En forenkling og fornyelse af prøverne skal sikre, at der fortsat er en klar sammenhæng mellem, hvad eleverne skal kunne, og hvad eleverne bliver evalueret på ved prøverne. Omfanget af snyd er stigende, og derfor skal forebyggelsen af snyd styrkes. Det nuværende antal prøver forøges, så eleverne i stx, hhx og htx fremover skal aflægge mindst ti prøver.

Forenkling af prøverne

De traditionelle skriftlige prøver på papir udfases, og ved mundtlige prøver, hvor der er to forskellige prøveformer, fjernes den ene.

Prøven i skriftlig dansk gøres obligatorisk.

For at sikre ensartethed på nationalt plan skal der i fagenes læreplaner angives et forventet omfang af det faglige stof, som eleverne skal afprøves i.

Kravene til, hvad der skal til for, at elever kan opnå bonus A, ændres, så eleverne på de forskellige gymnasiale uddannelser stilles mere lige.

Principperne for prøveudtrækket justeres, så langt hovedparten af eleverne højst aflægger to prøver i fag på C-niveau.

Fornyelse af prøverne

Det skal sikres, at der i alle fag er en klar sammenhæng mellem, hvad eleverne skal kunne, og hvad eleverne bliver evalueret på ved prøverne. Derfor skal prøverne opdateres i overensstemmelse med ændringer af fagenes indhold og mål.

Nye prøveformer indføres, hvor det er fagligt relevant, og nye digitale skriftlige prøver udvikles. De digitale prøver skal bidrage til en faglig og pædagogisk forbedring af prøverne.

Der indføres prøve i faget idræt på C-niveau i stx.

For at indhente erfaringer om, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem arbejds- og prøveformer, igangsættes forsøg med fokus på innovation. De deltagende skoler skal ved de mundtlige prøver supplere de eksisterende bedømmelseskriterier med en bedømmelse af elevernes innovative kompetencer.

Forebyggelse af snyd

Eleverne skal vide, at snyd har konsekvenser. Derfor skærpes sanktionerne for snyd, og oplysningen til eleverne om konsekvenserne af snyd øges.

Snyd ved prøverne skal kunne resultere i den laveste karakter (-3), og tekniske løsninger skal i større omfang anvendes i skolernes kontrol med elevernes opgavebesvarelser.

For at forhindre snyd i forbindelse med studieretningsprojektet (SRP) i stx og studieområdeprojektet (SOP) i hhx og htx, afsluttes begge med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination.

Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler revideres, så skolernes muligheder for at sanktionere elever, der overtræder reglerne, styrkes, ikke mindst i forhold til snyd.

Sidst opdateret: 24. februar 2017