Hop til indhold

I 2018 besluttede daværende undervisningsminister Merete Riisager at tillade, at ordblinde i forbindelse med alle prøver på blandt andet det gymnasiale uddannelsesområde kan anvende it-hjælpemidler til at få læst tekst op og til ordforslag. Læs brevet som blev sendt til institutionerne (pdf).

Tilladelsen gælder for eksaminander, der er testet ordblinde og gennemfører prøver på særlige prøvevilkår, jævnfør § 19 i den almene eksamensbekendtgørelse. Det vil sige, at det er institutionen, der afgør, hvornår en elev kan få denne tilladelse.

Børne- og Undervisningsministeriets ordblindetest

Institutionerne kan anvende Børne- og Undervisningsministeriets nationale ordblindetest til at teste elever for ordblindhed. Elever, der er testet ’ordblind’ (svarende til kategorien rød) med Ordblindetesten eller tilsvarende standardiserede ordblindetests, herunder elever der modtager støtte på grund af ordblindhed via SPS-ordningen, har en funktionsnedsættelse i form af ordblindhed. Testen findes på ordblindetest.dk. 

Usikker fonologisk kodning (kategori gul)

Elever, der er testet ’usikker fonologisk kodning’ (svarende til kategorien gul) med Børne- og Undervisningsministeriets nationale ordblindetest, har ikke en funktionsnedsættelse i form af ordblindhed og skal ikke tilbydes prøve på særlige vilkår på den baggrund.

Diktering/indtaling af besvarelse til skriftlige prøver

Institutionen afgør hvilke særlige prøvevilkår, en elev eventuelt skal tilbydes, ud fra en konkret vurdering af den enkelte elevs vanskeligheder og reglerne for prøven. Læs mere om særlige prøvevilkår og tilladte hjælpemidler.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilbyder kun dikteringsprogrammer til elever med meget alvorlig funktionsnedsættelse, blandt andet også ved svær grad af ordblindhed. Hvis skolen ønsker at tilbyde diktering (tale-til-tekst, indtaling) som hjælpemiddel til elever, der ikke har fået det tilbudt som hjælpemiddel gennem SPS-ordningen, anbefales det, at eleven trænes i brugen af programmet i forbindelse med skriftligt arbejde i undervisningen. 

Læs mere om SPS-ordningen og find kontaktoplysninger til SPS-enheden i styrelsen på spsu.dk.

Sidst opdateret: 2. august 2023