Hop til indhold

For eksaminander, som snyder eller i øvrigt overtræder eksamensreglerne i forbindelse med prøver, skal skolen som det første tage stilling til spørgsmålet om sanktionering efter den relevante eksamensbekendtgørelse. Det kan altså være relevant at overveje, om der – ud over sanktionen efter eksamensbekendtgørelsen – bør reageres over for overtrædelsen efter studie- og ordensreglerne, fx i form af en skriftlig advarsel. 

Hvis en elev har snydt ved en prøve, vil elevens efterfølgende snyd i undervisningen, fx ved en årsprøve eller ved plagiat i en skriftlig aflevering, kunne betragtes som et gentagelsestilfælde. 

På tilsvarende måde kan andre typer af overtrædelser af eksamensregler, fx om ordensmæssige forhold ved prøver, medføre, at efterfølgende tilsidesættelse af ordensreglerne kan betragtes som et gentagelsestilfælde.

Der skal ske en individuel vurdering

Den enkelte institution skal i hvert enkelt tilfælde af en overtrædelse af reglerne foretage en individuel vurdering af den konkrete overtrædelse. På baggrund af et skøn skal skolen herefter fastsætte en passende sanktion i det enkelte tilfælde, herunder under iagttagelse af princippet i § 8, nr. 2, i bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017), hvorefter sanktionen skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse. Meget alvorlige tilfælde af snyd kan dog sanktioneres på samme måde som ved efterfølgende tilfælde af snyd. 

Relevante sanktioner

Oversigten nedenfor giver et overblik over de sanktioner, som det umiddelbart vil kunne være relevant for en institution at anvende over for elever og kursister, der snyder.

  Prøve- og eksamensregler (hvis snyd sker i prøveforløb) Studie- og ordensregler

Første tilfælde af snyd

Bortvisning fra prøven eller karakteren -3 (minus 3)*

Pædagogisk tilrettevisning eller skriftlig advarsel. En advarsel bortfalder normalt ikke ved skoleårets udgang.

Efterfølgende tilfælde af snyd

Bortvisning fra prøven eller karakteren -3 (minus 3)*

Under hensyn til proportionalitetsprincippet kan der gives en (ny) advarsel eller iværksættes en af sanktionerne i § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om studie- og ordensregler. Følgende sanktioner vil formentlig være særligt relevante:


- Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage.

- Aflæggelse af prøve i det fag, hvor der er snydt, hvis faget kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år (er relevant, hvis der er snydt i undervisningen).

- Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i det fag, hvor der er snydt (er relevant, hvis der er snydt i undervisningen).

- Overflytning til en anden institution eller afdeling.

- Bortvisning fra uddannelsen ved særligt grove eller gentagende tilfælde.

*Sanktion for snyd ved prøver i form af karakteren -3 (minus 3) kan kun anvendes over for elever, som er startet på en gymnasial uddannelse efter den 1. august 2017.

Sidst opdateret: 27. januar 2023