Hop til indhold

Spørgsmål og svar

Opdateret 15/11 2022 kl. 14:03

Nej. En elev kan kun aflægge den mundtlige eksamination i den interne flerfaglige prøve i KS eller NF, såfremt eleven har afleveret et skriftligt produkt, der opfylder minimumskravene hertil fastsat i fagenes læreplaner. Det følger af § 7, stk. 1, i den almene eksamensbekendtgørelse.

Det er institutionen, der i forbindelse med afleveringen skal sikre, at elevens skriftlige produkt opfylder minimumskravene. Ved tvivlstilfælde er det institutionens rektor, der foretager vurderingen. 

Såfremt institutionen vurderer, at det skriftlige produkt ikke opfylder minimumskravene, kan eleven ikke aflægge den mundtlige eksamination, prøven vil ikke kunne gennemføres, og eleven vil som udgangspunkt ikke kunne færdiggøre sit hf-uddannelsesforløb, jf. § 9, stk. 1, hvoraf det fremgår at genaflæggelse af en prøve kun kan finde sted, hvis eleven var forhindret i at gennemføre prøven på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, hvilket ikke gør sig gældende her, og § 16, stk. 1, i den almene eksamensbekendtgørelse. 

Der påhviler institutionen en særlig forpligtelse til at sikre, at eleverne er bekendt med konsekvenserne ved at aflevere et skriftligt produkt, der ikke opfylder minimumskravene. Det vil være naturligt, at lærerne indgår i en dialog med eleverne om kravene til det skriftlige produkt i forløbet frem mod aflevering. 

Det er institutionen selv, der fastsætter tidspunkt for den mundtlige eksamination og tidspunkt for aflevering af det skriftlige produkt i den flerfaglige prøve i KS og NF. Det skriftlige produkt skal dog efter læreplanerne afleveres senest tre dage inden den mundtlige eksamination for KS og senest en uge inden den mundtlige eksamination for NF. Hvis institutionen har fastlagt en lokal afleveringsfrist, der ligger forud for læreplanens krav, kan institutionen give en elev, der afleverer et skriftligt produkt, der ikke opfylder minimumskravene, mulighed for at udbedre manglerne frem til læreplanernes absolutte frist.  

Opdateret 22/12 2022 kl. 10:51

Nej. De afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer), der blev ophøjet til prøvekarakterer efter diverse nødprøveregler under covid-19 pandemien, bevarer deres gyldighed som prøvekarakterer og skal derfor medtages som prøvekarakterer på beviserne. Det må ikke fremgå af beviset, at der er tale om en ophøjet standpunktskarakter. Bemærk, at nødprøvereglerne ikke længere er gældende, og at det derfor fremadrettet ikke er muligt at ophøje standpunktskarakterer til prøvekarakterer.

Sidst opdateret: 15. november 2022