Hop til indhold

Hvad er særlige prøvevilkår?

Elever med særlige behov kan gå til prøve på særlige prøvevilkår. For sådanne elever (eksaminander) gælder, at institutionen tilbyder elever særlige prøvevilkår efter en konkret vurdering af elevens individuelle vanskeligheder og af reglerne for den specifikke prøve.

Hjælpemidler, som gives til elevers brug i undervisningen, for eksempel gennem SPS-ordningen, kan anvendes ved prøven, hvis det ikke ændrer prøvens niveau.

Særlige prøvevilkår kan for eksempel være: 

  • Forlænget forberedelsestid til en mundtlig prøve
  • Forlænget eksaminationstid til en mundtlig prøve
  • Forlænget tid til en skriftlig prøve
  • Forlænget tid til at skrive en stor skriftlig opgave (SRP, SOP eller SSO)
  • Tilladelse til at anvende særlige it-hjælpemidler (for eksempel oplæsning af tekst, ordforslag, diktering eller forstørrelse af tekst)
  • Tilladelse til at få hjælp af en hjælper under en prøve (kan for eksempel være relevant for synshandicappede)

Prøven ændres ikke – men eleven kompenseres gennem de særlige prøvevilkår

Udgangspunktet for tildeling af særlige prøvevilkår er, at bedømmelsesgrundlaget for prøven (for eksempel opgaverne i opgavesættet) ikke ændres, men at eleven kompenseres på anden vis for sine specifikke vanskeligheder. Det kan for eksempel være ved, at der gives ekstra tid, eller at opgavesættets form tilpasses.

Særlig tilrettelæggelse af prøver udover ovenstående kan kræve styrelsens godkendelse. 

Tilladte hjælpemidler - de særlige prøvevilkår skal tilpasses eleven

De særlige prøvevilkår afgøres som nævnt efter en konkret vurdering. Der findes altså ikke foruddefinerede prøvevilkår, som altid skal tilbydes en elev med en bestemt funktionsnedsættelse. For eksempel findes der ikke en standard for, hvor meget ekstra tid, der skal gives til en ordblind elev ved eksempelvis den skriftlige prøve i engelsk B, fordi elever kan have forskellige grader af vanskeligheder på grund af ordblindhed.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan eventuelt hjælpe institutionen ved at udtale sig vejledende om særlige prøvevilkår.

Der kan søges om støtte til elever i gymnasiale uddannelser med særlige behov gennem SPS-ordningen. Læs mere om støtte til elever med særlige behov på spsu.dk.

Regler

Reglerne for særlige prøvevilkår er beskrevet i § 19 i den almene eksamensbekendtgørelse:

§ 19. Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Afgørelser om særlige prøvevilkår og klager

Institutionens afgørelse træffes efter forvaltningsloven. Det vil blandt andet sige, at institutionen er forpligtet til at belyse sagen, og at der skal gennemføres partshøring (det kan ske mundtligt), før der kan træffes afgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan som nævnt ovenfor eventuelt hjælpe institutionen ved at udtale sig vejledende om særlige prøvevilkår.

Læs mere om principperne i Myndighedsguiden (ombudsmanden.dk).

Det er op til institutionen at afgøre, hvilken dokumentation institutionen vil godtage for funktionsnedsættelsen under hensyntagen til reglerne for afgørelser i Forvaltningsloven. Dokumentation kan for eksempel være attester eller udtalelser fra læger. Ved ordblindhed kan det være Børne- og Undervisningsministeriets ordblindetest.

Institutionen skal sikre, at der registreres og opbevares oplysninger på skolen om de elever, der aflægger prøve på særlige vilkår. Registrering sker på elevniveau med oplysning om årsagen til den særlige tilrettelæggelse og i hvilke fag, der er sket en særlig tilrettelæggelse af prøven.

Der kan kun kompenseres for de vanskeligheder, der er udløst af elevens konkrete funktionsnedsættelse. Reglerne kan altså ikke bruges til at tilbyde andre vilkår. Gymnasiet kan altså ikke tilbyde ekstra hjælpemidler som kompensation for utilstrækkelige faglige færdigheder, hvis problemet ikke skyldes elevens funktionsnedsættelse.

For eksempel kan en ordblind elev ikke få tilladelse til at anvende it-hjælpemidler, der kan rette grammatiske fejl.

Tosprogethed kan ikke i sig selv danne grundlag for særlige prøvevilkår. 

Elever kan klage over institutionens afgørelse om særlige prøvevilkår, men kun over retlige forhold. Klagen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. At der kan klages over retlige forhold betyder, at der skal have været en fejl i sagsbehandlingen for, at styrelsen kan tage klagen op.

Det betyder også, at det ikke er muligt kun at klage over det skøn, som institutionen har foretaget ved tilbuddet om særlige prøvevilkår, for eksempel hvor meget ekstra tid, der er tildelt ved en prøve. 

Hf

Døve elever kan få dispensation fra mundtlig prøver i fremmedsprog efter ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet. Det vil sige, at eleven ikke skal aflægge prøven. 

Vægten for hele faget lægges på den skriftlige prøve.

De treårige uddannelser (stx, hhx og htx)

Døve elever kan få dispensation fra mundtlig prøver i fremmedsprog efter ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet, såfremt prøven udtrækkes. Det vil sige, at eleven ikke skal aflægge prøven.

Mundtlige prøver i fremmedsprog kan tilrettelægges som skriftlig dialog

For døve kan mundtlige prøver i fremmedsprog også tilrettelægges som skriftlig dialog, som foregår ved hjælp af computere. I så fald vil institutionen altså ikke skulle søge dispensation fra prøven. 

En eksamination ved hjælp af skriftlig dialog forudsætter, at eleven er trænet i denne arbejdsform. Det vil typisk sige, at prøven afspejler den forudgående undervisning, som ofte vil have været segregeret undervisning, altså eneundervisning med en lærer. 

Kontakt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at høre mere om muligheden for skriftlig dialog.

Der gælder særlige regler for skader i idræt. Læs mere om skader i idræt (emu.dk).
Sidst opdateret: 2. august 2023