Hop til indhold

Ansøgere til gymnasiale uddannelser, der søger om optagelse senest den 1. marts, får reserveret en foreløbig plads. Der er ikke garanti for at få plads på et bestemt gymnasium.

Ansøgere kan søge alle uddannelser og gymnasier i hele landet både i og uden for den zone, de er bosat i, og på tværs af zoner. Det er typen af zone (afstand eller fordeling) på det gymnasium, man søger, der bestemmer hvilke fordelingsregler, der gælder.

Læs mere om elevfordeling i fordelingszoner

På gymnasier i fordelingszoner opdeles pladserne på den enkelte uddannelser i tre grupper efter forældreindkomst:

 • Lavindkomst
 • Mellemindkomst
 • Højindkomst.

Der vil være plads til elever fra hver af de tre indkomstgrupper på alle gymnasier, men da gymnasierne vil have forskellige kapaciteter, vil antallet af pladser i de tre indkomstgrupper variere fra gymnasium til gymnasium. Hvor mange pladser, der er i hver indkomstgruppe på et givet gymnasium, afhænger af indkomstsammensætningen i lokalområdet.

Ansøgere i fordelingszoner kan kun komme i betragtning til de pladser, der er afsat til ansøgers indkomstgruppe på gymnasiet – og ikke til pladser i andre indkomstgrupper.

Sådan foregår fordelingen af pladser på gymnasier i fordelingszoner

Fordelingen af pladser tager udgangspunkt i ansøgers uddannelsesønsker, der forsøges opfyldt i den rækkefølge, ansøger har prioriteret. Ansøger får reserveret en foreløbig plads på sin 1. prioritet, hvis: 

 • Gymnasiet har flere pladser end ansøgere i ansøgers indkomstgruppe, eller
 • Ansøger er blandt ansøgerne i sin indkomstgruppe med kortest transporttid (hvis gymnasiet har flere ansøgere end pladser i ansøgers indkomstgruppe)

Hvis ansøger ikke får plads på sin 1. prioritet, undersøges det, om ansøger kan få plads på sin 2. prioritet osv., indtil ansøger får reserveret en foreløbig plads.

Hvis ansøger ikke får en plads på et af sine prioriterede gymnasier, undersøges det, om ansøger kan få en plads i sin indkomstgruppe på et andet gymnasium på den uddannelse, ansøger har som 1. prioritet. Dette vil være inden for maksimalt 45 minutters transporttid fra ansøgers bopæl. Fx: Ansøgers 1. prioritet er stx, som ansøger har søgt på fire gymnasier, men ansøger har ikke fået reserveret en plads. Derfor får ansøger plads på nærmeste gymnasium med stx, hvor der er en ledig plads i ansøgers indkomstgruppe, og hvor transporttiden samtidig er maksimalt 45 minutter fra ansøgers bopæl.

Hvis ansøger ikke får plads på hverken sine prioriterede gymnasier eller på et gymnasium med ledige pladser inden for en transporttid på maksimalt 45 minutter fra sin bopæl, skal regionen finde en plads til ansøger. Først vil regionen forsøge at finde en plads på et af ansøgers prioriterede gymnasier eller på samme uddannelse som ansøgers 1. prioritet på gymnasiet med kortest mulig transporttid inden for maksimalt 45 minutters transporttid. Hvis ingen af disse gymnasier har ledige pladser, skal regionen som hovedregel hæve kapaciteten – altså skabe plads – på ansøgers 1. prioriterede uddannelse på det gymnasium, hvor ansøger får kortest transporttid.

Ansøgere, der ikke får opfyldt sine prioriterede uddannelsesønsker, kan ikke:

 • Fordeles til en uddannelse, som han/hun ikke har ønsket som sin 1. prioritet
 • Fordeles til et gymnasium, hvor transporttiden overstiger 45 minutter fra bopæl til gymnasium

Fordelingszoner

Opdateret 30/06 2022 kl. 15:02

Det er zoner, hvor pladserne på et gymnasium er opdelt i tre grupper efter forældreindkomst. Det er børne- og undervisningsministeren, der fastsætter zonerne.

Zonerne følger kommunegrænserne, men en zone kan godt bestå af flere kommuner.

Opdateret 30/06 2022 kl. 15:02

Nej. Der vil være pladser i alle tre indkomstgrupper på alle gymnasier, men antallet af pladser i hver indkomstgruppe vil variere fra gymnasium til gymnasium.

Hvor mange pladser, der er i hver indkomstgruppe på et givet gymnasium, afhænger af indkomstsammensætningen i lokalområdet. På den måde kommer gymnasiernes elevsammensætning til at afspejle lokalområdets befolkningssammensætning.

Opdateret 30/06 2022 kl. 15:03

Oplysninger om forældreindkomst indhentes fra told- og skatteforvaltningen.

Opdateret 30/06 2022 kl. 15:03

Forældreindkomst opgøres som personlig indkomst (inkl. overskud fra selvstændig virksomhed og ekskl. førtidig udbetaling af feriemidler), positive nettokapitalindkomster og aktieindkomster ud over grundbeløbet.

Forældreindkomsten, der lægges til grund for ansøgers placering i indkomstgruppen, er gennemsnittet af forældreindkomsten for ansøgers juridiske forældre opgjort i CPR-registret, uanset om forældrene bor sammen med ansøgeren eller ej, og uanset om forældrene har myndighed over ansøgeren eller ej.

Forældreindkomsten opgøres på grundlag af oplysninger i årsopgørelsen for det indkomstår, som ligger to år 
forud for det skoleår, ansøgningen vedrører.

Opdateret 30/06 2022 kl. 15:04

Det er forældreindkomst, der lægges til grund for fordelingen af ansøgere, der endnu ikke er fyldt 20 år.

Ansøgere, der er 20 år eller fylder 20 år i det kalenderår, hvor ansøgeren søger om optagelse, samt ansøgere, for hvem der ikke kan indhentes oplysninger om forældreindkomst hos told- og skatteforvaltningen, placeres i mellemindkomstgruppen uanset den faktiske forældreindkomst.

Opdateret 30/06 2022 kl. 15:05

Transporttid opgøres som:

 • Den estimerede rejsetid fra ansøgerens bopæl til afdelingens adresse (vejpunkt til vejpunkt) med enten offentlig transport eller cykel. 
 • Rejsetiden vil blive opgjort i hele minutter. 
 • Det er den af de to transportformer, der har den korteste estimerede transporttid, der lægges til grund for opgørelsen af den maksimale transporttid og ved elevfordelingen. 
 • Transporttiden vil blive beregnet fra ansøgerens bopæl til gymnasiets adresse om morgenen og fra gymnasiets adresse til ansøgerens bopæl om eftermiddagen. 
 • Ved beregning af transporttid med offentlig transport beregnes rejsetiden som en samlet rejsetid fra ansøgeren forlader sin adresse til ansøgeren er nået frem til gymnasiets adresse, inklusiv ventetid undervejs.

Der fastsættes nærmere regler om opgørelse af transporttid i en bekendtgørelse, der forventes udstedt i efteråret 2022.

Opdateret 30/06 2022 kl. 15:06

Ansøgere i både fordelings- og afstandszoner får plads inden for en maksimal transporttid på 45 minutter (hver vej). Ansøgere kan dog komme i betragtning til et gymnasium længere væk end 45 minutter, hvis de selv har ønsket gymnasiet.

Opdateret 30/06 2022 kl. 15:06

Transporttiden estimeres ved hjælp af et it-værktøj udviklet af Børne- og Undervisningsministeriet. It-værktøjet estimerer de mest optimale ruter og transporttiden via disse ruter.

Opdateret 30/06 2022 kl. 15:07

Ansøgere, der søger efter den 1. marts, fordeles af regionerne frem til og med den første uge af november. Regionerne vil så vidt muligt skulle fordele ansøgerne til ledige pladser inden for de enkelte gymnasiers fastsatte kapacitet. 

Det vil være regionerne, der vurderer, hvilket gymnasium disse ansøgere skal fordeles til. Regionerne vil herunder kunne tage hensyn til ansøgerens eventuelt ønskede prioriteter. Ansøgeren er imidlertid ikke sikret en plads på et ønsket gymnasium, heller ikke selvom der måtte være plads på et prioriteret gymnasium.

Ved fordelingen af ansøgere, der er 20 år eller over som søger 2-årigt hf på VUC, skal regionerne tilstræbe at fordele disse ansøgere til et VUC i det omfang det er muligt. Ansøgere kan ikke fordeles til et VUC eller gymnasium med mere end 45 minutters transporttid. Ansøgere vil ikke være sikret en plads på et VUC, hvis det ikke er muligt for regionerne at tildele dem en sådan plads.

Sidst opdateret: 4. oktober 2022