Hop til indhold

Ministeriet fastsætter kapaciteten (antal elevpladser) på de treårige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx), toårig hf og pre-IB. 

Kapacitetsfastsættelsen sker i tre faser. I hver fase fastsættes en kapacitet på landsplan, pr. region og pr. institution eller afdeling, hvis institutionen har afdelinger. Kapaciteterne udmeldes til institutionerne og offentliggøres på uvm.dk.

Kapaciteten opgøres i antal elever for hver uddannelse og pre-IB pr. institution eller afdeling. Minimumskapaciteten (se neden for) fastsættes alene pr. institution eller afdeling.

De tre faser i kapacitetsfastsættelsen er:

1. Fastsættelse af beregningsteknisk kapacitet

Først fastsættes en beregningsteknisk kapacitet, som svarer til det forventede antal ansøgere til de gymnasiale uddannelser det kommende skoleår.

Som led i den beregningstekniske kapacitet fastsættes en minimumskapacitet på 84 elever pr. institution eller afdeling. For enkelte institutioner eller afdelinger fastsættes en lavere minimumskapacitet end 84 elever, hvis elevgrundlaget inden for 45 minutters transporttid er lavere end 84.

Den beregningstekniske kapacitet for skoleåret 2023/24 er udmeldt den 30. september 2022.  Se link nederst på siden.

Senest fire uger efter udmeldingen af den beregningstekniske kapacitet afgiver institutionen sin indstilling om institutionens kapacitet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og begrunder, hvis indstillingen afviger fra til den beregningstekniske kapacitet.

2. Fastsættelse af foreløbig kapacitet

Med inddragelse af regionerne, der modtager institutionernes indstillinger, fastsættes en foreløbig kapacitet, som svarer til den beregningstekniske kapacitet med eventuelle justeringer på baggrund af institutionernes indstillinger.

Senest den 1. februar udmeldes den foreløbige kapacitet til institutionerne.

3. Fastsættelse af endelig kapacitet

Til sidst fastsættes den endelige kapacitet, som svarer til den foreløbige kapacitet med eventuelle justeringer på baggrund af årets faktiske ansøgertal.

Den endelige kapacitet udmeldes til institutionerne senest den 15. maj.

Ministeriet kan frem til fastsættelsen af den endelige kapacitet justere kapaciteten i op- og nedadgående retning. Den endelige kapacitet er bindende for institutionen, men kan i særlige tilfælde hæves af regionsrådet med en eller flere pladser.

Regionernes mulighed for at hæve kapaciteten.

Regionsrådet har efter udmeldingen af den endelige kapacitet senest den 15. maj mulighed for at hæve kapaciteten på den enkelte institution med en eller flere elevpladser, fx hvis

  • en ansøger får medhold i sin klage og derfor skal have plads på institutionen,
  • der skal være plads til en af institutionens elever, der skal gå første år om,
  • der skal være plads til en ansøger, som ikke kan få plads på en anden institution inden for 45 minutters transporttid fra ansøgerens bopæl, eller
  • der skal være plads til ansøgere, der søger efter 1. marts.

Kapacitetsfastsættelse

Opdateret 13/10 2022 kl. 12:51

Med ’stram’ kapacitetsstyring menes, at kapaciteten samlet set og i den enkelte region skal svare til det forventede antal ansøgere. 
Der fastsættes en kapacitet for de enkelte afdelinger, der samlet set skal svare til det antal pladser, der forventes at blive behov for. 

Opdateret 06/05 2022 kl. 11:34

Minimumskapacitet er et udtryk for, hvor mange pladser, der ved kapacitetsfastsættelsen som minimum tildeles en afdeling. Hver afdeling tildeles som udgangspunkt en minimumskapacitet på 84 elever (svarende til tre klasser), der opgøres på tværs af afdelingens udbud (fx stx og hf). Der kan være tilfælde, hvor en afdeling får fastsat en minimumskapacitet på mindre end 84 pladser, hvis elevgrundlaget inden for 45 minutters transporttid er lavere end 84.

Minimumskapacitet er ikke en garanti for, at kapaciteten på afdelingen udnyttes. Det afhænger af de kommende elevers søgemønstre og den efterfølgende elevfordeling

Læs mere om fastsættelsen af minimumskapacitet.

Opdateret 01/09 2021 kl. 15:08

En institution, der har flere afdelinger placeret forskellige steder geografisk set, vil få fastsat minimumskapaciteten for hver afdeling. Hvis afdelingerne er placeret samme sted, eller der på en afdeling er udbud af flere uddannelser (for eksempel både stx og hf), vil minimumskapaciteten blive fastsat samlet for afdelingerne/uddannelserne.

Opdateret 17/10 2022 kl. 08:45

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:22

Nej. Kapaciteten fastsættes som elevpladser. Udmelding af den beregningstekniske kapacitet sker ligeledes som udgangspunkt efter elevpladser, som afrundes til hele klasser (28 elever pr. klasse). Dog anvendes teknisk overbooking for de institutioner, som tidligere har benyttet sig heraf, hvorfor elevpladserne på disse institutioner ikke afrundes til hele klasser. 

Institutionerne bestemmer selv antallet af klasser inden for kapaciteten og under hensyn til reglerne for det fleksible klasseloft.

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:05

Nogle institutioner planlægger med en vis overkapacitet i klasserne som følge af erfaring med frafald fra ansøgningstidspunktet den 1. marts og frem til næstkommende skoleårs første tælledag i starten af november (teknisk overbooking). 

I fastsættelsen af den beregningstekniske kapacitet anvendes teknisk overbooking for de institutioner, som tidligere har benyttet sig af den.

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:07

Kapacitetsfastsættelsen danner grundlag for fordelingen af ansøgere, der søger senest den 1. marts. Ansøgere, der søger efter den 1. marts, indgår derfor ikke i kapacitetsfastsættelsen. Disse ansøgere fordeles af regionerne.

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:11

Ja. Kapaciteten skal hvert år svare til den forventede søgning pr. uddannelse. 

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:11

Hver institutions bestyrelse har mulighed for at afgive en indstilling til den beregningstekniske kapacitet, som for skoleåret 2022/2023 er udmeldt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 30. september 2022.

Der er frist for bestyrelsens indstilling fire uger efter udmeldingen af den beregningstekniske kapacitet.

Bestyrelsen kan afgive indstilling om at få hævet den beregningstekniske kapacitet såvel som at få tildelt en mindre kapacitet end den beregningstekniske kapacitet, herunder under minimumskapaciteten.

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:13

Institutionen skal indberette sin indstilling via en indberetningsflade hos Styrelsen for It og Læring.

Indberetningen skal ske senest fire efter udmeldingen af den beregningstekniske kapacitet.

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:14

Med afsæt i den beregningstekniske kapacitet inddrager Børne- og Undervisningsministeriet regionerne frem mod fastsættelsen af den foreløbige kapacitet. Den foreløbige kapacitet svarer til den beregningstekniske kapacitet med eventuelle justeringer på baggrund af institutionernes indstillinger, som regionerne også modtager.

Der nedsættes et forum med deltagelse af repræsentanter fra de fem regioner og Danske Regioner (Elevfordelingsforum), der skal sikre  en ramme for STUK’s inddragelse af regionernes ekspertise i forbindelse med den samlede implementering af elevfordelingsaftalen – herunder fastsættelse af kapaciteterne på regionalt og lokalt plan.

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:16

Regionsrådet i den region, hvor institutionen ligger, kan hæve kapaciteten for at skabe plads til

  • en ansøger, der får medhold i sin klage og derfor skal have plads på institutionen, eller
  • de af institutionens elever, der skal gå første år om.

Derudover kan regionen hæve kapaciteten, hvis der mangler pladser til ansøgere, der

  • ikke kunne fordeles i fordelingsmekanismen, eller
  • har søgt efter fristen 1. marts. 

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:16

Nej. Regionerne har alene hjemmel til at hæve kapaciteten efter udmelding af den endelige kapacitet med henblik på at skabe plads til evt. ufordelte ansøgere og eftertilmeldere.

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:18

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at "regionsrådet om nødvendigt kan hæve en institutions kapacitet med en eller flere elevpladser".

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:19

Institutioner kan afgive deres indstilling til den beregningstekniske kapacitet, som er udmeldt af Børne- og Undervisningsministeriet. I fastsættelsen af den foreløbige kapacitet vurderer ministeriet med inddragelse af regionerne, om indstillingen skal indarbejdes i fastsættelsen af den foreløbige kapacitet. Det er ikke muligt at klage over den foreløbige kapacitet.  

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:20

Den kan fx udnyttes til ansøgere, der har søgt efter ansøgningsfristen 1. marts.

Opdateret 13/10 2022 kl. 13:20

Nej. Kapacitetsfastsættelsen viser alene, hvor mange elevpladser afdelingen tildeles. Hvor mange elever, der efterfølgende fordeles til afdelingen, afhænger af hvor mange ansøgere, der søger afdelingen, og hvor mange ansøgere, der er inden for 45 minutters transporttid, som kan fordeles til afdelingen, hvis ansøgerne ikke får plads på deres egne prioriterer.

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:33

Nej. Kapacitetsfastsættelsen skal sikre en stram kapacitet kun med plads til de rettidige ansøgere. For de udmeldte kapaciteter betyder det, at hvis der i processen frem mod fastsættelsen af de endelige kapaciteter f.eks. sker opjusteringer på nogle uddannelser og institutioner, skal tilsvarende nedjusteringer findes andet steds. Desuden må det forventes, at kapaciteterne vil ændre sig, når antallet af ansøgere til skoleåret 2023/2024 er kendt.

Tilgangstal

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:14

Tilgangen i 2021 anvendes til at danne en fordelingsnøgle for det indbyrdes størrelsesforhold i tilgang mellem afdelinger med samme uddannelsestype i regionen. Fordelingsnøglen anvendes til at fordele det forventede antal 1. prioritetsansøgninger for 2023 mellem afdelinger inden for uddannelsestype og region. Herefter er der foretaget justeringer af den beregningstekniske kapacitet, som tager højde for minimumskapacitet, afdelinger med midlertidigt stop for optag og overkapacitet til erhvervsgymnasiale uddannelser, førend kapaciteten afrundes til hele klasser. For hf er eftertilmelderne taget ud af tilgangen, inden den anvendes til fordelingsnøglen.

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:14

Tilgangstallene for 2021, der anvendes til kapacitetsfastsættelse, er baseret på institutionernes indberetning til STIL (gym-indberetningen). Efter data er indberettet til STIL, foretages databehandling, der bl.a. indbefatter: 

  • Fjernelse af korte forløb (syv dage eller mindre)
  • Hvis en elev optræder på flere institutioner på samme tid 

Derfor stemmer tilgangstallene ikke 1:1 med institutionernes indberetning til STIL.

 

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:14

I de beregningstekniske kapaciteter er tildelt elevpladser svarende til det forventede antal rettidige 1. prioritetsansøgere i 2023 (ansøgertallet). Tilgangen omfatter derimod det faktiske antal elever, der tilgik en gymnasial uddannelse. 

Ansøgertallet er oftest højere end tilgangstallet, idet nogle ansøgere aldrig starter på en gymnasial uddannelse. Det sker f.eks., fordi de, efter de har søgt, ombestemmer sig og starter på en anden gymnasial uddannelse eller 10. klasse, eller at de ikke opfylder kravene til uddannelsen (består ikke optagelsesprøve mv). 

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:15

Data på uddannelsesstatisk.dk er dynamiske og opdateres bagud i tid, når der kommer nye oplysninger til hver måned. Herudover kan én elev optræde flere gange på uddannelsesstatistik.dk, fordi eleven kan tælle med på flere gymnasiale uddannelser. 

Tilgangstallene for 2021, der anvendes til kapacitetsfastsættelsen, er et statisk udtræk fra STILs datavarehus uddannelsesstatisk.dk fra januar 2022. Derfor kan der være sket opdateringer på uddannelsesstatistik.dk, som ikke er med i udtrækket brugt til kapacitetsfastsættelsen. 

Dertil kommer, at en elev i tilgangstallene anvendt til kapacitetsfastsættelse kun er talt med én gang (nemlig på elevens første tilgang til en gymnasial uddannelse). 

 

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:14

Tilgangstallene for 2021 baserer sig på institutionernes egne månedlige statistikindberetninger til STIL, som indlæses hver måned i STILs datavarehus (uddannelsesstatistik.dk). Her behandles data efter faste forretningsregler for at sikre, at data giver det mest retvisende billede på tværs af alle institutioner og ungdomsuddannelser. Fx fjernes elever med forløb under syv dage og data bearbejdes, så elever ikke optræder på flere institutioner på samme tid. Tilgangstallene for 2021 indeholder alle elever, der er tilgået en gymnasial uddannelse i 1.g/1.hf fra skolestart til og med 31. oktober 2021. Elevernes tilgang tælles på den institution og den uddannelsestype, de tilgår først.

Ansøgere

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:21

Antallet af rettidige 1. prioritetsansøgere i skoleåret 2021/22 er anvendt til at estimere andelen af rettidige 1. prioritetsansøgere til de forskellige gymnasiale uddannelser i den estimerede ansøgerpopulation for 2023, som er bosiddende i de enkelte regioner. Det er antaget, at andelen af befolkningen bosiddende i regionen, som søger en bestemt gymnasial uddannelse i 2023, er uændret i forhold til andelen, der søgte den pågældende uddannelse i 2021. 

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:21

Det estimerede antal ansøgere anvendt til de beregningstekniske kapaciteter for skoleåret 2023/24 er fastsat med udgangspunkt i antallet af rettidige ansøgere til skoleåret 2021/22 i regionen tillagt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. I estimeringen af antallet af ansøgere for 2023/24 er det antaget, at andelen af befolkningen bosiddende i regionen, som søger en bestemt gymnasial uddannelse, er uændret i forhold til andelen, der søgte den pågældende uddannelse i 2021. 

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:20

Det er antaget, at andelen af befolkningen bosiddende i regionen, som søger en bestemt gymnasial uddannelse, er uændret fra ansøgerne i 2021 til det estimerede antal ansøgere i 2023. Det estimerede antal ansøgere for 2023 er indledningsvist fordelt mellem afdelinger med samme uddannelsestype i regionen ud fra en fordelingsnøgle baseret på det indbyrdes størrelsesforhold målt ved tilgangen i 2021. 

Det vil sige, at en afdeling, der havde 10 procent. af den samlede tilgang til uddannelsestypen i regionen i 2021, vil få tildelt 10 procent af det estimerede antal ansøgere med bopæl i regionen til uddannelsen i 2023. Herefter er der foretaget justeringer, der tager højde for minimumskapacitet, afdelinger med midlertidigt stop for optag og overkapacitet til erhvervsgymnasiale uddannelser. Derefter afrundes der til hele klasser.

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:22

Fremskrivningen af antal ansøgere for 2023 er baseret på antal ansøgere i 2021 og befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik (statistikbanken.dk). Der er altså udelukkende inkluderet den forventede udvikling i antallet af personer i relevante aldre, men ikke forudsigelser om ændrede søgemønstre. Estimatet er derfor behæftet med usikkerhed af væsentlig størrelse. 

Eftertilmeldere

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:31

Der fastsættes ikke en samlet kapacitet for rettidige ansøgere og eftertilmeldere (ansøgere, der søger efter den 1. marts), da den centrale elevfordeling kun skal fordele de rettidige ansøgere. Det er op til regionerne at hæve kapaciteten/tildele yderligere kapacitet til placering af eftertilmeldere m.fl., hvis det bliver nødvendigt.

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:32

Det er kun de rettidige ansøgere, der indgår i den centrale elevfordeling. Ved kapacitetsfastsættelsen for hf er eftertilmeldere trukket fra tilgangstallet, fordi hf erfaringsmæssigt har mange eftertilmeldere, som er ujævnt fordelt på afdelingsniveau. Nogle afdelinger har meget få eftertilmeldere, og andre har næsten udelukkende eftertilmeldere.  Ved at fratrække eftertilmeldere til hf fra tilgangstallet sikres det, at fordelingsnøglen, der angiver institutionernes indbyrdes størrelsesforhold, er retvisende, når der skal laves plads til de rettidige ansøgere. På de øvrige gymnasiale uddannelser er der kun få eftertilmeldere. Derfor forventes de ikke at skævvride forholdet mellem tilgangen på afdelingerne, hvorfor disse eftertilmeldere ikke er taget ud af tilgangen.

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:27

Eftertilmeldere på hf og andre gymnasiale uddannelser vil blive fordelt af regionerne, når fordelingen af de rettidige ansøgere er afsluttet. Ved fordelingen af eftertilmelderne vil regionerne så vidt muligt tage højde for, hvor der er ledig kapacitet. Det vil sige, at regionerne så vidt muligt skal fordele eftertilmeldere til institutioner inden for maksimalt 45 minutters transporttid, som har ledig kapacitet set i forhold til den endelige kapacitet, som udmeldes senest den 15. maj. 2023. Regionerne vil kunne tage hensyn til ansøgerens ønskede prioriteter. Ved fordelingen af eftertilmeldere, som er 20 år eller over, og som har søgt toårigt hf på et VUC, skal regionerne tilstræbe at fordele disse eftertilmeldere til et VUC.

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:28

Den beregningstekniske kapacitet er fastsat efter, at der skal være elevpladser til alle rettidige 1. prioritetsansøgere. Pre-IB og hf har erfaringsmæssigt en del eftertilmeldere, som i den centrale elevfordeling vil skulle fordeles af regionerne. Regionerne har i den forbindelse mulighed for at hæve kapaciteten, så der gøres plads til eftertilmelderne.

Teknisk overbookig/klassekvotient

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:31

Når der regnes med teknisk overbooking, betyder det, at den beregningstekniske kapacitet afrundes med et andet antal elever pr. klasse end 28. Teknisk overbooking er ikke ekstra kapacitet, der lægges til på den afdeling, som vælger at have en klassekvotient højere end 28. Der er ikke først lavet en kapacitet svarende til klasser á 28 elever, og derefter lagt ekstra elevpladser på, så det svarer til den teknisk overbooking, da dette ville medføre en overkapacitet. Klassekvotienten anvendes ved afrunding til hele klasser og kan derfor både give en højere eller lavere beregningsteknisk kapacitet end den indledende beregningstekniske kapacitet, der er baseret på fordelingsnøglen. Om kapaciteten bliver højere eller lavere ved afrunding afhænger af, hvad den indledende kapacitet er.

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:31

Klassekvotienten anvendt til de beregningstekniske kapaciteter tager udgangspunkt i den klassekvotient, der fremgår af institutionernes indberetning af kapacitet for skoleåret 2022/23 på hf, pre-ib og stx. For institutioner omfattet af stop for optag anvendes klassekvotienten fra skoleåret 2021/22. For enkelte hf og stx afdelinger samt hhx og htx er klassekvotienten sat til 28,0, da der ikke findes retvisende oplysninger. Herudover er klassekvotienten også sat til 28,0 for institutioner med en indberettet klassekvotient på mindre end 28,0.

Opdateret 31/10 2022 kl. 17:31

Ja, det er muligt at anvende en anden klassekvotient end den, der er anvendt ved kapacitetsfastsættelsen. I forbindelse med institutionernes evt. indstilling om en anden beregningsteknisk kapacitet i indberetningsfladen er det muligt at angive en kapacitet, der tager højde for en anden klassekvotient.

Sidst opdateret: 31. oktober 2022