Hop til indhold

Vejledning om ombedømmelse og omprøve

Vejledningen vedrører ombedømmelse og omprøve i forbindelse med klagesager samt fejl og mangler ved gymnasiale prøver, herunder store skriftlige opgaver/projekter, og er til brug i de gymnasiale uddannelser.

Vejledningen beskriver blandt andet institutionen og ombedømmernes opgaver ved ombedømmelser, ombedømmelse og omprøve af store skriftelige opgaver/projekter, og den slår blandt andet fast, at der ved ombedømmelse altid skal udpeges to eksterne ombedømmere.

Vejledningen er senest opdateret i april 2024.

Læs vejledningen (pdf)

Spørgsmål og svar om ombedømmelse og omprøve

Nedenstående spørgsmål og svar fremgår også af ovenstående vejledning. 

Opdateret 27/01 2022 kl. 10:41

Opdateret 27/01 2022 kl. 10:44

Klage eller ”fejl og mangler” ved en mundtlig prøve og prøver med en samlet vurdering (for eksempel SRP) kan indebære tilbud om omprøve. 

Det er klagers beslutning, om han/hun vil tage imod tilbuddet om omprøve. Klager skal informeres om, at resultatet af omprøven kan resultere i en lavere karakter (medmindre der er tale om ”fejl og mangler”, jf. kapitel 9 i den almene eksamensbekendtgørelse). Accept af tilbud skal gives til institutionen senest to uger efter tilbuddets meddelelse.

En omprøve skal finde sted snarest muligt (inden for terminerne).

Opdateret 04/02 2022 kl. 11:38

En omprøve er ikke en forvaltningsretlig afgørelse (ligesom for eksempel ombedømmelse er), og her skal akterne fra forudgående klagebehandling ikke tilgå de nye bedømmere. En omprøve skal i det hele håndteres som den oprindelige prøve – dog skal der være nye bedømmere. (jf. § 53 i den almene eksamensbekendtgørelse).

Opdateret 28/01 2022 kl. 08:58

Klage eller ”fejl og mangler” ved en skriftlig prøve kan indebære tilbud om ombedømmelse af den skriftlige besvarelse.

Det er klagers beslutning, om han/hun vil tage imod tilbuddet om omprøve. Klager skal informeres om, at resultatet af ombedømmelsen kan resultere i en lavere karakter (medmindre der er tale om ”fejl og mangler”, jf. kapitel 9 i den almene eksamensbekendtgørelse). Accept af tilbud skal gives til institutionen senest to uger efter tilbuddets meddelelse.

En ombedømmelse skal finde sted snarest muligt (inden for terminerne).

Opdateret 27/01 2022 kl. 10:45

Ved ombedømmelse skal de nye bedømmere (ombedømmerne) – som det fremgår af § 53, stk. 3 i den almene eksamensbekendtgørelse – sammen træffe en egentlig forvaltningsretlig skriftlig afgørelse om karakterfastsættelsen. Det vil for eksempel sige, at akterne fra den forudgående klagebehandling skal tilgå de nye bedømmere (læs mere om dette i afsnit 4 og 5 i ”Vejledning om ombedømmelse og omprøve”, som kan downloades ovenfor).

Opdateret 27/01 2022 kl. 10:48

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udpeger ved hver termin en række ombedømmere for hvert fag, som institutionen skal anvende.

Opdateret 15/04 2024 kl. 09:06

Ombedømmeres honorar fastsættes efter Finansministeriets cirkulære om censorvederlag (cirkulaere.medst.dk)

Vederlaget beregnes ud fra to timer gange sats C jf. Finansministeriet Lønoversigt kap. 8.2. pr. opgave, der ombedømmes.

Aflønning af ombedømmere:

Stx/hf (A-gym): Aflønningen sker via ombedømmers egen institution, som indgår i censorudlignings-ordningen gennem gymnasiefællesskabet.

Htx/hhx/eux (E-gym): Aflønningen sker via ombedømmers egen institution, som indgår i udligningsordningen gennem censorbanken.

Henvendelser om aflønning skal rettes til ombedømmers egen institution.

Sidst opdateret: 15. april 2024