Hop til indhold
Regeringen vil justere reglerne for elevfordeling. Disse sider beskriver de nuværende regler. Læs mere her.

Regeringen har besluttet at ændre reglerne for elevfordeling. Beskrivelsen nedenfor afspejler regeringens lovforslag, som er sendt i ekstern høring den 4. januar 2023. Hvis høringssvarene giver anledning til justering af lovforslaget, vil beskrivelsen blive justeret efter høringsfristen den 25. januar 2023. Der skal endvidere tages forbehold for Folketingets vedtagelse af lovforslaget.

Ansøgning

Ansøgningen til en gymnasial uddannelse foregår som hidtil ved en central ansøgningsrunde i starten af året. Man kan frit søge om optagelse på gymnasier i hele landet, og man kan ikke blive fordelt til en gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx og pre-IB), som man ikke selv har ønsket.

I 2023 forventes ansøgningsperioden at blive forkortet således, at der åbnes for ansøgninger den 15. februar, og ansøgningsfristen bliver den 13. marts.

Det er ansøgeren selv, der prioriterer et antal uddannelsesønsker og vælger i hvilken rækkefølge, uddannelsesønskerne skal forsøges opfyldt.

Elevfordeling

Lige som tidligere er der heller ikke fremadrettet garanti for at komme ind på et bestemt gymnasium. 

Fordeling af elever sker som noget nyt i en landsdækkende fordelingsmekanisme administreret af Børne- og Undervisningsministeriet, som man kender fra de videregående uddannelser. Fordelingen sikrer, at så mange som muligt får deres førsteprioritet opfyldt inden for de fastsatte fordelingsregler. 

Fordelingen tager først og fremmest udgangspunkt i ansøgerens egne prioriterede ønsker om, hvilke gymnasier ansøgeren ønsker at gå på. 

Nye regler om elevfordeling til de gymnasiale uddannelser trådte i kraft den 1. juli 2022 og in-debar blandt andet, at ansøgere i dele af landet skulle fordeles på baggrund af forældreindkomst. Regeringen har besluttet, at forældreindkomst ikke anvendes som fordelingskriterie i skoleåret 2023/24.

Derfor gælder det for ansøgere i hele landet, at man fordeles på baggrund af transporttiden fra ansøgerens bopæl til gymnasiets adresse, hvis der er flere ansøgere end pladser på et bestemt gymnasium.

Hvis det ikke er muligt at finde en plads på et gymnasium, som ansøgeren har ønsket, vil fordelingsmekanismen forsøge at finde en plads på den uddannelse, som ansøgeren har som sin 1. prioritet, på et gymnasium, hvor vedkommende har kortest mulig transporttid inden for maksimalt 45 minutter. 

Hvis fordelingsmekanismen ikke kan finde plads til ansøgeren, skal regionen fordele ansøgeren til et gymnasium. Regionen fordeler ansøgeren til et prioriteret gymnasium, hvis der er ledige pladser. Hvis der ikke er ledige pladser, fordeler regionen ansøgeren til det gymnasium, der har ledig plads på samme uddannelse som ansøgerens 1. prioritet med kortest transporttid inden for maksimalt 45 minutters transporttid. Hvis ingen af disse gymnasier har ledige pladser, skal regionen som hovedregel hæve kapaciteten – altså skabe plads – på ansøgerens 1. prioriterede uddannelse på det gymnasium, hvor ansøgeren får kortest transporttid.

  I dag Fremover (med den nye model)
Ansøgning Ansøgning via optagelse.dk senest den 1. marts. Ansøgning via optagelse.dk senest den 1. marts. I 2023 forventes ansøgningsfristen at blive rykket til den 13. marts.
Antal uddannelsesønsker Max. fem ønsker Ingen øvre grænse.
Prioriteret rækkefølge Ansøgerens uddannelsesønsker undersøges i den rækkefølge, som ansøgeren selv har prioriteret. Ansøgerens uddannelsesønsker undersøges i den rækkefølge, som ansøgeren selv har prioriteret.
Uddannelser omfattet af fordelingsregler Stx, hf og pre-Ib. Stx, hf, hhx, htx og pre-Ib.
Fordeling af elever Lokale fordelingsudvalg i regionerne fordeler ansøgerne på de gymnasier, hvor der er flere ansøgere end pladser. En central fordelingsmekanisme fordeler alle ansøgere.
Regler for fordeling Hvis der er flere pladser end ansøgere, får alle ansøgere reserveret en foreløbig plads. 

Hvis der er flere ansøgere end pladser, får ansøgere med kortest afstand fra bopæl til gymnasium først en plads. Der kan dog være lokale fordelingsregler.
Hvis der flere pladser end ansøgere, får alle ansøgere reserveret en foreløbig plads. 

Hvis der er flere ansøgere end pladser, får ansøgere med kortest transporttid fra bopæl til gymnasium først en plads.
Elever, der ikke kan fordeles til nogen af de ansøgte institutioner Lokale fordelingsudvalg i regionerne henviser ansøgeren til et gymnasium inden for en rimelig transporttid fra bopælen, som har plads til ansøgeren, under hensyntagen til afstanden mellem ansøgerens bopæl og uddannelsesstedet og en hensigtsmæssig udnyttelse af optagelseskapaciteten. Fordelingsmekanismen forsøger først at finde plads til ansøgeren på den uddannelse, som ansøgeren har som 1. prioritet, på et gymnasium, hvor ansøgeren har kortest transporttid inden for 45 minutter.

Hvis fordelingsmekanismen stadig ikke kan finde plads til ansøgeren, skal regionen fordele ansøgeren til et gymnasium. Regionen fordeler ansøgeren til et prioriteret gymnasium, hvis der er ledige pladser. Hvis der ikke er ledige pladser, fordeler regionen ansøgeren til det gymnasium, der har ledig plads på samme uddannelse som ansøgerens 1. prioritet med kortest transporttid inden for maksimalt 45 minutters transporttid. Hvis ingen af disse gymnasier har ledige pladser, skal regionen som hovedregel hæve kapaciteten – altså skabe plads – på ansøgerens 1. prioriterede uddannelse på det gymnasium, hvor ansøgeren får kortest transporttid.
Max. transporttid for elever, der får plads på et gymnasium, de ikke selv har valgt 60 minutter. 45 minutter.
Sidst opdateret: 11. januar 2023