Hop til indhold

I forbindelse med en prøve på de gymnasiale uddannelser påhviler det censor at efterse, at kravene til prøven overholdes. Hvis censor vurderer, at dette ikke er tilfælde skal censor lave en censorindberetning, jf. § 29, stk. 4 og stk. 5 i almen eksamensbekendtgørelsen.

Af almen eksamensbekendtgørelsen § 29. fremgår det, at censor skal:

1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag,

2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og

3) medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen.

Stk. 2. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden.

Stk. 3. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.

Stk. 4. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 1 ikke er opfyldt, eller giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor indberetning herom til institutionen og sender samtidig en kopi af indberetningen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Stk. 5. Institutionen videresender indberetningen til styrelsen med sine bemærkninger.

Herunder findes processen for censorindberetninger samt et link til en formular, som udfyldes i forbindelse med en indberetning.

 

Formular til censorindberetning på de gymnasiale uddannelser (docx)

Sidst opdateret: 2. august 2023