; Hop til indhold

Reformen implementeres fra 2017/18

Gymnasiereformen implementeres fra skoleåret 2017/18. De første elever fra de nye gymnasiale uddannelser htx, hhx og stx vil derfor få deres studentereksamen i 2020, mens det allerede sker i 2019 for de elever, der færdiggør en toårig hf.

Se foreløbig tidsplan for implementeringen (pdf)

Nye adgangsforudsætninger fra 2019

Med reformen indføres der nye adgangsforudsætninger for at blive optaget på gymnasiet, hvilket blandt andet betyder ændringer i uddannelsesparathedsvurderingen og indførelsen af en afgangseksamen fra folkeskolen.

Ændringerne i adgangsforudsætningerne træder i kraft for de elever, som går i 8. klasse i 2017/18. De nye adgangsforudsætninger vil derfor først gælde for de elever, som søger ind på en gymnasial uddannelse i 2019.

Læs mere om adgangsforudsætningerne fra 2019 

Lokal implementering

For at understøtte, at alle skoler får den nødvendige viden og kapacitet til at gennemføre reformen, gennemføres der de kommende år kurser i ”Faglig udvikling i Praksis” og ”Skoleudvikling i Praksis”.

Kurserne i ”Faglig udvikling i Praksis” (FIP) er ét-dages kurser i de enkelte gymnasiale fag for lærere og ledere og ledes af fagkonsulenterne. Kurserne skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejde på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne.

Kurserne ”Skoleudvikling i Praksis” (SIP) afholdes hvert halve år for ledere og lærere på alle gymnasiale uddannelser. Kurserne har fokus på udvalgte temaer i gymnasiereformen. Materialer fra FIP og SIP kurserne formidles til skolernes videre brug på emu.dk . Ud over de nævnte kurser er skolerne samlet i 58 implementeringsnetværk, hvor de kan udveksle erfaringer. Hvert implementeringsnetværk betjenes af en af ministeriets læringskonsulenter, som kan støtte og informere om implementeringen af reformens indsatser.

Årlig statusredegørelse

Regeringen vil udarbejde en årlig statusredegørelse om gymnasiereformen til Folketinget for at følge op på, om reformen lever op til de politiske intentioner.

Statusredegørelse for implementering af gymnasiereformen for skoleåret 2017/2018

Statusredegørelse for implementering af gymnasiereformen for skoleåret 2018/2019

Statusredegørelse for implementering af gymnasiereformen for skoleåret 2019/2021

Evaluering af reformen

I 2021 vil gymnasiereformen blive evalueret via et følgeforsknings- og evalueringsprogram, som kan følge op på reformens fremdrift og resultater. Reformen vil blive fulgt af en følgegruppe med de centrale parter på gymnasieområdet.

Læs mere om følgeforskningsprogrammet her (pdf)

Interessentfølgegruppe til reformen

Ministeriet har nedsat en følgegruppe, der skal bidrage til den løbende dialog mellem ministeriet og de aktører, der skal realisere initiativerne i den politiske aftale.

Følgende foreninger er repræsenteret i følgegruppen:

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne
 • Danske Gymnasier
 • Gymnasiernes Bestyrelsesforening
 • Danmarks Private skoler – Grundskoler og Gymnasier
 • VUC – Lederforeningen
 • VUC – Bestyrelsesforeningen
 • Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Erhvervsskolernes Elevorganisation
 • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Aftagerpanel

Ministeriet har nedsat et aftagerpanel for de gymnasiale uddannelser med repræsentanter fra et bredt udsnit af de relevante videreuddannelsesområder for de gymnasiale uddannelser.

Panelet har blandt andet til opgave at følge elevernes faglige udvikling og løbende vurdere om studenterne har kundskaber og viden, der matcher kravene på de videregående uddannelser. Det er også panelets opgave at følge om eleverne over tid bliver mere studieparate og afklarede om deres valg af uddannelse. Panelet skal hvert andet år gøre status i form af en rapport, som indgår i ministeriets arbejde med at følge implementeringen af gymnasiereformen.

Se listen over aftagerpanelets medlemmer

Kommissorium for aftagerpanelet (word)

Informationsside til administrative medarbejdere og leverandører

Styrelsen for It og Læring har oprettet en side beregnet på at informere om ændringer i administrativ praksis, i web service-grænseflader mv. som følge af gymnasiereformen.

Målgruppen er administrative medarbejdere på og leverandører af studieadministrative systemer til grundskolerne og ungdomsuddannelserne.

En af meddelelserne omhandler opdateringer til uddannelsesmodellen.

Læs mere på viden.stil.dk

Sidst opdateret: 18. oktober 2021