Gymnasiale uddannelser

Afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer)

Kan jeg klage over min afsluttende standpunktskarakter?

Standpunktskarakterer udtrykker efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelserne for de treårige gymnasiale uddannelser graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Det vil sige, at standpunktskarakteren skal udtrykke underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier.

Finder man karakteren urimelig, er det muligt at rette en klage over denne til skolens ledelse.

Hvis skolens leder ikke giver en elev eller forældremyndighedens indehaver medhold i en klage over en beslutning, der i henhold til den relevante uddannelsesbekendtgørelse er truffet på skolen, gælder det generelt, at klagen kan føres videre til ministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål (se nedenfor). En afsluttende standpunktskarakter er en beslutning i henhold til en uddannelsesbekendtgørelse.

Opmærksomheden henledes på, at ministeriet i kraft af begrænsningen til retlige spørgsmål ikke kan efterprøve det faglige skøn i klager over en afsluttende standpunktskarakter, som en lærer har givet, og som skolens leder senere har fastholdt eller ikke hævet så meget, som eleven kunne have ønsket sig.

Ministeriet har med andre ord kun eventuel mulighed for at give klager medhold, hvis det kan konstateres, at der foreligger væsentlige retlige mangler, for eksempel at det viser sig, at andre forhold end ovennævnte har ligget til grund for lærerens fastsættelse af standpunktskarakteren. I så fald kan ministeriet give skolens leder pålæg om at sørge for, at der foretages en ny vurdering.

Proceduren for klager over pædagogiske afgørelser til ministeriet kan findes i den relevante uddannelsesbekendtgørelse, her § 151 i stx-bekendtgørelsen.

Attestation for gennemført undervisning

Hvor længe skal skolerne gemme standpunktskarakterer med henblik på at kunne attestere, at et fag er afsluttet på et lavere niveau end det, der står på eksamensbeviset?


Reglerne fremgår af § 142, stk. 4, i stx-bekendtgørelsen og § 116, stk. 4, i henholdsvis htx-bekendtgørelsen og hhx-bekendtgørelsen.


En elev, der har afsluttet et fag på B- eller A-niveau med en karakter under bestågrænsen, kan efter anmodning få udleveret attestation for, at faget er afsluttet og kan anses for bestået på et lavere niveau.


Det er dog en forudsætning, at skolens leder på baggrund af tidligere givne standpunktskarakterer finder grundlag herfor.


Det følger endvidere af de efterfølgende stk. 5, at det er en betingelse for at få attestation er, at eleven har opfyldt kravene i skolens studie- og ordensregler til aktiv deltagelse i undervisningen.


Disse regler forpligter implicit skolerne til at opbevare oplysninger om standpunktskarakterer, der ikke har fundet vej til elevernes eksamensbevis, på en sådan måde, at de vil være i stand til at foretage attestationer, så længe det er relevant. Det specifikke behov for registreringen, som i øvrigt er i den registreredes egen interesse, overtrumfer altså persondatalovens generelle sletningskrav, idet der vedbliver at være saglige grunde til at opretholde registreringen.


Det er ministeriets umiddelbare vurdering, at skolerne vil leve op til forpligtelsen, hvis de opbevarer oplysningerne i en 10-årig periode efter, at eleven er gået ud af skolen. Det vil tillige være nødvendigt at opbevare eventuelle oplysninger, der er relevante for at afgøre, om betingelsen i stk. 5 er til stede.

Egenbetaling

Kan en gymnasial institution kræve, at eleven/kursisten selv betaler for sine materialer til brug for undervisningen (herunder egen computer)?

Gymnasiale institutioner (bortset fra private gymnasieskoler og private studenter- og hf-kurser) skal som udgangspunkt stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed for eleverne/kursisterne uden betaling.

Hvis det er lokalt bestemt, kan den enkelte institution dog godt bestemme, at elever/kursister selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Det sker efter drøftelse med eleverne/kursisterne om, hvilke undervisningsmidler eleverne/kursisterne selv skal anskaffe. Undervisningsmidler kan f.eks. være ordbøger, lommeregnere og andre elektroniske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug, herunder fotokopier samt lærerbøger, der kan have varig værdi for eleverne/kursisterne. Udgiften hertil kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev/kursist i en gymnasial uddannelse.

På baggrund heraf kan en institution derfor godt stille krav om, at elever/kursister anskaffer undervisningsmidler inden for rammen på 2.500 kr. Det kan f.eks. være en bærbar computer, hvis det er muligt inden for rammen og i overensstemmelse med lokale prioriteringer og behov.


Fraværsregler

Skal en elev have 100 procents fravær, fordi eleven kommer for sent til undervisningen?

Ja. Der er mødepligt til undervisningen, og i det ligger, at man møder op til tiden. Fravær registreres ved timens begyndelse.

Vil elever ikke vælge at blive helt væk, hvis de kan se, at de er ved at komme for sent?

Eleverne vil i så fald gå glip af vigtig undervisningstid, som kan gå ud over deres uddannelse.

Hvorfor kan fraværsregistrering ikke være op til lokale hensyn og lærernes vurdering?

Det er ikke nyt, at lærerne på landets gymnasiale uddannelser skal registrere alt fravær. Med fraværsbekendtgørelsen præciseres det, hvordan fraværsregistreringen skal finde sted, og reglerne ensrettes, så eleverne ved, at det er de samme regler, der gælder på tværs af institutioner og klasselokaler.

Fraværsbekendtgørelsen ændrer altså ikke på, hvordan fravær sanktioneres, men alene på hvordan fraværet skal registreres. Det er stadig op til ledelsen på det enkelte gymnasium at foretage en individuel vurdering – dvs. en vurdering af årsagerne til den enkelte elevs fravær – og derefter beslutte, om fraværet skal sanktioneres.

Skal elever også have 100 procents fravær ved deltagelse i elevrådsmøder?

Nej. Med fraværsbekendtgørelsen ændres ikke på de gældende regler for håndtering af elevers deltagelse i elevrådsmøder, som hidtil alene har været reguleret af elevrådsbekendtgørelsen. Deltagelse i elevrådsmøder skal ikke registreres som fravær. Det følger nu både af elevrådsbekendtgørelsen og af fraværsbekendtgørelsen.  

Får en elev fravær, hvis eleven går på toilettet i undervisningstiden?

Nej. Fraværsbekendtgørelsen omhandler ikke toiletbesøg. De nye regler betyder, at en elev skal registreres fraværende, hvis eleven ikke er til stede ved begyndelsen af undervisningen, eller hvis eleven afbryder sin deltagelse af undervisningen. Hvis eleven går på toilettet og derefter vender direkte tilbage til undervisningen, skal eleven ikke registreres som fraværende.

Hvordan registreres fravær, hvis bus eller tog har været forsinket?

Eleven vil stadig blive registreret fraværende, men har altid muligheden for at gå ind og digitalt angive, hvad fraværet skyldes. Ledelsen på gymnasiet vil herefter kunne se, at fraværet skyldes forsinket offentlig transport.

Hvordan registreres fravær, hvis eleven har været til køreprøve?

Det er elevens ansvar at møde til undervisningen. Eleven skal derfor sørge for at aftale med kørelæreren, at køretimer og køreprøve foregår uden for undervisningstiden, hvis eleven vil undgå at blive registreret fraværende. Det kunne også ved omfattende problemer være noget, ledelsen tager op med den lokale kørelærer.

Hvordan registreres fravær, hvis eleven har været til Forsvarets Dag?

Eleven får registreret sit fravær, men hvis eleven deltager i Forsvarets Dag (session) eller varetager et borgerligt ombud, er det vigtigt, at eleven digitalt angiver årsagen til fraværet. Ved et borgerligt ombud forstås et hverv, der er pålagt af det offentlige, og som man har pligt til at varetage. Det kan for eksempel være som lægdommer i en straffesag. Afgivelse af vidneforklaring er også sidestillet med et borgerligt ombud. Der vil i de tilfælde ikke blive lagt vægt på den del af fraværet, der skyldes borgerligt ombud, medmindre det overstiger et rimeligt omfang og risikerer at gå ud over elevens uddannelse. Det samme gælder, hvis eleven har deltaget i andre elevdemokratiske aktiviteter end elevrådsmøder og møder i faste råd. 

Hvordan registreres fravær, hvis eleven har et handicap eller en kronisk sygdom og ofte er på hospitalet i undervisningstiden?

Fraværet registreres af gymnasiet. Ledelsen på gymnasiet bør imidlertid tage fornødent hensyn til elever, der har fravær på grund af handicap eller kronisk eller alvorlig sygdom, når ledelsen efter et konkret skøn skal vurdere, om der skal gribes ind over for fraværet. Konkret kan der også alt efter omfanget blive tale om supplerende undervisning og forlængede uddannelsesforløb. Elever, der midlertidigt på grund af sygdom i længere tid ikke kan følge den almindelige undervisning, skal have tilbud om sygeundervisning.

Handicap

Kan jeg få forlænget mit gymnasiale uddannelsesforløb som kompensation for et handicap?

Hvis du på grund af et handicap ikke har mulighed for at følge et ordinært uddannelsesforløb, kan lederen på din skole give tilladelse til, at dit uddannelsesforløb forlænges med et år. Uddannelsestiden, i form af den samlede lærerstyrede elevaktivitet, er den samme som for et ordinært forløb på to henholdsvis tre år.

Lægeerklæringer

Hvem skal betale udgiften, hvis skolen beder eleven/kursisten om at aflevere en lægeerklæring?

Den enkelte skole beslutter selv, om skolen eller eleven/kursisten selv skal betale for udgiften til en lægeerklæring. Det betyder, at skolen godt kan kræve, at du som elev/kursist selv skal betale for en lægeerklæring, hvis skolen vel at mærke har angivet dette i sine studie- og ordensregler, som kan findes på skolens hjemmeside.

Mødepligt

Kan min skole kræve, at jeg skal møde op på skolen for at arbejde på skriftlige opgaver?

Som udgangspunkt disponerer du som elev eller kursist selv over din elevtid/kursisttid – det vil sige den tid i din uddannelse, der er afsat til at lave skriftlige afleveringer. Din skole kan dog godt kræve, at du skal møde på skolen uden for selve undervisningen for at lave skriftlige afleveringer, og du kan derfor føres fraværende, hvis du ikke møder op.

Oprykning

Kan jeg blive nægtet oprykning til næste klassetrin?

Du kan godt blive nægtet oprykning til næste klassetrin. Det kan ske, hvis du ved skoleårets afslutning har et standpunkt eller et opnået gennemsnit på under 2,0 i det pågældende skoleår, og hvis din skole, på baggrund af den løbende evaluering af dig, samtidig vurderer, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.
I grundlaget for beregningen af gennemsnittet indgår følgende karakterer:

  • Karakterer for officielle prøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning, herunder den interne mundtlige prøve i naturvidenskabelig faggruppe efter første år på uddannelsen til hf-eksamen.
  • Karakterer for årsprøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.
  • Afsluttende standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der afsluttes (kaldet årskarakterer).
  • Standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der ikke afsluttes.
  • Karakterer fra de afsluttende, interne prøver i de to obligatoriske forløb fra grundforløbet.

(De tre sidste gælder kun på de treårige gymnasiale uddannelser.)

Der er tale om et simpelt – dvs. ikke-vægtet – gennemsnit.

Med ”skoleårets afslutning” skal forstås dét tidspunkt, hvor det enkelte fag afsluttes. Det indebærer, at selvom et fag tilrettelægges med afslutning eksempelvis ved juletid, så skal de afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer (hvis faget udtrækkes til prøve) også indgå i beregningen.

Selvstuderende

Hvilke institutioner tilbyder de såkaldte laboratoriekurser?

For selvstuderende, som ønsker at aflægge prøve i fag, der i de faglige mål har krav med hensyn til det eksperimentelle arbejde, er der som udgangspunkt krav om, at de selvstuderende som led i selvstudierne gennemfører såkaldte laboratoriekurser.

Det drejer sig om følgende fag og niveauer: Biologi A, B og C, bioteknologi (stx) A, bioteknologi (htx) A, fysik A, B og C, geovidenskab A, kemi A, B og C, samt naturgeografi B og C.

Laboratoriekurser for selvstuderende afholdes af Københavns VUC  og Aarhus HF & VUC.

Der henvises til § 49, stk. 2, og bilag 2 i bekendtgørelse nr. 497 af 18. maj 2017 om de gymnasiale uddannelser samt til pkt. 4.4. i den relevante læreplan.

Studieture

Har du som elev/kursist mødepligt på studieture, og kan skolen forlange, at du skal betale for din deltagelse i studieture?

Som elev/kursist på en gymnasial uddannelse har du pligt til at deltage i de studieture og ekskursioner, hvor deltagerbetalingen alene vedrører forplejning, og hvor betalingen højst udgør 80 kr. (2014-niveau) pr. påbegyndt døgn pr. deltager.

Deltagelse i studieture og ekskursioner med en deltagerbetaling, der vedrører andet end forplejning eller udgør mere end 80 kr. (2014-niveau) pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er frivillig for den enkelte elev/kursist, og skolen skal tilbyde alternativ undervisning til elever/kursister, der ikke deltager.

Ovennævnte beløb reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår.

Som elev/kursist på en gymnasial uddannelse har du derfor i et vist omfang pligt til at deltage i studieture og ekskursioner, som arrangeres af din skole, og skolen kan i et vist omfang forlange, at du selv skal betale for din deltagelse i studieture og ekskursioner.

På private gymnasieskoler og private studenter- og hf-kurser gælder ovennævnte begrænsninger for deltagerbetaling ikke.

Studie- og ordensregler

Findes der ”lovlig fravær”?

Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Der findes i de gymnasiale uddannelser ingen ”ret” til fravær og dermed ingen godkendte fraværsgrunde, bortset fra de særlige tilfælde, hvor en elev har fået godkendt fravær til et udlandsophold efter reglerne herom eller fået godkendt orlov. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, session eller barsel mv. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan tæller med ved den objektive registrering af fravær. Den eneste undtagelse herfra er elevens deltagelse i møder i elevrådet og dets udvalg, da denne deltagelse sidestilles med deltagelse i undervisningen.

Skolens leder skal sørge for, at der sker en registrering af den enkelte elevs fravær og aflevering af skriftlige opgaver. Enhver elev på en gymnasial institution skal have mulighed for at kommentere på sit fravær, og skolens leder kan vælge at lade kommentarerne indgå i sin vurdering af, om og hvordan fraværet skal sanktioneres.

Skal fravær på grund af session medregnes som fravær i de gymnasiale uddannelser?

Ja. Institutionen har pligt til at registrere ethvert fravær fra undervisningen. Derfor skal også fravær på grund af session registreres. Der er ikke noget, der hedder godkendt fravær, men årsagen til fravær har afgørende betydning for, hvornår en institution overvejer at iværksætte en sanktion over for en elev, der har fravær af et vist omfang.

Transportudgifter

Hvilken sats skal anvendes til dækning af tilsynsførendes transportudgifter?


Ved kørsel i privat bil eller på privat motorcykel skal den lave sats anvendes.


Valgfag

Kan jeg tage et af fagene i min gymnasiale uddannelse som selvstuderende? (Skolen opretter ikke faget)

Ja, du kan godt tage et fag som selvstuderende sideløbende med dit igangværende uddannelsesforløb, men prøveresultatet kan ikke indgå i din gymnasiale eksamen. Din skole har dog mulighed for at lade dig aflægge prøve i faget som selvstuderende og efterfølgende udstede et særskilt prøvebevis for faget. Et sådant bevis vil være lige så gyldigt i forhold til at dokumentere, at du lever op til et specifikt adgangskrav på en videregående uddannelse, som hvis faget indgik i din gymnasiale eksamen.

Kan jeg tage et af fagene i min gymnasiale uddannelse på en anden skole? (Min egen skole opretter ikke faget)

Du kan godt tage et valgfag på en anden skole, hvis faget ikke bliver oprettet på din egen skole. Det kræver dog, at du får en godkendelse fra din egen skoleledelse på baggrund af en ansøgning herom. Hvis du får tilladelsen, skal du tage faget på de vilkår, der gælder for dit eget uddannelsessted. Det betyder, at der ikke udstedes enkeltfagsbevis. På de treårige gymnasiale uddannelser betyder det tillige, at du skal have standpunktskarakterer i faget, og at dette indgår på lige fod med dine andre fag, når din skole udtrækker dine prøver.

Hvis din skoleleder giver tilladelse, skal skolerne i fællesskab aftale en ordning, der indebærer, at den anden skole giver dig undervisning, ligesom denne skole skal kontrollere, at du deltager aktivt i undervisningen. Ordningen indebærer også, at den anden skole ikke får taxametertilskud for din deltagelse i faget, men at din egen skole skal kompensere skolen for varetagelse af undervisningsopgaven.

Har du spørgsmål?


Mangler du svar på et spørgsmål, er du velkommen til at skrive til uvm@uvm.dk.


Skriv "spørgsmål og svar til uvm.dk " i emnefeltet. Du vil få direkte svar på dit spørgsmål så hurtigt som muligt. Samtidig vil dit spørgsmål og svaret på det komme andre brugere af denne side til gavn.

Sidst opdateret: 15. marts 2019