Hop til indhold

Reglerne for de prøver, som studentereksamen omfatter, er primært fastsat i de gældende eksamensbekendtgørelser. Der kan dog også være tilfælde, hvor der er fastsat nærmere regler i den enkelte læreplan eller i det konkrete opgavesæt, men de generelle regler er fastsat i eksamensbekendtgørelserne (se henvisninger til reglerne i boksen).

Det fremgår af § 1 i den såkaldte almene eksamensbekendtgørelse at formålet med prøver og eksamener er, at dokumentere i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen. Besvarelsen af en skriftlig eller mundtlig prøve skal derfor være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse (med mindre der er tale om en gruppeprøve). En overtrædelse af dette betragtes som snyd og vil stride imod formålet med prøverne.

Snyd er blandt andet: 

  • at skaffe sig eller give andre eksaminander uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave, 
  • ikke-tilladt kommunikation under prøven,
  • at aflevere andres arbejde helt eller delvist som sit eget (herunder plagiering)
  • at aflevere eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil eller
  • anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler. 

Som det fremgår, er det også snyd, når man hjælper andre eksaminander før, under eller efter prøver.

Snyd i forbindelse med undervisningen – for eksempel i forbindelse med skriftlige afleveringer, terminsprøver og årsprøver – er ikke reguleret i eksamens-bekendtgørelserne, men derimod i bekendtgørelse om studie- og ordensregler med videre i de gymnasiale uddannelser. Læs mere.

For at undgå misforståelser og tvivl skal institutionerne oplyse eleverne grundigt om reglerne for de prøver, som eksaminanderne skal til, jf. institutionens forpligtelse til dette § 6 i den almene eksamensbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016).

Det gælder ikke mindst orientering om, hvilke hjælpemidler der må/ikke må anvendes i forbindelse med den enkelte prøve, samt om, hvornår der i forbindelse med den enkelte prøve er tale om uretmæssig hjælp og lignende.

Sidst opdateret: 27. januar 2023