Hop til indhold

Herunder kan du kort læse om klager over gymnasiale prøver. Detaljeret information om proceduren og frister for klager findes i kapitel 10 i den almene eksamensbekendtgørelse.

Hvordan klager man? 

En klage skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der efter klagers opfattelse kan begrunde en imødekommelse af klagen. Klagen kan vedrøre:

  • Eksaminationsgrundlaget* (herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav)
  • Prøveforløbet
  • Bedømmelsen

*Vedrører klagen eksaminationsgrundlaget sender institutionen klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.

Klageforløb

 

Opdateret 27/01 2022 kl. 10:24

Er klager ikke tilfreds med en institutions afgørelse i en klagesag, kan der kun ved retlige spørgsmål, i forbindelse med institutionens afgørelse klages til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inden to uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Hvad er retlige spørgsmål?

At man kun kan klage til styrelsen over retlige spørgsmål, betyder, at styrelsen kun kan behandle klagen, hvis institutionen har tilsidesat reglerne i forbindelse med sin afgørelse.

Eksempler kan være, at institutionen ikke har partshørt klager på korrekt vis i forbindelse med klagesagsbehandlingen eller ikke har overholdt en frist.

Styrelsen kan derimod ikke tage stilling til faglige spørgsmål eller skønsmæssige vurderinger, som institutionen har lagt til grund for sin afgørelse, medmindre vurderingerne ligger uden for de retlige rammer.

Der vil skulle skrives en ny klage til styrelsen, hvori klager redegør for det eller de retlige spørgsmål i forbindelse med institutionens afgørelse, som klager ønsker styrelsens afgørelse i forhold til.

Muligheden for at klage til styrelsen vil derfor aldrig kunne omfatte, at klager blot genfremsender sin oprindelige klage til styrelsen. 

Det skal fremgå af klagen over retlige spørgsmål, at den er til styrelsen, men den nye klage skal sendes til den institution, der har afgjort den oprindelige klage. Institutionen gør herefter følgende: 1.) udarbejder en udtalelse, 2.) giver klager mulighed for at kommentere den inden for 1 uges frist og 3.) indsender herefter hele materialet til styrelsen.

NB! Omhandler klagen til styrelsen ikke et retligt spørgsmål, skal institutionen afvise at fremme sagen.

Læs mere om klager til styrelsen i § 55 i den almene eksamensbekendtgørelse.

Opdateret 28/01 2022 kl. 09:01

Institutionen kan kun træffe afgørelse om tilbud om ombedømmelse, når der foreligger særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler. Der kan ikke træffes afgørelse om ombedømmelse ved mundtlige prøver.

Hvis en eksaminand bliver tilbudt ombedømmelse, så er det eksaminandens beslutning, om vedkommende vil tage imod tilbuddet. Eksaminanden skal informeres om, at resultatet af omdømmelsen kan resultere i en lavere karakter. Accept af tilbud skal gives til institutionen senest to uger efter tilbuddets meddelelse.

Ombedømmelse skal finde sted snarest muligt (inden for terminerne) og institutionen udpeger nye bedømmere til ombedømmelsen.

Læs mere om ombedømmelse.

Opdateret 27/01 2022 kl. 10:35

Institutionen kan kun træffe afgørelse om tilbud om omprøve, når der foreligger særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler. Der kan ikke træffes afgørelse om omprøve ved skriftlige prøver.

Hvis en eksaminand bliver tilbudt omprøve, så er det eksaminandens beslutning, om vedkommende vil tage imod tilbuddet. Eksaminanden skal informeres om, at resultatet af omprøven kan resultere i en lavere karakter.  Accept af tilbud skal gives til institutionen senest to uger efter tilbuddets meddelelse.

Omprøve skal finde sted snarest muligt (inden for terminerne).

Læs mere om omprøve.

Sidst opdateret: 2. august 2023