Herunder finder du en række af de mest almindelige spørgsmål og svar om monitorering til sommerens prøver.

Monitorering

Min institution har bestemt, at alle elever skal lade deres computere monitorere ved prøverne i sommeren 2019. Hvad sker der, hvis jeg ikke vil lade min computer monitorere?

Hvis det indgår i de lokale eksamensregler, at du skal lade din computer monitorere ved prøverne, er du forpligtet til at gøre det. Hvis du ikke gør det, er det et brud på eksamensreglerne.

Din institution kan bortvise dig fra prøven, hvis du bryder eksamensreglerne (det betyder, at du skal aflægge prøven igen, typisk året efter, før du kan afslutte din uddannelse).

Desuden kan institutionen gøre brug af de lokale studie- og ordensregler.

Hvad betyder bortvisning fra prøven?

Bortvisning fra prøven betyder, at karakteren bortfalder, hvis du har fået en karakter, og at du skal aflægge prøven igen for at afslutte din uddannelse. Hvis du går på sidste år af din uddannelse, bliver du ikke student sammen med dine klassekammerater.

Du kan aflægge prøven næste gang, din institution afholder prøven alligevel, inden for et år. Det vil sige, at det typisk vil være i vinterterminen eller sommerterminen i det efterfølgende skoleår.

Jeg vil ikke lade min egen computer monitorere – skal min institution i stedet låne eller give mig en computer til prøverne?

Når det gælder skriftlig eksamen, er det en forudsætning, at du har en computer. Mange institutioner kræver, at eleverne anskaffer sig en computer ved starten af gymnasieforløbet. Hvis det er tilfældet, kan institutionen også kræve, at eleven selv medbringer computeren til prøverne.

Hvis institutionen ikke har krævet, at eleverne anskaffer sig en computer, er institutionen forpligtet til at stille en computer til rådighed ved de skriftlige prøver.

Hvad med elever, som har et styresystem på deres computer, som ikke kan anvendes sammen med monitoreringsprogrammet?

Institutionen kan vælge, at elever, der benytter et styresystem, der ikke kan monitoreres af deres indkøbte monitoreringsprogram, kan aflægge prøven under skærpet tilsyn – se svaret til spørgsmålet ’Hvad er skærpet tilsyn?’ 

Hvad er skærpet tilsyn?

Det betyder, at institutionen sørger for, at eksamenstilsynet holder ekstra godt øje med eleven under prøven. Den enkelte institution kan selv tilrettelægge, hvordan dette udmøntes.

Det kan fx ske ved, at eleven under skærpet tilsyn placeres tæt på eksamensvagterne i eksamenslokalet, således at eksamensvagterne kan holde ekstra godt øje med eleven.

Hvad er censors rolle i forhold til monitorering?

Censorer har ikke adgang til data i monitoreringsprogrammerne. Censorer skal som hidtil videregive en eventuel mistanke om snyd til elevens skole.

GDPR-relaterede spørgsmål

Er der hjemmel til, at min institution kan behandle data, som er indsamlet i en monitoreringsløsning under prøverne?

Institutionernes behandling af personoplysninger i monitoreringsværkøjet har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e (offentlig myndighedsudøvelse), som er udmøntet i § 5 i bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (Bekg. nr. 1276 af 27. november 2017) samt § 6, stk. 4, i den almene eksamensbekendtgørelse for elever, der er omfattet af reglerne før gymnasiereformen, herunder de elever, der pt. går i 3.g.

Er det sikkert at lade min computer monitorere? Hvilke data indsamles fra min computer? Hvem får adgang til data fra monitoreringsprogrammet? Hvad må data bruges til? Hvor længe opbevares data? Kan jeg bede om, at data om mig slettes?

Det er din institution og måske også leverandøren af monitoreringsprogrammet, som kan svare på disse spørgsmål. Du skal henvende dig til din institution, der som dataansvarlig har en forpligtelse til at oplyse dig om, hvilke data der indsamles, hvordan data om dig opbevares og behandles, og hvornår data slettes.

Sidst opdateret: 8. august 2019