Hop til indhold

Gymnasiale uddannelser

Adgangskrav

Opdateret 19/12 2019 kl. 09:26

For at have adgang til en treårig gymnasial uddannelse efter 9. klasse skal eleven: - være vurderet uddannelsesparat, herunder have mindst 5 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer, og - ved de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse bekræfte sit faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen. En uddannelsesparat elev har dog krav på at blive optaget, hvis han eller hun får minimum 3 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Det samme gælder en uddannelsesparat elev, der får under 3, men minimum 2 i gennemsnit i de lovbundne prøver, såfremt eleven gennemfører en vejledningssamtale på gymnasiet. Her skal rektor udfordre eleven fagligt og i forhold til dennes valg af uddannelse. Når eleven har krav på at blive optaget med et lavere gennemsnit end i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen, så skyldes det, at der kan foreligge omstændigheder, som bevirker, at eleven klarer sig dårligere til eksamen end i den daglige undervisning, og at dette ikke skal udelukke eleven fra at få den ønskede ungdomsuddannelse. En elev, der er ikke-uddannelsesparat, kan opnå krav på optagelse, hvis vedkommende får et gennemsnit på minimum 6 i de lovbundne prøver i 9. klasse.

Ud over de specifikt anførte adgangskrav herover vedrørende elevens karakterer skal eleven desuden bestå folkeskolens afgangseksamen og opfylde de øvrige adgangskrav. Hvis eleven ikke opfylder ovenstående krav, vil han eller hun have mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve- og samtale.

Opdateret 15/04 2020 kl. 13:29

Ansøgere til de gymnasiale uddannelser kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, at de har afsluttet 9. klasse. Tilsvarende kan ansøgere opnå retskrav på optagelse i op til ét år efter, at de har afsluttet 10. klasse. 

Dermed kan ansøgere opnå retskrav på optagelse til en gymnasial uddannelse, uanset om de har gået på en prøvefri 10. årgang eller har lavet andet efter 9. eller 10. klasse, herunder udlandsophold. Ansøgerne vil fortsat skulle leve op til alle adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser, herunder krav til uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen.

Uanset om ansøgeren søger om optagelse på baggrund af resultaterne fra 9. klasse eller 10. klasse, skal ansøgeren søge om optagelse senest 1. marts i det år, hvor den pågældende ønsker at bliver optaget på uddannelsen. Så vil ansøgeren indgå i den normale ansøgningsproces til ungdomsuddannelserne og leve op til kravet om at have søgt rettidigt.

Opdateret 15/04 2020 kl. 13:30

En af betingelserne for at have retskrav på optagelse er, at ansøgeren har søgt rettidigt om optagelse, det vil sige senest 1. marts. Er ansøger undergivet forældremyndighed, skal ansøgningen underskrives af denne. Hvis forældreunderskriften mangler, vil ansøgningen på trods heraf betragtes som rettidig, hvis ansøgeren selv har godkendt ansøgningen i optagelse.dk, og forældrene hurtigst muligt underskriver ansøgningen.

Opdateret 15/04 2020 kl. 13:30

En ansøger, som søger i forlængelse af en 10. årgang uden prøver, kan ikke opnå retskrav på optagelses på baggrund af det 10. skoleår.

Har ansøgerne imidlertid opfyldt alle adgangsforudsætninger til de treårige gymnasiale uddannelser i 9. klasse, herunder krav til uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen, kan ansøgere opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, at de har afsluttet 9. klasse.

Dermed kan ansøgere opnå retskrav på optagelse til en gymnasial uddannelse, selvom de har gået på en prøvefri 10. årgang efter 9. klasse.

Opdateret 15/04 2020 kl. 13:30

Har ansøgere fra 10. klasse opfyldt alle adgangskrav til de treårige gymnasiale uddannelser i 9. klasse, herunder krav til uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen, kan ansøgerne opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, at de har afsluttet 9. klasse. Tilsvarende kan ansøgere opnå retskrav på optagelse i op til ét år efter, at de har afsluttet 10. klasse. 

Resultatet af 10.-klasseprøverne har imidlertid betydning, hvis ansøgeren har brug for at forbedre karaktererne fra 9.-klasseprøverne.

Det er et krav, at folkeskolens afgangseksamen (efter 9. klasse.) er bestået. Resultatet af folkeskolens afgangseksamen og dermed tillige af de lovbundne prøver kan forbedres ved aflæggelse af folkeskolens 9.-klasseprøver i dansk, matematik og engelsk efter 10. klasse. Karakterer fra prøver, der aflægges ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin, medregnes ved opgørelsen af, om ikke-uddannelsesparate ansøgere, har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Opdateret 17/12 2019 kl. 09:28

Til en treårig gymnasial uddannelse er det er blandt andet et krav, at folkeskolens afgangseksamen (efter 9. klasse.) er bestået, samt at eleven bekræfter 5-tallet fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag. Opnår eleven under 5, men over 3 i de bundne prøvefag opfylder eleven fortsat kravet. Resultatet af folkeskolens afgangseksamen kan forbedres i dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig og engelsk mundtlig aflagt efter 10. klasse som 9.-klasseprøver. Dette medvirker til, at eleven kan leve op til beståkravet til folkeskolens afgangseksamen eller forbedrer et allerede bestået resultatet af denne eksamen (for eksempel kravet om mindst 3 i de bundne prøvefag).

Bemærk, at hvis ansøger aflægger 9.-klasseprøverne ved afslutningen af 10. klasse, vil ansøgeren ikke kunne opnå retskrav på optagelse på den toårige hf-uddannelse.

Aflægger eleven derimod 10.-klasseprøverne ved afslutningen af 10. klasse, vil det indgå i opgørelsen af, om ikke-uddannelsesparate har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Også i forhold til optagelse på den toårige uddannelse til hf-eksamen kan man ”trumfe” en negativ uddannelsesparathedsvurdering gennem minimum 6,0, og også her kan 10.-klasseprøverne medregnes, hvis de er til gunst for ansøgeren.

Opdateret 21/01 2022 kl. 15:14

Uanset om ansøgeren søger om optagelse på baggrund af resultaterne fra 9. klasse eller 10. klasse, skal ansøgeren søge om optagelse senest 1. marts i det år, hvor den pågældende ønsker at bliver optaget på uddannelsen. Så vil ansøgeren indgå i den normale ansøgningsproces til ungdomsuddannelserne og leve op til kravet om at have søgt rettidigt.

Det vil sige, hvis ansøgeren efter 9. klasse vil i 10. klasse, på efterskole eller noget helt tredje, skal ansøgeren altså først søge om optagelse på gymnasiet det år, hvor ansøgeren rent faktisk vil starte på den gymnasiale uddannelse og ikke før.

Opdateret 28/01 2020 kl. 13:34

Nej - for at opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse, skal ansøgeren opfylde de forudsætninger, der følger af §§ 7–10 i lov om de gymnasiale uddannelser. 

Optagelsesprøve og -samtale samt standardiseret vurdering anvendes til ansøgere, der ikke lever op til forudsætningerne for at opnå retskrav på at blive optaget. Hvis man bliver optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale eller en standardiseret vurdering, har man altså ikke haft retskrav på at blive optaget.

Optagelsesprøven og -samtalen samt den standardiserede vurdering skal ses som et led i optagelsesprocessen for det enkelte skoleår, hvor den gymnasiale institution foretager en samlet helhedsvurdering af ansøgerens faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Hvis ansøgeren optages på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale eller en standardiseret vurdering kan den pågældende afgørelse om optagelse på uddannelsen altså ikke benyttes som adgang til optagelse i et senere skoleår.

Håndtering af ansøgninger

Opdateret 14/06 2021 kl. 15:40

En ansøger kan efter ansøgningsfristens udløb omprioritere i sin ansøgning frem til det tidspunkt, hvor ansøgningen er endeligt færdigbehandlet, uden derved med den begrundelse, at ansøgningen er indgivet efter ansøgningsfristen, at miste et eventuelt retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse.

Omprioriteringsmuligheden er således en mulighed frem til det tidspunkt, hvor ansøgeren har fået besked om at være blevet endeligt optaget på en skole eller institution eller har fået afslag på optagelse. Det vil sige det tidspunkt, hvor en skole eller institution har taget endeligt stilling til, om betingelserne for, at ansøgeren er optagelsesberettiget er til stede, og ansøgeren derfor har modtaget en afgørelse om optagelse.

Herefter foreligger der ikke længere en ansøgning i Optagelse.dk og dermed heller ikke en ansøgning, der kan omprioriteres i.

Hvis en ansøger kontakter den institution, som ansøgeren har fået reserveret en foreløbig plads på, med ønsket om at omprioritere sine uddannelsesønsker, sender institutionen på ansøgerens anmodning ansøgningen videre til den institution, som ansøgeren helst vil ind på, hvis sidstnævnte institution allerede er én af ansøgerens prioriteter i Optagelse.dk. Er den pågældende institution ikke i forvejen én af ansøgerens prioriteter i Optagelse.dk, sender den institution, der har reserveret plads til ansøgeren, på ansøgerens anmodning ansøgningen videre til Den kommunale ungeindsats (KUI), med henblik på, at KUI tilføjer det nye uddannelsesønske til ansøgningen.

Den reserverede plads vil herefter bortfalde, hvilket institutionen bør gøre ansøgeren klart. Det er ansøgerens eget ansvar at undersøge, om der er plads på den institution, som den pågældende ønsker at omprioritere til.

Opdateret 14/06 2021 kl. 15:40

En ansøgning, hvor såvel forældre som ansøger først har underskrevet ansøgningen efter 1. marts, betragtes som en ansøgning, der er indkommet for sent. Den pågældende ansøger vil dermed ikke kunne opnå retskrav på optagelse. Ansøgeren vil derfor skulle indkaldes til en optagelsesprøve og en efterfølgende optagelsessamtale eller - hvis der er tale om en ansøgning til uddannelsen til hf-eksamen, der ikke sker i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse – en standardiseret vurdering. 

Fra skoleårets begyndelse og frem til afslutningen af grundforløbet på de treårige gymnasiale uddannelser (det vil sige indtil 1. uge i november) har en institution, der modtager en for sen ansøgning, dog mulighed for at optage ansøgeren uden en optagelsesprøve, såfremt der ikke afholdes flere optagelsesprøver det pågældende år. Det er dog en forudsætning herfor, at ansøgeren ville have haft retskrav på optagelse på den pågældende uddannelse, såfremt vedkommende havde ansøgt rettidigt. Det er endvidere en forudsætning, at den pågældende ansøger efter institutionens leders konkrete vurdering har de faglige forudsætninger for at påbegynde uddannelsen senere end ved skoleårets begyndelse.

Eksempler herpå er en ansøger, der enten bare har sendt sin ansøgning for sent, eller en ansøger, der er blevet optaget/er startet på en anden (ikke-gymnasial) uddannelse og herefter har fortrudt sit uddannelsesvalg. En sådan ansøger vil skulle sende en ny ansøgning om optagelse på en gymnasial uddannelse, og denne vil være indkommet for sent. Det kan for eksempel dreje sig om en ansøger, der er startet i 10. klasse, på en efterskole eller på erhvervsuddannelse.

Opdateret 14/06 2021 kl. 15:40

Indtil afslutningen af grundforløbet på de treårige gymnasiale uddannelser (det vil sige indtil 1. uge i november) er det muligt for en elev, der er er optaget på en uddannelse, at skifte uddannelse eller institution uden tab af tid i følgende tilfælde:

  • Skift fra en treårig gymnasial uddannelse til en anden treårig gymnasial uddannelse
  • Skift fra en treårig gymnasial uddannelse til den toårige uddannelse til hf-eksamen
  • Skift fra den toårige uddannelse til hf-eksamen til en treårig gymnasial uddannelse
  • Skift fra et eux-forløb til en treårig gymnasial uddannelse
  • Skift fra et eux-forløb til den toårige uddannelse til hf-eksamen
  • Skift fra en gymnasial institution til en anden gymnasial institution med samme uddannelse

Det er en forudsætning for et sådant skift, at den pågældende ville have haft retskrav på optagelse, hvis vedkommende havde søgt om optagelse på den pågældende nye uddannelse til at starte med. Såfremt det er tilfældet, og såfremt der er plads på den nye institution, har eleven ret til et sådan skifte.

En elev, der ønsker at skifte uddannelse eller institution inde i uddannelsesforløbet, men uden at opfylde betingelserne for at have retskrav på optagelse, vil efter omstændighederne efter institutionens leders vurdering kunne optages på den pågældende uddannelse eller institution. I den forbindelse vil institutionens leder vurdere den pågældendes forudsætninger for at gennemføre den ønskede uddannelse, og i hvilket omfang den pågældende kan opnå merit.

Det er en forudsætning, at den pågældende ikke er omfattet af en af de øvrige regler om optagelse eller skift af uddannelse.

Et eksempel herpå kunne være en ansøger, der er optaget via optagelsesprøve på en treårig gymnasial uddannelse, men ønsker at skifte til en anden treårig gymnasial uddannelse. Et andet eksempel kunne være en ansøger, der tidligere har gået på en gymnasial uddannelse, men er droppet ud og nu ønsker at starte igen. Et tredje eksempel kunne være en ansøger, der ville have haft retskrav på optagelse, hvis vedkommende havde søgt rettidigt, men som ikke er omfattet af ovenstående ret til skifte, fordi den pågældende først søger om optagelse efter afslutningen af grundforløbet.

Det er imidlertid ikke muligt at bruge bestemmelsen som et smuthul for ansøgere, der ikke opfylder de almindelige betingelser for optagelse (retskrav eller bestået optagelsesprøve). Derfor kan bestemmelsen ikke benyttes i forhold til ansøgere, der er blevet optaget/er startet på en anden (ikke-gymnasial) uddannelse og herefter har fortrudt sit uddannelsesvalg. Det kan for eksempel dreje sig om en ansøger, der er startet i 10. klasse, på en efterskole eller på en erhvervsuddannelse. Bestemmelsen kan heller ikke benyttes til optagelse på en treårig gymnasial uddannelse for en ansøger, der er blevet optaget/er startet på en hf-uddannelse efter en optagelsesprøve, men uden samtidig have opnået point til at bestå prøven i forhold til en treårig gymnasial uddannelse.

Folkeskolens afsluttende prøver

Opdateret 17/12 2019 kl. 09:26

For ansøgere til treårige gymnasiale uddannelser efter 10. klasse er det en betingelse for at have retskrav på optagelse, at ansøgeren har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af 9. klassetrin. Hvis ansøgeren ikke har aflagt disse prøver, opfylder ansøgeren ikke betingelserne for at have retskrav på optagelse. Det kan ansøgeren ikke rette op på ved at tage de pågældende 9.-klasseprøver efter afslutningen af 10. klasse. For en god ordens skyld skal det nævnes, at en senere aflæggelse af én eller flere af disse prøver som sygeprøver godt kan medføre, at dén betingelse alligevel kan anses for opfyldt, men det vil være for sent at vente til næste sommertermin.

Der er ikke noget krav om, at ansøgeren skal have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøver ved afslutningen af 9. klassetrin eller for den sags skyld have bestået folkeskolens afgangseksamen for at have retskrav på optagelse på uddannelsen til hf-eksamen efter 10. klasse.

Opdateret 19/12 2019 kl. 09:36

En ansøger til de gymnasiale uddannelser, som har været fraværende ved en eller flere prøver, der indgår i folkeskolens afgangseksamen, kan optages betinget på en treårig gymnasial uddannelse efter 9. klasse, selvom de ikke endnu lever op til kravene om at have aflagt alle folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver.*

Vurderer lederen på den institution, hvor ansøger har fået reserveret plads, at ansøgeren forventes at kunne bestå sygeprøverne, kan ansøgeren optages under forudsætning af, at ansøger lever op til alle øvrige adgangsforudsætninger, og at ansøger går til sygeprøverne for folkeskolens afgangseksamen i førstkommende prøvetermin.

Hvis ansøgeren mod forventning ikke klarer sygeprøverne godt nok til, at ansøgeren lever op til de samlede adgangsforudsætninger, skal ansøgeren udskrives fra uddannelsen.
Ansøgeren kan dog også vælge at gå til optagelsesprøven og samtale for at opnå sikkerhed for optagelse.

*Ovenstående er betinget af, at lovforslag om ændring af adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser vedtages og træder i kraft den 1. april 2020.

Opdateret 17/12 2019 kl. 09:33

For ansøgere til treårige gymnasiale uddannelser efter 10. klasse er det en betingelse for at have retskrav på optagelse, at ansøgeren har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af 9. klassetrin – det vil sige alle obligatoriske prøver allerede ved afslutningen af 9. klassetrin. For en god ordens skyld skal det nævnes, at en senere aflæggelse af én eller flere af disse prøver som sygeprøver godt kan medføre, at dén betingelse alligevel kan anses for opfyldt, men det vil være for sent at vente til næste sommertermin.

Opdateret 17/12 2019 kl. 09:35

For ansøgere til treårige gymnasiale uddannelser efter 10. klasse er det en betingelse for at have retskrav på optagelse, at ansøgeren har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af 9. klassetrin. Hvis ansøgeren ikke har aflagt prøve i fagene dansk, engelsk og matematik ved afslutningen af 9. klasse, opfylder ansøgeren ikke betingelserne for at have retskrav på optagelse. Det kan ansøgeren ikke rette op på ved at tage de pågældende 9.-klasseprøver efter afslutningen af 10. klasse.

Hvis ansøgeren ikke har aflagt en eller flere prøver i 9. klasse, kan ansøgeren dog gå til sygeprøve for folkeskolens afgangseksamen i førstkommende prøvetermin efter 9. klasse og derved opfylde adgangskravet.

Der er i modsætning hertil, ikke noget krav om, at ansøgeren skal have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøver eller for den sags skyld have bestået folkeskolens afgangseksamen for at have retskrav på optagelse på uddannelsen til hf-eksamen efter 10. klasse. For at have retskrav på optagelse på uddannelsen til hf-eksamen efter 10. klasse skal ansøgeren derimod have aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i dansk, engelsk og matematik. Hvis ansøgeren i stedet for aflægger 9.-klasseprøverne efter 10. klasse, vil ansøgeren ikke have retskrav på optagelse.

2. Fremmedsprog

Opdateret 17/12 2019 kl. 09:35

I forhold til reglerne om retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse har det ikke betydning for opfyldelsen af betingelsen om at have haft 2. fremmedsprog, hvis eleven har foretaget et skift mellem fransk og tysk, for eksempel i forbindelse med skoleskift. 

Opdateret 17/12 2019 kl. 09:36

Hvis en elev i 9. klasse har været tilmeldt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog og enten har været udtrukket til prøven og aflagt den eller ikke har været udtrukket til prøven (men altså haft risikoen for det), så er der ikke noget krav om, at eleven skal aflægge 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen efter 10. klasse.

Muligheden for at aflægge 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af 10. klassetrin bliver relevant i tilfælde, hvor en elev, der i 9. klasse har været udtrukket til at aflægge folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog, af en eller anden grund ikke har gjort det. En sådan elev kan nemlig, i forhold til optagelse på uddannelsen til hf-eksamen, rette op på dette ved at aflægge folkeskolens 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse.

Opdateret 04/01 2019 kl. 16:04

For at have retskrav på optagelse skal man have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Hvis man ikke har modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 9. klasse, er det ikke muligt at ændre på det ved at modtage undervisning i 2. fremmedsprog i 10. klasse.

Reservation af pladser

Opdateret 03/05 2021 kl. 09:19

Reservationssystemet indebærer, at alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse, allerede i foråret får reserveret en plads på den institution, hvor de efterfølgende skal optages, såfremt de opfylder adgangsforudsætningerne. For de almengymnasiale uddannelser indebærer reservationssystemet, at elevfordelingen foregår på dette tidlige tidspunkt. Processen med reservation af pladser skal være afsluttet og meddelt ansøgerne senest 1. maj.  

Med reservationssystemet sikres det, at ansøgerne tidligt vil få mest mulig klarhed over deres kommende uddannelsessituation. De vil således tidligt få besked om, hvilken institution de vil blive optaget på, såfremt de efterfølgende opfylder adgangsforudsætningerne. De vil imidlertid først få endelig besked om optagelse på uddannelsen, når folkeskolens afgangseksamen og eventuelt optagelsesprøve og samtale er afholdt.

Reservationssystemet gælder for alle ansøgere, der rettidigt søger om optagelse, det vil sige både ansøgere, der forventes at have retskrav på optagelse, og ansøgere, der forventes at skulle til optagelsesprøve og samtale eller standardiseret vurdering. Der gøres således ikke forskel på ansøgernes rettigheder afhængig af, om de viser sig senere at have retskrav på optagelse eller optages på baggrund af en optagelsesprøve og efterfølgende samtale eller en standardiseret vurdering. 

Opdateret 08/03 2022 kl. 13:17

Det følger af reservationssystemet, at en institution, der reserverer plads til en ansøger, efterfølgende skal optage den pågældende ansøger, hvis vedkommende opfylder adgangsforudsætningerne.

Reservationssystemets slutdato er sat til den 1. september, idet alle ansøgere, der har fået reserveret en plads, på dette tidspunkt ved, om de kan optages på uddannelsen, herunder som følge af en optagelsesprøve og -samtale.

Pladsreservationen bortfalder hvis:

  • ansøgeren trækker sin ansøgning tilbage eller
  • institutionen træffer afgørelse om, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for optagelse på uddannelsen.

En ansøger, der efter en konkret vurdering på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale ikke er blevet optaget på uddannelsen, mister sin pladsreservation, uanset om ansøgeren benytter sig af muligheden for at gå til en ny optagelsesprøve og -samtale samme år.

Uddannelsesparathedsvurdering

Opdateret 17/12 2019 kl. 09:44

En elev, som er vurderet ikke-uddannelsesparat i 9. klasse (men som opfylder de øvrige adgangskrav), og som ikke har opnået mindst 6,0 i gennemsnitskarakter i de bundne prøvefag, opfylder ikke retskravet for optagelse efter 9. klasse. For at opnå retskrav i 10. klasse skal eleven derfor i 10. klasse være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer fra 10. klasse, hvis eleven søger en treårig gymnasial uddannelse. For at opnå retskrav på optagelse efter 10. klasse skal ansøger desuden gå til prøve i dansk, engelsk og matematik ved afslutningen af 10. klasse.

Hvis ansøger søger optagelse på hf-eksamen, skal ansøger vurderes uddannelsesparat med mindst 4,0, i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer fra 10. klasse.

Opdateret 17/12 2019 kl. 09:44

Ja, hvis man samtidig opfylder lovens øvrige betingelser for at opnå retskrav. 

Uddannelsesophold i udlandet

Opdateret 21/01 2022 kl. 15:16

Opfylder man alle adgangsforudsætningerne til de treårige gymnasiale uddannelser i 9. klasse ved afslutningen af 9. klasse herunder krav til uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen, kan ansøgere opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, at de har afsluttet 9. klasse. Tilsvarende kan ansøgere opnå retskrav på optagelse i op til ét år efter, at de har afsluttet 10. klasse.

Dermed kan har ansøgere opnå retskrav på optagelse til en gymnasial uddannelse efter et udlandsophold, hvis dette er afsluttet mindre end to år efter, at ansøgeren har afsluttet 9. klasse eller ét år efter, at ansøger har afsluttet 10. klasse. Dette forudsætter, at ansøgeren havde retskrav på optagelse efter henholdsvis 9.- eller 10. klasse. 

Sidst opdateret: 1. februar 2022