Hop til indhold

I forbindelse med elevfordelingen i skoleåret 2023/24 opgør Styrelsen for It og Læring (STIL) transporttiden for ansøgere til stx, hhx, htx, toårig hf og pre-Ib til de institutioner, som ansøgerne selv har prioriteret. Derudover identificeres de institutioner og afdelinger, der udbyder ansøgerens 1. prioriterede uddannelse og ligger inden for 45 minutters transporttid fra ansøgerens bopæl.

I 2023 er transporttiden opgjort med den 9. marts som rejsedag. Rejser med offentlig transport er beregnet på baggrund af rejseplansdata (ruteplaner) indhentet den 16. februar. Adresseoplysningerne er indhentet den 20. april for ansøgere, der har søgt om optagelse senest den 13. april 2023.

For ansøgere, der søger om optagelse efter den 13. april 2023, opgøres transporttiden på baggrund af folkeregisteradressen, som ansøgeren har på det tidspunkt, hvor ansøgningen behandles.

Fordelingskriterier

Opdateret 04/01 2023 kl. 12:36

Transporttid opgøres som:

 • Transporttiden opgøres som ansøgerens rejsetid fra ansøgerens bopæl (folkeregisteradresse) til institutionens adresse. Ruten beregnes fra vejpunkt til vejpunkt.
 • Transporttiden opgøres i hele minutter for offentlig transport og cykel.
 • Med offentlig transport menes offentlig transport i fast rutefart (tog, bus, metro, letbane og færger) men ikke flextrafik eller lignende (fx vinkezoner).
 • Gang inddrages i opgørelsen af transporttid, når det forkorter rejsetiden.
 • Det er den korteste rejsetid med enten offentlig transport (inkl. ventetid ved station eller stoppested) eller cykel om morgenen, der lægges til grund for fordelingen af pladser.

Regler om opgørelse af transporttid er fastsat i en Bekendtgørelse om elevfordeling, transporttid og optagelse, der træder i kraft den 1. marts 2023 (retsinformation.dk).

Opdateret 02/06 2023 kl. 13:20

Transporttiden estimeres ved hjælp af et it-værktøj af Styrelsen for It og Læring. It-værktøjet estimerer de mest optimale ruter og transporttiden via disse ruter.

Styrelsen for It og Læring (STIL) har brugt to forskellige værktøjer til at beregne den estimerede transporttid. Til rejser med offentlig transport er brugt OpenTripPlanner (OTP), mens rejser med cykel er beregnet med Open Source Routing Machine (OSRM). STIL beregner transporttiden for flere ruter med begge transportformer og udvælger den transportform og rute, der giver ansøgeren den korteste transporttid.

OTP og OSRM er lige som rejseplanen og Google Maps rutemotorer. Rutemotorer bygger på en række forudsatte parametre og viden om rejseplaner, vejnet og stisystemer. Disse parametre mv. varierer fra motor til motor. Derfor kan man ikke forvente at få samme transporttid ved brug af eksempelvis Google Maps som via OTP/OSRM. 

Som forudsatte parametre kan eksempelvis nævnes:

 • Cykel- og ganghastighed.
 • Vejunderlagets betydning for hastigheden.
 • Ventetid ved lyskryds.
 • Tidsforbrug ved at stige på og af bussen.

Parametrene er sat til gængse standardværdier for de to værktøjer og gælder ved beregning af transporttid for alle ansøgninger.

Transporttiden er også afhængig af en række regler fastsat for beregningen af transporttid. Som eksempler på regler kan nævnes:

 • Transport kan enten foretages som offentlig transport (kombineret med gang) eller som cykel (og/eller gang)
 • Ruten skal bringe ansøgeren frem til institutionen tidligst 30 minutter før institutionens ringetid, og senest 5 minutter før institutionens ringetid, for at være gyldig
 • Såfremt der ikke kan beregnes en gyldig rute, tildeles ansøgeren en administrativ transporttid.
  • For ansøgere, som har søgt optagelse med MitID, og som kan slås op i Det Centrale Personregister, er den administrative transporttid 23 min.
  • For ansøgere, som ikke har søgt optagelse med MitID, eller som ikke kan slås op i Det Centrale Personregister, er den administrative transporttid den højest mulige.

Reglerne for beregning af transporttid er fastsat i BEK nr. 187 af 27/02/2023 (retsinformation.dk) 

Opdateret 04/01 2023 kl. 12:30

Ansøgerne får plads inden for en maksimal transporttid på 45 minutter (hver vej). Ansøgerne kan dog komme i betragtning til en afdeling længere væk end 45 minutter, hvis de selv har prioriteret afdelingen.

Der gælder endvidere, at hvis en ansøger har mere end 45 minutter til alle udbud af en bestemt uddannelse, vil ansøgeren få mere end 45 minutters transporttid.

Der fastsættes nærmere regler om opgørelse af transporttid i en bekendtgørelse, der forventes udstedt i marts 2023.

Opdateret 02/06 2023 kl. 13:20

For beregninger af rejser med offentlig transport har STIL anvendt køreplaner, som i 2023 er indhentet per. 16. februar, og som rækker ca. 2 måneder frem fra denne dato. Dette betyder konkret, at det ikke er sikkert, at den specifikke rute, som STIL har beregnet, kan genfindes ved brug af aktuelle køreplaner. Derudover kan aktuelle køreplaner på fx Rejseplanen.dk indeholde ikke planlagte ændringer som følge af sporarbejde eller driftsforstyrrelser. Disse er af STIL forsøgt minimeret ved at vælge en rejsedag med færrest kendte driftsforstyrrelser. I 2023 er den valgte rejsedag den 9. marts 2023.

Opdateret 08/03 2023 kl. 12:06

Hvis to eller flere ansøgere har samme transporttid og der ikke er plads til at reservere plads til dem begge på gymnasiet, bliver der trukket lod om, hvilke ansøgere der får reserveret plads på gymnasiet.

Opdateret 08/03 2023 kl. 12:07

Opdateret 01/06 2023 kl. 13:11

Ansøgere uden dansk folkeregisteradresse på tidspunktet for indhentning af adresseoplysninger, der har søgt optagelse med MitID og som kan slås op i CPR-registret, vil administrativt få fastsat en transporttid på 23 minutter.

Det er en ændring af opgørelsesmetoden i forhold til det bekendtgørelsesudkast, som var sendt i høring. Heri var der lagt op til, at der ikke skulle opgøres en transporttid for ansøgere, der ikke har en dansk folkeregisteradresse på det tidspunkt, hvor adresseoplysningerne indhentes. Disse ansøgere ville i stedet blive betragtet som ansøgere med den længste transporttid blandt ansøgere med samme prioritet.

Det har ikke været muligt at nå at it-implementere en løsning forud for fordelingen i år, hvor ansøgers kommende danske adresse eller ansøgers forældres adresse indsættes manuelt i fordelingssystemet.

Børne- og undervisningsministeren har derfor besluttet implementere en administrativ fastsættelse af transporttid, da denne løsning vil stille disse ansøgere bedre end nogle ansøgere med dansk folkeregisteradresse og dårligere end andre, men modsat den oprindelige løsning vil de få mulighed for at få plads på et overansøgt gymnasium.

Regler for opgørelse af transporttid er fastsat i en Bekendtgørelse, om elevfordeling, transporttid og optagelse, der træder i kraft den 1. marts 2023 (retsinformation.dk).

Opdateret 16/06 2023 kl. 14:51

Det er fastsat i loven, at ansøgere, der fordeles til et gymnasium, som de ikke selv har ønsket, ikke kan få en transporttid på mere end 45 minutter hver vej. I de tidligere regler var grænsen 60 minutter med offentligt transport. 

Den estimerede transporttid anvendes således som fordelingskriterium, men det er eleven, der selv beslutter, hvordan man kommer frem til gymnasium og hjem igen.

 

Opdateret 16/06 2023 kl. 14:50

Til brug for beregning af transporttid med cykel eller offentlig transport anvender Børne- og Undervisningsministeriet it-værktøjer, der beregner de mest optimale ruter og estimerer rejsetiden via disse ruter. Det fremgår af bemærkningerne til loven.

Transporttider opgøres af en digital transporttidsberegner, som drives af Styrelsen for It og Læring, jf. § 7 i elevfordelingsbekendtgørelsen. 

Styrelsen for It og Læring (STIL) har brugt to forskellige værktøjer til at beregne den estimerede transporttid. Til rejser med offentlig transport er brugt OpenTripPlanner (OTP), mens rejser med cykel er beregnet med Open Source Routing Machine (OSRM). OTP og OSRM er lige som rejseplanen og Google Maps rutemotorer. Rutemotorer bygger på en række forudsatte parametre som eksempelvis hastighed samt viden om rejseplaner, vejnet og stisystemer. Disse parametre mv. varierer fra motor til motor. 

Derudover er ansøgernes transporttid med offentlig transport opgjort på baggrund af rejseplaner, som blev indhentet d. 16. februar 2023 og på baggrund af køreplanen d. 9 marts 2023. Rejsetiderne som kan findes på fx Google Maps er derfor ikke nødvendigvis de samme, som man kan finde ved at lave et opslag på et vilkårligt tidspunkt. 

I opgørelsen af transporttid fra ansøgerens bopæl til institutionens adresse identificeres den rejse med kortest transporttid, hvor ansøgeren vil kunne komme frem tidligst 30 minutter og senest 5 minutter før tidspunktet for start af første lektion på institutionen eller afdelingen. Transporttider, der ikke opfylder dette kriterie, regnes ikke som en gyldig rejsetid i forhold til reglerne om transporttid.

Af ovenstående årsager kan man altså ikke forvente at få samme transporttid ved brug af eksempelvis Google Maps eller Rejseplanen.

Læs mere om opgørelsen af transporttid her: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/elevfordeling/saadan-er-den-nye-fordelingsmodel/opgoerelse-af-transporttid-ved-fordeling-til-de-gymnasiale-uddannelser

Opdateret 16/06 2023 kl. 14:52

Det er besluttet, at det altid er den korteste transporttid med enten offentlig transport eller cykel, der lægges til grund for ansøgerens fordeling til et bestemt gymnasium. Derfor kan det variere fra gymnasium til gymnasium, om den korteste transporttid fra din bopæl er med cykel eller offentlig transport.

Sidst opdateret: 1. august 2023