, hvis Netprøver.dk ikke fungerer.

Der logges på Plan-B på samme måde, som der logges på Netprøver.dk. Det er både muligt at benytte UNI-Login og NemID.

Er der delprøver på papir, som institutionen har glemt at bestille via Prøveshoppen, kan de også downloades fra Plan-B to timer før prøvestart den pågældende dag, da det er muligt at finde materiale til alle prøver, der afholdes en given dag.

Se nærmere i de vedhæftede vejledninger "Nødprocedurer for Netprøver.dk" (pdf) og "Plan-B brugervejledning" (pdf).

Du kan finde samtlige brugervejledninger til Netprøver.dk på Brugervejledninger og support.

Tekniske spørgsmål til Plan B kan rettes til teknisk support for Netprøver.dk på tlf.: 7021 2150 eller indsendes via formular til support.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:08

Den enkelte institution kan sende elevernes besvarelser til egne lærere som følger: Den prøveansvarlige (eller den eksamensansvarlige) kan downloade et prøveholds besvarelser i Netprøver.dk ved at trykke ”Download alle filer” på det enkelte prøvehold, og dernæst trykke ”Hent zip-fil”. Den downloadede zip-fil, der indeholder alle besvarelser fra elever på prøveholdet, kan så sendes til prøveholdets lærer. Når zip-filen pakkes ud, vil der være et katalog for hver elev med elevens besvarelse.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:08

Netprøver.dk understøtter de fleste enheder (fx PC, Mac, iPad), opdaterede operativsystemer (fx Windows, Mac OS X, iOS, Linux) og browsere (fx Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox). Via forsiden af Netprøver.dk vil det desuden være muligt for den enkelte bruger at få tjekket, hvorvidt brugerens udstyr er understøttet af Netprøver.dk.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:09

Eux-elever, der skal aflægge gymnasiale skriftlige prøver, skal også benytte Netprøver.dk, hvis den pågældende prøve afvikles via Netprøver.dk. Eksempelvis skal eux-elever med dansk A - særligt gymnasialt fag til brug for merkantile eux-forløb, hvis de udtrækkes til den skriftlige prøve i faget, til den samme skriftlige prøve i dansk A som hhx-elever. Det betyder, at de pågældende eux-elever skal benytte Netprøver.dk, hvis de skal til skriftlig prøve i dansk A.

Opdateret 22/10 2019 kl. 14:22

Et prøvehold arkiveres i Netprøver.dk 120 dage efter forventet start for bedømmelse. Efter 120 dage kan en institution ikke længere finde prøveholdet i Netprøver.dk. I tilfælde af mistanke om snyd, klagesager, ombedømmelse mv., bør en institution derfor altid gemme en lokal kopi af den relevante besvarelse.

Sidst opdateret: 2. august 2023