Hop til indhold

Spørgsmål og svar

Opdateret 09/05 2023 kl. 08:44

Nej, det er forbudt at bruge ChatGPT under prøverne på de gymnasiale uddannelser. Hvis ChatGPT eller andre former for AI-baserede hjælpemidler bidrager til eller leverer en hel eller delvis besvarelse, er der ikke længere tale om et selvstændigt stykke arbejde. Brug af ChatGPT betragtes derfor som snyd.

Opdateret 09/05 2023 kl. 08:46

Fagene informatik B og C, it A, programmering B og C og informatik B merkantil eux er undtaget, da der i disse fag er særlige faglige grunde, der kan tale for brugen af ChatGPT og lignende værktøjer. I de nævnte fag, hvor brug af internettet er tilladt som fagligt hjælpemiddel i forberedelsestiden ved de mundtlige prøver, inkluderer de tilladte hjælpemidler anvendelsen af chatbots og lignende på en måde, som afspejler, hvordan man arbejder i den daglige undervisning. I forhold til denne type hjælpemidler er det vigtigt at være opmærksom på, at den tilladte anvendelse er betinget af, at hjælpemidlerne kun benyttes i et omfang, hvor prøvebesvarelsen er selvstændig og udelukkende eksaminandens egen. I alle andre fag er brug af ChatGPT og lignende værktøjer forbudt. 

Opdateret 09/05 2023 kl. 08:47

Nej, det er ikke tilladt at bruge AppWriter ved de skriftlige prøver – hverken online eller offline. Det gælder alle funktioner og skyldes, at programmet kan ændre eksaminandens tekstinput i væsentlig grad, således at der ikke vil være tale om selvstændigt arbejde alene. Ordblinde elever og kursister i den røde kategori, som har fået bevilget AppWriter via en SPS-ordning, må gerne benytte værktøjet.

Den enkelte institution kan undtagelsesvis give tilladelse til, at elever og kursister i den gule kategori må benytte offlineversionen af AppWriter ved prøverne i sommer- og sygeterminen 2023, såfremt de har benyttet AppWriter i forbindelse med undervisningen og er blevet stillet i udsigt, at de kan benytte værktøjet ved sommerens prøver. Ved prøverne fra vinterterminen 2023/2024 og frem vil denne undtagelse ikke være en mulighed.

Opdateret 09/05 2023 kl. 08:49

Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt, medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang. Eksaminanden må kun bruge evt. internetadgang til at tilgå websteder og onlinefunktioner, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen og ikke kan downloades på forhånd. Her kan fx være tale om en digital ordbog.

På siden Generelle regler og orienteringer findes der en hjælpemiddeloversigt til skriftlige prøver i gymnasiale fag. Oversigten definerer tilladte og ikke-tilladte hjælpemidler på fagniveau.

Opdateret 09/05 2023 kl. 08:50

Hvis en eksaminand bliver taget i at snyde, kan eksaminanden enten blive bortvist fra prøven for derefter at skulle aflægge prøven på ny på et senere tidspunkt eller modtage bedømmelsen -3 (minus tre) for sin prøvebesvarelse. Det er ledelsen på den enkelte institution, der træffer beslutning om sanktionen.

Herudover risikerer eksaminanden at blive sanktioneret efter sin institutions studie- og ordensregler. De mulige sanktioner spænder her fra en skriftlig advarsel til bortvisning fra uddannelsen.

Opdateret 09/05 2023 kl. 08:51

Det er institutionens leder, som undersøger formodninger om snyd og i sidste ende træffer en afgørelse herom. En afgørelse om snyd ved en prøve skal følge forvaltningslovens regler. Dette inkluderer blandt andet kravet om partshøring af eksaminanden. Institutionens leder kan indkalde eksaminanden til et møde, hvor eksaminanden bliver foreholdt formodningen om snyd, og hvor denne kan stilles relevante faglige spørgsmål, der kan hjælpe institutionens leder med at nå en afgørelse. Eksaminanden har ikke pligt til at møde op og må desuden medbringe en bisidder. En eventuel bisidder må i sagens natur ikke hjælpe eksaminanden med at besvare faglige spørgsmål. Efter afholdelse af et evt. møde bør institutionens leder formulere en skriftlig opsamling på mødets indhold, herunder de foreløbige observationer, institutionen har gjort, og gennemføre en skriftlig partshøring herover, forinden der træffes en endelig afgørelse.

Opdateret 09/05 2023 kl. 09:10

Institutionens leder kan træffe afgørelse om snyd, selvom der ikke er ubestridelige oplysninger om, at der er snydt – også selvom der ikke foreligger en indrømmelse fra eksaminandens side. Der kan være indicier for, at besvarelsen ikke kan anses for at være eksaminandens eget selvstændige produkt, hvilket kan være tilstrækkeligt som grundlag for, at institutionen må anse formodningen om snyd for at være bekræftet. På siden Afgørelser om snyd kan der læses mere om afgørelser om snyd. Hvis eksaminanden er uenig i ledelsens afgørelse, kan vedkommende følge klageproceduren, som fremgår af på Klageprocedure.

Opdateret 09/05 2023 kl. 09:13

Opdateret 09/05 2023 kl. 09:14

Institutionen kan indføre elektroniske tilsynsløsninger. Institutionen kan indføre regler om brug af cloud-tjenester, overvågning og logning af netværksaktivitet, monitorering af eksaminandernes computere/tablets mv. og brug af elektroniske enheder i øvrigt. Det er fx muligt for en institution at kræve af eksaminanderne, at de skal anvende en monitoreringsløsning, når kravet fremgår af institutionens lokale retningslinjer for prøvernes tilrettelæggelse og planlægning. Institutionen, som afholder prøven og har anskaffet monitoreringsløsningen, er dataansvarlig for monitoreringsløsningen. Institutionen har derfor pligt til at indgå en databehandleraftale med leverandøren og til at oplyse eksaminanderne om behandlingen af deres personoplysninger i forbindelse med monitoreringen.

Opdateret 24/08 2023 kl. 12:53

Ja, en institution kan godt lave stikprøvekontrol af eksaminandernes computer (fx tilfældigt udvælge et antal eksaminander til tjek). Eksaminanden skal dog give samtykke til, at computeren tjekkes som følge af en stikprøve. Det følger også deraf, at en eksaminand kan afvise at fremvise sin computer i en stikprøvekontrol, og det skal eksaminanderne oplyses om. Hvis der anvendes stikprøver, skal det fremgå af institutionens lokale eksamensregler, og det skal fremgå konkret, hvad der undersøges på computeren. Det er kun muligt at undersøge forhold, der er direkte relevante i relation til prøveafviklingen, herunder om der er benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, og om der er foretaget kommunikation med omverdenen.

Hvis en eksaminand afviser at deltage i en stikprøvekontrol, er det ikke i sig selv noget, der fører til mistanke om snyd. 

Opdateret 24/08 2023 kl. 12:55

Ja, hvis der er konkret mistanke om snyd fra en eksaminand (fx en tilsynsførende, der har observeret noget regelstridigt), kan dette altid undersøges. Det kræver ikke samtykke fra eksaminanden, da der er tale om undersøgelse af en konkret formodning om snyd.

Opdateret 24/08 2023 kl. 12:58

Hvis en eksaminands computer undersøges for en formodning om snyd eller som følge af en stikprøvekontrol (se særkilte spørgsmål og svar om reglerne herfor ovenfor), skal eksaminanden altid være til stede, når vedkommendes computer undersøges. Det er også eksaminanden, der skal fremvise computeren med udgangspunkt i institutionens instrukser. Det er således ikke tilladt at konfiskere computeren til nærmere undersøgelse. 

Det er klart, at en undersøgelse af eksaminandens computer først bør gennemføres, efter prøven er afsluttet, således at eksaminanderne ikke forstyrres under prøven.

Opdateret 09/05 2023 kl. 09:20

Sidst opdateret: 2. august 2023