Hop til indhold
Video: Forstå elevfordelingen på 3 minutter.

Opdateret 07/06 2022 kl. 15:10

De nye fordelingsregler træder i kraft fra og med skoleåret 2023/24.

Enkelte elementer af aftalen er dog trådt i kraft for optaget til skoleåret 2022/2023, det drejer sig om:

  • Afskaffelse af ventelister
  • Stop for optag på seks institutioner
  • Tilskudsloft på private gymnasier 

Opdateret 07/06 2022 kl. 15:24

Den nye fordeling af gymnasieelever skal grundlæggende løse to store udfordringer: 

  1. I tyndtbefolkede områder i Danmark har en række gymnasier gennem en årrække mistet elever og risikerer i yderste konsekvens at lukke. 
  2. Elevgrundlaget er ude af balance på en række gymnasier, hvor elevsammensætningen ikke afspejler befolkningen i lokalområdet.

Opdateret 07/06 2022 kl. 15:10

Alle ansøgere kan stadig søge om optagelse på gymnasier over hele landet. 

Fordelingsmekanismen forsøger først og fremmest at opfylde ansøgers højst prioriterede ønsker. Men ligesom i dag er der ikke garanti for at få plads på et bestemt gymnasium. Og lige som i dag vil langt størstedelen af ansøgerne få deres førsteprioritet opfyldt.

Som noget nyt vil der gælde forskellige fordelingsregler alt efter, hvor i landet et givet gymnasium ligger. Landet inddeles nemlig i afstandszoner og fordelingszoner.

I afstandszoner fordeles ansøgerne først på baggrund af deres ønsker, og derefter på baggrund af transporttid, hvis der er flere ansøgere end pladser. De ansøgere, der har kortest transporttid til gymnasiet, får pladserne. Det er næsten som i dag, bortset fra at fordelingen i dag sker på baggrund af afstand og ikke transporttid.

I fordelingszonerne (i de største byområder) fordeles ansøgerne også først på baggrund af ønsker og derefter på baggrund af transporttid, hvis der er flere ansøgere end pladser. 

På gymnasier i fordelingszoner fordeles pladserne på hvert gymnasium nemlig i tre indkomstgrupper: Lavindkomst, mellemindkomst og højindkomst. 

Hver ansøger til et gymnasium i en fordelingszone placeres i en af de tre indkomstgrupper på baggrund af forældrenes gennemsnitlige indkomst. En ansøger kan kun få en af de pladser, der er reserveret til ansøgere i den indkomstgruppe, som vedkommende er placeret i.

Der vil være pladser i alle tre indkomstgrupper på hver uddannelse på hvert gymnasium. Fordelingen af pladser i de tre indkomstgrupper vil afspejle uddannelsens indkomstfordelingen i zonen.

Opdateret 07/06 2022 kl. 15:11

Nej. Ansøgerne kan frit søge den uddannelse og det gymnasium de vil – de kan søge i zonen, de bor i, i de tilstødende zoner, på tværs af zoner og i enhver anden zone. 

Fordelingen tager udgangspunkt i ansøgerens prioriteter i den rækkefølge, som ansøgeren har valgt. 

Ansøgerne kan ikke blive fordelt til en uddannelse, som de ikke selv har ønsket. Ligesom i dag er der dog ikke garanti for et komme ind på et bestemt gymnasium.   

Opdateret 07/06 2022 kl. 15:11

Ansøgerne fordeles på konkrete gymnasier efter deres ansøgning. Ansøgerne skal angive ønskede gymnasier i prioriteret rækkefølge, men er ikke garanteret optagelse på et bestemt gymnasium. 

Hvis man søger stx eller hf på et gymnasium, hvor der er flere ansøgere, end der er pladser, er det et fordelingsudvalg, der afgør, om man kan få plads på sin 1. prioritet, sin 2.-5. prioritet eller på et gymnasium, som man ikke selv har søgt. 

Det er elever med kortest afstand fra bopæl til gymnasiet, der først får plads. 

På de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) fordeles ansøgere, som gymnasiet ikke har plads til, efter indbyrdes aftale mellem gymnasierne.

Opdateret 07/06 2022 kl. 15:11

Langt de fleste forventes fortsat at få opfyldt deres førsteprioritet. Men i områderne omkring København, Århus og Odense vil modellen medføre ændringer. Lidt færre end i dag forventes at få opfyldt deres førsteprioritet i disse områder. Men der er tale om mindre ændringer. På landsplan forventes der at være tale om en omtrent uændret andel af ansøgerne, der får opfyldt deres førsteprioritet. 

Opdateret 07/06 2022 kl. 15:11

Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter de enkelte zoner.  

Zonerne afgrænses, så en kommune kun kan være i én zone, men en zone godt kan bestå af flere kommuner.

Når zonerne er endeligt fastlagt, offentliggøres de på uvm.dk.

Zonerne kan ændre sig, men det er hensigten, at en fordelingszone vil være fordelingszone i mindst tre år, inden det vurderes, om den skal forblive en fordelingszone eller blive til en afstandszone.

Opdateret 07/06 2022 kl. 15:11

Med aftalen er den maksimale transporttid for ansøgere, som ikke får plads på en af deres prioriteter, nedsat fra 60 minutter til højst 45 minutter. Det betyder, at ingen ansøger mod sin vilje kan tildeles plads på et gymnasium, der ligger mere end 45 minutters transporttid fra bopælen. En ansøger kan naturligvis selv vælge at søge et gymnasium, der ligger længere væk. 

Opdateret 07/06 2022 kl. 15:11

Eleverne skal senest søge 1. marts 2023.

Optagelse.dk åbner i starten af januar 2023 for optaget til skoleåret 2023/2024.

Opdateret 07/06 2022 kl. 15:12

Nej. Alle gymnasier i hele landet vil have pladser, som enhver ansøger kan komme i betragtning til – uanset deres forældres indkomst.

På gymnasier i fordelingszoner opdeles pladserne i tre indkomstgrupper.  Der vil være pladser i alle tre indkomstgrupper på alle uddannelser på alle gymnasier. Men antallet af pladser i hver indkomstgruppe kan variere fra gymnasium til gymnasium alt afhængig af, hvilken zone gymnasiet ligger i og hvor stor den samlede kapacitet på gymnasiet er. 

En ansøger kan kun komme i betragtning til pladser i den indkomstgruppe, som ansøgeren er placeret i. 

Et eksempel: Mads er placeret i højindkomstgruppen og søger gymnasium A, hvor 75 ud af 400 pladser er reserveret til ansøgere fra højindkomstgruppen. Mads kommer kun i betragtning til de 75 pladser. Om Mads får en af de 75 pladser afhænger af, hvor mange ansøgere fra højindkomstgruppen, der søger gymnasium A: Er der færre end 75 ansøgere fra højindkomstgruppen, så får Mads og alle andre ansøgere fra højindkomstgruppen en plads. Er der flere end 75 ansøgere fra højindkomstgruppen, der søger gymnasium A, så er det de ansøgerene fra højindkomstgruppen med kortest transporttid, der først får en plads.

Sidst opdateret: 29. september 2022