Gymnasiale uddannelser

Ofte stillede spørgsmål vedr. rammeforsøg om innovative prøveformer

Kan en portfolio være visuel, eller skal den være skriftlig? Er der minimumskrav til portfolioen?

Der er intet krav om, at elevernes portfolio skal være et skriftligt produkt.

Kravet til elevernes portfolio er, at det skal være i et format, der sikrer at portfolien kan fungere som dokumentation for elevernes arbejdsproces og refleksion over arbejdsprocessen.

Hvilke delprocesser skal en elevs portfolio dokumentere?

Portfolien skal bruges til at dokumentere arbejdsprocessen i forbindelse med projektarbejdet. Der er ikke krav til nøjagtigt, hvilke specifikke delprocesser portfolien skal dokumentere, men portfolien skal samlet set give et fyldestgørende indblik i elevernes refleksioner over faglige og metodiske valg.

Hvordan vægtes henholdsvis elevens innovative kompetencer og elevens beherskelse af fagets faglige mål?

Der skal gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af, i hvilken grad eksaminanden opfylder de faglige mål i faget, samt i hvilken grad eksaminanden demonstrerer innovative kompetencer, jf. den centralt fastlagte taksonomi.

I helhedsvurderingen skal elevernes innovative kompetencer og beherskelsen af de faglige mål vægtes ligeligt.

Hvordan skal prøven struktureres, så eleven også bliver prøvet i fagets kernestof?

Eksaminationen består af to dele.

I første del præsenterer eleven sit projekt, og der stilles efterfølgende uddybende spørgsmål, der inddrager projektportfolien. Præsentationen skal være kort, og højst vare 5 min. De uddybende spørgsmål til samtalen om projektet og projektportfolien har et omfang på ca. 5-7 minutter.

Anden del af prøven består af en uddybende faglig samtale, der omfatter fagets kernestof og supplerende stof. Samtalen skal berøre emner inden for fagets kernestof og supplerende stof, som ikke er inddraget i præsentationen af og den efterfølgende samtale om eksamensprojektet.

Prøven skal struktureres på en måde, som afspejler, at de innovative kompetencer og fagets kernestof vægtes ligeligt.

Skal elevernes eksamensprojekt og portfolio bedømmes?

Nej, der skal gives en karakter ud fra en vurdering af elevens mundtlige præstation. Det betyder, at censor og eksaminator ikke skal bedømmelse elevernes konkrete produkter (projekt og portfolio).

Der skal gives en bedømmelse af den mundtlige præstation med udgangspunkt i læreplanen og den centralt fastsatte taksonomi til vurdering af elevernes innovative kompetencer, som findes på uvm.dk.

Er der udpeget særlige censorer, som kan varetage bedømmelsen af elevernes innovative kompetencer?

Nej, der vil ikke blive udpeget særlige censorer. De censorer, som allokeres skal foretage en bedømmelse på baggrund af taksonomien til vurdering af elevernes innovative kompetencer.

Afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer)

Kan jeg klage over min afsluttende standpunktskarakter?

Standpunktskarakterer udtrykker efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelserne for de treårige gymnasiale uddannelser graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Det vil sige, at standpunktskarakteren skal udtrykke underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier.

Finder man karakteren urimelig, er det muligt at rette en klage over denne til skolens ledelse.

Hvis skolens leder ikke giver en elev eller forældremyndighedens indehaver medhold i en klage over en beslutning, der i henhold til den relevante uddannelsesbekendtgørelse er truffet på skolen, gælder det generelt, at klagen kan føres videre til ministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål (se nedenfor). En afsluttende standpunktskarakter er en beslutning i henhold til en uddannelsesbekendtgørelse.

Opmærksomheden henledes på, at ministeriet i kraft af begrænsningen til retlige spørgsmål ikke kan efterprøve det faglige skøn i klager over en afsluttende standpunktskarakter, som en lærer har givet, og som skolens leder senere har fastholdt eller ikke hævet så meget, som eleven kunne have ønsket sig.

Ministeriet har med andre ord kun eventuel mulighed for at give klager medhold, hvis det kan konstateres, at der foreligger væsentlige retlige mangler, for eksempel at det viser sig, at andre forhold end ovennævnte har ligget til grund for lærerens fastsættelse af standpunktskarakteren. I så fald kan ministeriet give skolens leder pålæg om at sørge for, at der foretages en ny vurdering.

Proceduren for klager over pædagogiske afgørelser til ministeriet kan findes i den relevante uddannelsesbekendtgørelse, her § 151 i stx-bekendtgørelsen.

Attestation for gennemført undervisning

Hvor længe skal skolerne gemme standpunktskarakterer med henblik på at kunne attestere, at et fag er afsluttet på et lavere niveau end det, der står på eksamensbeviset?

Reglerne fremgår af § 142, stk. 4, i stx-bekendtgørelsen og § 116, stk. 4, i henholdsvis htx-bekendtgørelsen og hhx-bekendtgørelsen.

En elev, der har afsluttet et fag på B- eller A-niveau med en karakter under bestågrænsen, kan efter anmodning få udleveret attestation for, at faget er afsluttet og kan anses for bestået på et lavere niveau.

Det er dog en forudsætning, at skolens leder på baggrund af tidligere givne standpunktskarakterer finder grundlag herfor.

Det følger endvidere af de efterfølgende stk. 5, at det er en betingelse for at få attestation er, at eleven har opfyldt kravene i skolens studie- og ordensregler til aktiv deltagelse i undervisningen.

Disse regler forpligter implicit skolerne til at opbevare oplysninger om standpunktskarakterer, der ikke har fundet vej til elevernes eksamensbevis, på en sådan måde, at de vil være i stand til at foretage attestationer, så længe det er relevant. Det specifikke behov for registreringen, som i øvrigt er i den registreredes egen interesse, overtrumfer altså persondatalovens generelle sletningskrav, idet der vedbliver at være saglige grunde til at opretholde registreringen.

Det er ministeriets umiddelbare vurdering, at skolerne vil leve op til forpligtelsen, hvis de opbevarer oplysningerne i en 10-årig periode efter, at eleven er gået ud af skolen. Det vil tillige være nødvendigt at opbevare eventuelle oplysninger, der er relevante for at afgøre, om betingelsen i stk. 5 er til stede.

Egenbetaling

Kan en gymnasial institution kræve, at eleven/kursisten selv betaler for sine materialer til brug for undervisningen (herunder egen computer)?

Gymnasiale institutioner (bortset fra private gymnasieskoler og private studenter- og hf-kurser) skal som udgangspunkt stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed for eleverne/kursisterne uden betaling.

Hvis det er lokalt bestemt, kan den enkelte institution dog godt bestemme, at elever/kursister selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Det sker efter drøftelse med eleverne/kursisterne om, hvilke undervisningsmidler eleverne/kursisterne selv skal anskaffe. Undervisningsmidler kan f.eks. være ordbøger, lommeregnere og andre elektroniske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug, herunder fotokopier samt lærerbøger, der kan have varig værdi for eleverne/kursisterne. Udgiften hertil kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev/kursist i en gymnasial uddannelse.

På baggrund heraf kan en institution derfor godt stille krav om, at elever/kursister anskaffer undervisningsmidler inden for rammen på 2.500 kr. Det kan f.eks. være en bærbar computer, hvis det er muligt inden for rammen og i overensstemmelse med lokale prioriteringer og behov.


Handicap

Kan jeg få forlænget mit gymnasiale uddannelsesforløb som kompensation for et handicap?

Hvis du på grund af et handicap ikke har mulighed for at følge et ordinært uddannelsesforløb, kan lederen på din skole give tilladelse til, at dit uddannelsesforløb forlænges med et år. Uddannelsestiden, i form af den samlede lærerstyrede elevaktivitet, er den samme som for et ordinært forløb på to henholdsvis tre år.

Lægeerklæringer

Hvem skal betale udgiften, hvis skolen beder eleven/kursisten om at aflevere en lægeerklæring?

Den enkelte skole beslutter selv, om skolen eller eleven/kursisten selv skal betale for udgiften til en lægeerklæring. Det betyder, at skolen godt kan kræve, at du som elev/kursist selv skal betale for en lægeerklæring, hvis skolen vel at mærke har angivet dette i sine studie- og ordensregler, som kan findes på skolens hjemmeside.

Mødepligt

Kan min skole kræve, at jeg skal møde op på skolen for at arbejde på skriftlige opgaver?

Som udgangspunkt disponerer du som elev eller kursist selv over din elevtid/kursisttid – det vil sige den tid i din uddannelse, der er afsat til at lave skriftlige afleveringer. Din skole kan dog godt kræve, at du skal møde på skolen uden for selve undervisningen for at lave skriftlige afleveringer, og du kan derfor føres fraværende, hvis du ikke møder op.

Oprykning

Kan jeg blive nægtet oprykning til næste klassetrin?

Du kan godt blive nægtet oprykning til næste klassetrin. Det kan ske, hvis du ved skoleårets afslutning har et standpunkt eller et opnået gennemsnit på under 2,0 i det pågældende skoleår, og hvis din skole, på baggrund af den løbende evaluering af dig, samtidig vurderer, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

I grundlaget for beregningen af gennemsnittet indgår følgende karakterer:

- Afsluttende standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der afsluttes (kaldet årskarakterer).

- Standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der ikke afsluttes.

- Karakterer for officielle prøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.

- Karakterer for årsprøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.

Der er tale om et simpelt – dvs. ikke-vægtet – gennemsnit.

Med ”skoleårets afslutning” skal forstås dét tidspunkt, hvor det enkelte fag afsluttes. Det indebærer, at selvom et fag undtagelsesvis lokalt tilrettelægges med afslutning eksempelvis ved juletid, så skal de afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer (hvis faget udtrækkes til prøve) også indgå i beregningen. Hvis en stx-elev har afsluttet almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb i det pågældende skoleår, indgår karaktererne for disse forløb, som jo afsluttes ved juletid i 1.g, således også i beregningen.

Studieture

Har du som elev/kursist mødepligt på studieture, og kan skolen forlange, at du skal betale for din deltagelse i studieture?

Som elev/kursist på en gymnasial uddannelse har du pligt til at deltage i de studieture og ekskursioner, hvor deltagerbetalingen alene vedrører forplejning, og hvor betalingen højst udgør 80 kr. (2014-niveau) pr. påbegyndt døgn pr. deltager.

Deltagelse i studieture og ekskursioner med en deltagerbetaling, der vedrører andet end forplejning eller udgør mere end 80 kr. (2014-niveau) pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er frivillig for den enkelte elev/kursist, og skolen skal tilbyde alternativ undervisning til elever/kursister, der ikke deltager.

Ovennævnte beløb reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår.

Som elev/kursist på en gymnasial uddannelse har du derfor i et vist omfang pligt til at deltage i studieture og ekskursioner, som arrangeres af din skole, og skolen kan i et vist omfang forlange, at du selv skal betale for din deltagelse i studieture og ekskursioner.

På private gymnasieskoler og private studenter- og hf-kurser gælder ovennævnte begrænsninger for deltagerbetaling ikke.

Studie- og ordensregler

Skal fravær på grund af session medregnes som fravær i de gymnasiale uddannelser?

Ja. Institutionen har pligt til at registrere ethvert fravær fra undervisningen. Derfor skal også fravær på grund af session registreres. Der er ikke noget, der hedder godkendt fravær, men årsagen til fravær har afgørende betydning for, hvornår en institution overvejer at iværksætte en sanktion over for en elev, der har fravær af et vist omfang.

Findes der ”lovlig fravær”?

Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Der findes i de gymnasiale uddannelser ingen ”ret” til fravær og dermed ingen godkendte fraværsgrunde, bortset fra de særlige tilfælde, hvor en elev har fået godkendt fravær til et udlandsophold efter reglerne herom eller fået godkendt orlov. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, session eller barsel mv. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan tæller med ved den objektive registrering af fravær. Den eneste undtagelse herfra er elevens deltagelse i møder i elevrådet og dets udvalg, da denne deltagelse sidestilles med deltagelse i undervisningen.

Skolens leder skal sørge for, at der sker en registrering af den enkelte elevs fravær og aflevering af skriftlige opgaver. Enhver elev på en gymnasial institution skal have mulighed for at kommentere på sit fravær, og skolens leder kan vælge at lade kommentarerne indgå i sin vurdering af, om og hvordan fraværet skal sanktioneres.

Transportudgifter

Hvilken sats skal anvendes til dækning af tilsynsførendes transportudgifter?

Ved kørsel i privat bil eller på privat motorcykel skal den lave sats anvendes.

Valgfag

Kan jeg tage et af fagene i min gymnasiale uddannelse som selvstuderende? (Skolen opretter ikke faget)

Ja, du kan godt tage et fag som selvstuderende sideløbende med dit igangværende uddannelsesforløb, men prøveresultatet kan ikke indgå i din gymnasiale eksamen. Din skole har dog mulighed for at lade dig aflægge prøve i faget som selvstuderende og efterfølgende udstede et særskilt prøvebevis for faget. Et sådant bevis vil være lige så gyldigt i forhold til at dokumentere, at du lever op til et specifikt adgangskrav på en videregående uddannelse, som hvis faget indgik i din gymnasiale eksamen.

Kan jeg tage et af fagene i min gymnasiale uddannelse på en anden skole? (Min egen skole opretter ikke faget)

Du kan godt tage et valgfag på en anden skole, hvis faget ikke bliver oprettet på din egen skole. Det kræver dog, at du får en godkendelse fra din egen skoleledelse på baggrund af en ansøgning herom. Hvis du får tilladelsen, skal du tage faget på de vilkår, der gælder for dit eget uddannelsessted. Det betyder, at der ikke udstedes enkeltfagsbevis. På de treårige gymnasiale uddannelser betyder det tillige, at du skal have standpunktskarakterer i faget, og at dette indgår på lige fod med dine andre fag, når din skole udtrækker dine prøver.

Hvis din skoleleder giver tilladelse, skal skolerne i fællesskab aftale en ordning, der indebærer, at den anden skole giver dig undervisning, ligesom denne skole skal kontrollere, at du deltager aktivt i undervisningen. Ordningen indebærer også, at den anden skole ikke får taxametertilskud for din deltagelse i faget, men at din egen skole skal kompensere skolen for varetagelse af undervisningsopgaven.

Har du spørgsmål?

Mangler du svar på et spørgsmål, er du velkommen til at skrive til uvm@uvm.dk.

Skriv "spørgsmål og svar til uvm.dk " i emnefeltet. Du vil få direkte svar på dit spørgsmål så hurtigt som muligt. Samtidig vil dit spørgsmål og svaret på det komme andre brugere af denne side til gavn.

Sidst opdateret: 12. juli 2017