Hop til indhold

Ansøgere til gymnasiale uddannelser, der søger inden ansøgningsfristen, får reserveret en foreløbig plads på et gymnasium. Der er ikke garanti for at få plads på et bestemt gymnasium. 

Fordelingen af pladser tager udgangspunkt i ansøgerens uddannelsesønsker, der forsøges opfyldt i den rækkefølge, ansøgeren har prioriteret. Ansøgeren får reserveret en foreløbig plads på sin 1. prioritet, hvis: 

 • Gymnasiet har flere pladser end ansøgere, eller
 • Ansøgeren er blandt ansøgerne med kortest transporttid, hvis gymnasiet har flere ansøgere end pladser

Hvis ansøgeren ikke får plads på sin 1. prioritet, undersøges det, om ansøgeren kan få plads på sin 2. prioritet osv., indtil ansøgeren får reserveret en foreløbig plads.

Hvis en ansøger ikke får plads på sine egne prioriteter

Hvis ansøgeren ikke får en plads på et af sine prioriterede gymnasier, undersøger fordelingsmekanismen , om ansøgeren kan få en plads et andet sted på den uddannelse, ansøgeren har som 1. prioritet. Dette vil være inden for maksimalt 45 minutters transporttid fra ansøgerens bopæl. Grænsen for maksimal transporttid på 45 minutter gælder kun i de tilfælde, hvor ansøgeren ikke selv har prioriteret gymnasiet. En ansøger kan godt selv søge optagelse og få reserveret plads på et gymnasium, hvor transporttiden overstiger 45 minutter.

Eksempel: Ansøgerens 1. prioritet er stx, som ansøgeren har søgt på fire gymnasier, men ansøgeren har ikke fået reserveret en plads på et af dem. Derfor får ansøgeren plads på nærmeste gymnasium, hvor der er en ledig plads på stx, og ansøgerens transporttid samtidig er maksimalt 45 minutter fra bopælen.

Regionen skal finde en plads til en ansøger, hvis denne  ikke får plads på sine prioriterede gymnasier eller på et gymnasium med ledige pladser inden for en transporttid på maksimalt 45 minutter fra sin bopæl. Først vil regionen forsøge at finde en plads på et af de prioriterede gymnasier eller på samme uddannelse som ansøgerens 1. prioritet på gymnasiet med kortest mulig transporttid inden for maksimalt 45 minutters transporttid. Hvis ingen af disse gymnasier har ledige pladser, skal regionen som hovedregel hæve kapaciteten – altså skabe plads – på ansøgerens 1. prioriterede uddannelse på det gymnasium, hvor der er kortest transporttid.

En ansøger, der ikke får opfyldt sine prioriterede uddannelsesønsker, kan ikke:

 • Fordeles til en uddannelse, som han/hun ikke har ønsket som sin 1. prioritet
 • Fordeles til et gymnasium, hvor transporttiden overstiger 45 minutter fra bopæl til gymnasium

Dog gælder det for en ansøger, der har mere end 45 minutters transporttid til alle udbud af en bestemt uddannelse, at ansøgeren vil blive fordelt til det gymnasium, hvor ansøgeren har kortest transporttid, selvom det betyder, at ansøgeren får mere end 45 minutters transporttid.

Læs om ansøgning til de gymnasiale uddannelser

Opgørelse af transporttid

En ansøgers transporttid bliver opgjort på baggrund af ansøgerens folkeregisteradresse, som indhentes fra CPR-registret.

Transporttiden opgøres som:

 • Transporttiden opgøres som ansøgerens rejsetid fra ansøgerens bopæl (folkeregisteradresse) til institutionens adresse
 • Transporttiden opgøres i hele minutter for offentlig transport eller cykel
 • Det er den korteste rejsetid med enten offentlig transport (inkl. ventetid undervejs) eller cykel om morgenen, der ligges til grund for fordelingen af pladser
 • Med offentlig transport menes offentlig transport i fast rutefart (tog, bus, metro, letbane og færger) men ikke flextrafik eller lignende
 • Gang inddrages i opgørelsen af transporttid, når det forkorter rejsetiden
 • Transporttiden opgøres ved hjælp af en digital transporttidsberegner, som drives af Styrelsen for It og Læring
 • Transporttidsberegneren opgør transporttiden på baggrund af rejseplansdata, som indhentes på en årligt fastsat dato.

Regler for opgørelse af transporttid er fastsat i Bekendtgørelse, om elevfordeling, transporttid og optagelse, der træder i kraft den 1. marts 2023 (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 20. september 2023