Hop til indhold

Klag over afgørelser truffet af institutionen om uddannelsens forhold.

Hvis du har klaget til din institution over en beslutning, der er truffet på institutionen, men ikke har fået medhold eller ikke er tilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, klage på dine vegne.

Du skal være opmærksom på, at du alene kan klage over retlige forhold.

For elever, der er startet på uddannelsen efter 1. august 2017, findes reglerne om klageadgangen i kapitel 13 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. 

For elever, der er startet på uddannelsen før 1. august 2017, henvises der imidlertid til:

  • Kapitel 16 i bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013 om uddannelsen til studentereksamenen
  • Kapitel 14 i bekendtgørelse nr. 777 af 26. juni 2013 om uddannelsen til højere handelseksamen
  • Kapitel 15 i bekendtgørelse nr. 778 af 26. juni 2013 om uddannelsen til højere teknisk eksamen
  • Kapitel 11 i bekendtgørelse nr. 779 af 26. juni 2013 om uddannelsen til toårigt hf
  • Kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 780 af 26. juni 2013 om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne

Klag over institutionens sanktion eller nægtet oprykning til næste klassetrin

Du har mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens afgørelse om at iværksætte sanktioner eller nægtelse af oprykning til næste klassetrin i henhold til bekendtgørelse om studie- og ordensregler.

Du skal være opmærksom på, at en klage over en sanktion som udgangspunkt ikke har opsættende virkning. Det betyder, at sanktionen fortsat vil have virkning, i den tid, hvor klagen behandles. Dette gælder, medmindre institutionens leder eller styrelsen beslutter andet.

Du skal også være opmærksom på, at du alene kan klage over retlige forhold. Dog er adgangen til at klage over en bortvisning ikke begrænset til at vedrøre retlige forhold.

For elever, der er startet efter 1. august 2017, findes reglerne om klageadgang i § 11 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

For elever, der er startet før 1. august 2017, finder reglen om klageadgang i § 14 i bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser anvendelse, for så vidt angår klager over nægtet oprykning.

Klag over institutionens afslag på optagelse

Har du fået afslag på din ansøgning om optagelse, har du mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens afgørelse.

Du skal være opmærksom på, at du alene kan klage over retlige forhold.

Reglerne om klageadgang findes i § 37 i bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser. 

Hvad vil det sige at klage over retlige forhold

At klageadgangen ofte er begrænset til at omhandle retlige forhold betyder, at styrelsen kun kan behandle klagen, hvis institutionen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for uddannelsen, ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven eller ikke har fulgt almindelig forvaltningsretlige principper mv.

Du har derfor ikke mulighed for at klage over skønsmæssige forhold. Du kan altså ikke klage over institutionens konkrete skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. Det kan fx være afsluttende standpunktskarakter (årskarakter), der er givet til en elev.

Klagens forløb og afgørelse

Hvis du ønsker at klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over en afgørelse eller et afslag, som du har modtaget fra institutionen, skal du udforme en klage til styrelsen og aflevere den til institutionen. Du skal være opmærksom på, at der er forskellige klagefrister afhængig af, hvilken bekendtgørelse der klages efter.

Din klage skal være individuel, skriftlig og nøje angive de omstændigheder, der efter din mening kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Når institutionen har modtaget din klage, skal institutionen skrive en udtalelse til klagen. Herefter får du mulighed for at kommentere denne udtalelse. Lederen sender efterfølgende din klage, institutionens udtalelse og dine eventuelle kommentarer til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvis styrelsen kan konstatere, at klagefristen er overholdt, vil styrelsen træffe afgørelse i sagen. Afgørelsen bliver en af tre: Styrelsen kan vælge at fastholde lederens afgørelse/afslag, ændre den til din fordel eller afgøre, at lederen skal behandle sagen igen.

Sidst opdateret: 11. december 2023