Hop til indhold

I eux-forløb indgår både fag på A-, B-, og C- niveau. I uddannelsesbekendtgørelsernes §§ 3 og 4 er det angivet hvilket fagbilag/læreplan, der skal anvendes i teknisk eux og merkantil eux.

Princippet for brugen af læreplaner er følgende:

På grundforløbet indgår grundfag på C-niveau. Grundfagene læses efter fagbilag hentet fra rækken af grundfag i erhvervsuddannelserne - herunder fagbilag og vejledninger.

I det studiekompetencegivende forløb i de merkantile eux-forløb og i hovedforløbet i tekniske eux-forløb indgår både fag på A-, B-, og C-niveau.

Fagene på B- og A-niveau læses efter de gymnasiale læreplaner – herunder læreplanerne for de særlige gymnasiale fag til eux-forløb.

Fag på C-niveau i det studiekompetencegivende forløb eller i hovedforløbet læses enten efter gymnasiale læreplaner eller efter fagbilag for grundfag i erhvervsuddannelserne, hvis faget findes her:

Eux

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:33

Eux er en studiekompetencegivende eksamen på linje med for eksempel hf. Den kan tages i forbindelse med en erhvervsuddannelse.

Med et eux-forløb bliver eleven både student og faglært og opnår både studiekompetence og erhvervskompetence.

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:33

En erhvervsuddannelse indeholder den fulde erhvervsfaglige undervisning, som indgår i en erhvervsuddannelse. De eneste elementer fra en erhvervsuddannelse, som udgår i et eux-forløb, er valgfag.

Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. I et eux-forløb samtænkes den studieforberedende undervisning med erhvervsuddannelsesundervisningen, hvorved kompetencerne læres hurtigere og bedre, end når de læres i to adskilte forløb.

Det konkrete indhold i en uddannelses grundforløb vil blive fastsat på baggrund af de overgangskrav fra grund- til hovedforløb, som fastsættes af det faglige udvalg, og – for uddannelser med eux - således, at kravene kan nås af elever, som skal nå de krævede c-niveauer.

Konkret skal overgangskravene på uddannelser med eux have en karakter, som muliggør, at der kan afkortes i grundfagsundervisningen med 3 uger. Dertil kommer et krav om, at undervisningen på gymnasialt niveau i et eux-forløb skal inddrage viden, begreber og indhold fra elevernes erhvervsuddannelse. På den måde bidrager både de uddannelsesspecifikke fag og grundfagene til elevernes erhvervsfaglige kompetence.

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:33

I de kommende eux-forløb vil der på grundforløbet indgå undervisning i en række fag på C-niveau. Det gælder både de tekniske og de merkantile eux-forløb. Det vil blive fastsat, at disse fag hentes fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen).

Da grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen er udstedt i medfør af erhvervsuddannelsesloven, skal lærerne opfylde eud-lærerkvalifikationskravene.

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:33

Et eux-forløb indeholder – ud over den almindelige eud-undervisning - undervisning i en række fag på gymnasialt niveau, dvs. på A-, B- og C-niveau. Kravene til lærerkvalifikationer i disse fag har udgangspunkt i, hvilken læreplan undervisningen gennemføres efter.

Der er to muligheder:

A) Læreplaner indeholdt i bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), som er udstedt i medfør af erhvervsuddannelsesloven (eud-fag). Læreplanerne i denne bekendtgørelse dækker fag op til C-niveau, og lærerne skal opfylde eud-lærerkvalifikationskravene. Et grundfag på C-niveau ækvivalerer tilsvarende gymnasiale fag på C-niveau.

B) Læreplaner indeholdt i en af de gymnasiale bekendtgørelser, som er udstedt i medfør af den gymnasiale lovgivning (gymnasiale fag). Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, som er udstedt i medfør af eux-loven, anses i denne forbindelse også for en gymnasial bekendtgørelse. Læreplanerne dækker fag på C-, B- og A-niveau, og lærerne skal opfylde de gymnasiale lærerkvalifikationskrav, der findes i pædagogikumbekendtgørelsen.

I eux-loven er der herudover en bemyndigelse for undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at lærere med faglig kompetence fra HD 2. del med nærmere fastlagt fagdidaktisk supplering kan undervise i relevante gymnasiale merkantile fag, når faget indgår i et eux-forløb. Denne bemyndigelse vil inden august 2015 blive udmøntet ved en særregel i pædagogikumbekendtgørelsen, der angiver, hvilke fag og hvilke krav til fagdidaktisk supplering der kan blive tale om.

Eux-forløbene vil blive beskrevet således, at fagene på C-niveau i grundforløbet hentes fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen.

Det forventes, at det frit vil kunne vælges, hvilken bekendtgørelse fag på C-niveau i hovedforløbet hentes fra - i al fald, hvad angår valgfag. Der vil blive taget endeligt stilling til dette spørgsmål i de kommende bekendtgørelsesregler.

Fag på B- og A-niveau hentes altid fra de gymnasiale bekendtgørelser.

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:33

Elever der starter direkte på grundforløbets 2. del skal forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del opnå C-niveau i de fag, der er placeret i grundforløbets 1. del.

Mange elever vil allerede have opnået dette, fx gennem et afbrudt gymnasialt forløb.

Med aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgik det derudover, at elever på eux-forløb kan få refunderet en evt. deltagerbetaling, som de måtte have haft i forbindelse med supplerende undervisning før eller under grundforløbets 2. del.

Den supplerende undervisning kan enten ske som eud-enkeltfag efter lov om åben uddannelse eller som hf-enkeltfag på VUC.

Reglerne om refusion af deltagerbetaling ifm. eud-enkeltfag er fastlagt i bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvor det fremgår, at deltagerbetaling kan refunderes for elever, der har gennemført fag, der er nødvendige for at opfylde kravene til et grundforløb med eux. Refusionen sker efter afslutningen af grundforløbet (forudsat beståede adgangskrav til hovedforløbet). https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167067.

Hjemlen til refusion af deltagerbetaling i forbindelse med hf-enkeltfag er etableret i aktstykke nr. 126, Folketingsåret 14-15 , hvor det fremgår, at deltagerbetalingen refunderes, når eleven er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux. Så hurtigt, som det er muligt, udmøntes ordningen beskrevet i aktstykket i bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser.

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:33

Nej. Det skal ikke være uddannelsesforlængende på grundforløbet at vælge eux.

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:33

En elev inden for merkantile uddannelser uden obligatorisk eux (detailhandel, handel og eventkoordinator) kan ikke komme i skolepraktik efter det studiekompetencegivende forløb. Det bliver alene en mulighed for kontorelever, for hvem eux-forløbet er obligatorisk.

Hvis en elev på grundforløbets 2. del har været tilmeldt salgsassistentuddannelsen med eux, men vælger at tage uddannelsen uden eux, er svaret, at en sådan elev kan komme i skolepraktik, hvilket følger af lovens og bekendtgørelsens hovedregler.

Skolerne bør forklare dette til elever inden for de merkantile uddannelser uden obligatorisk eux, således at eleverne vælger frivillig eux på et så oplyst grundlag som muligt.

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:33

Fremover skal elever, der ønsker et eux-forløb, tilkendegive dette ved tilmeldingen til erhvervsuddannelsen i foråret.

Elever, der starter på et ordinært eud-forløb, skal derudover have mulighed for at skifte til et eux-forløb inden for de første to uger.

Elever, der ønsker at skifte fra et ordinært eud-forløb til et eux-forløb efter de første to uger, kan i særlige tilfælde opnå dispensation hertil. Forudsætningen er, at skolen vurderer, at den pågældende elev kan nå målene for et eux-forløb inden for den tilbageværende tid af grundforløbet.

Eux-elever kan gennem hele forløbet vælge at gå tilbage til et almindeligt eud-forløb.

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:33

Ja. Eux skal give adgang til videregående uddannelse på lige fod med de øvrige gymnasiale uddannelser, hvis ansøger opfylder de specifikke adgangskrav.

Sidst opdateret: 24. august 2023