Hop til indhold

Opgavesæt til alle skriftlige prøver er tilgængelige for oplæsningsprogrammer

Ordblinde elever og andre, som har brug for at få tekster i opgavesæt læst op, for eksempel elever med synshandicap, kan få lov af institutionen til at anvende it-hjælpemidler med oplæsningsfunktion ved prøverne.

Opgavesættene til skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser er tilgængelige for oplæsningsprogrammer. Det vil blandt andet sige, at teksten kan læses op i den korrekte rækkefølge, og at tekster på billeder kan læses op. 

Tilgængeligheden af filerne kvalitetssikres af Nota, som er det danske nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder (nota.dk).

Prøvemateriale til mundtlige prøver kan også gøres tilgængelige for it-hjælpemidler, som blandt andet ordblinde elever og elever med synshandicap anvender. Hjælpemidlerne bestilles direkte gennem Nota (nota.dk).

Læs længere nede på denne side om blindtrækning før mundtlige prøver.

Transskriberinger af audiovisuelt materiale til hørehandicappede

Institutionerne kan bestille særligt fremstillet prøvemateriale til elever med hørehandicap i form af transskribering af audiovisuelt materiale i digitale opgavesæt. Disse transskriberinger skal bestilles hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Bestilling skal ske i god tid, før prøverne afholdes, dog senest 31. marts for sommerterminen, 4. juni for sygeterminen og 18. oktober for vinterterminen. Læs mere om prøvemateriale til elever på særlige vilkår.

Kontakt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at bestille transskriberinger.

Elever med synshandicap

Elever med synshandicap kan bestille særlig tilpasset prøvemateriale gennem SPS-ordningen. Det kan for eksempel være MagnaPrint. Læs mere om tilskud gennem SPS-ordningen på spsu.dk. Bestilling skal ske direkte til Nota (nota.dk).

Blindtrækning før tid

Et særligt prøvevilkår for en ordblind eksaminand kan være, at der til en mundtlig prøve udleveres prøvemateriale, som er gjort tilgængelig. Det kan være oplæsningsprogrammer eller ordforslagsprogrammer, for eksempel i form af skrivbare felter.

For at skolen kan nå at fremstille eller bestille det tilgængelige prøvemateriale, kan det være aktuelt, at en eksaminand på særlige prøvevilkår får mulighed for at trække sit eksamensspørgsmål tidligere end de andre eksaminander. Institutionen får på den måde bedre tid til at fremstille særligt prøvemateriale og skal kun behandle netop det eksamensspørgsmål, som eksaminanden har trukket. 

Dette forudsætter, at der afviges fra normal procedure, hvor eksaminanden trækker det ukendte prøvemateriale umiddelbart forud for forberedelsestiden, når censor er til stede. En sådan særlig trækning et antal dage forud for forberedelsestiden kan betragtes som en parallel til reglerne fastsat i den almene eksamensbekendtgørelses § 12, stk. 5: Hvis en trækning sker mere end en time forud for forberedelsestidens begyndelse, hvor censor ikke kan være til stede, skal blot institutionens leder eller en person udpeget af denne være til stede ved lodtrækningen. Denne udpegede person kan dog ikke være eksaminator.

Hvis institutionen vælger at gennemføre en trækning for ordblinde eksaminander et antal dage forud for prøveafholdelse, skal trækningen foregå som en blindtrækning, hvor eksaminanden ikke før eller efter lodtrækningen kan identificere prøvematerialet, så det undgås at eksaminanden på denne måde opnår en fordel frem for øvrige eksaminander. Trækningen skal foregå som en blindtrækning via et identificerbart nummer eller lignende. Efter trækningen kan prøvematerialet tilgængeliggøres og efterfølgende udleveres til eksaminanden til forberedelsen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at censor inden trækningen skal have haft mulighed for at give bemærkninger til opgaverne eller bilagsmaterialet, og at der er indgået de nødvendige aftaler mellem eksaminator og censor om prøveafholdelsen.

Det er institutionens ansvar at sikre, at prøvematerialet opbevares og håndteres forsvarligt og sikkert. Det tilgængelige prøvemateriale skal håndteres med samme forholdsregler og fortrolighed som alt andet prøvemateriale. 

Sidst opdateret: 2. august 2023