Hop til indhold

Der findes to evalueringskrav til undervisningen på de frie grundskoler:

  • Skolerne skal evaluere elevernes udbytte af undervisningen
  • Skolerne skal evaluere skolens samlede undervisning.

Evaluering af elevernes udbytte

En fri grundskole skal løbende evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der i undervisningen er tilstrækkeligt fokus på elevens udbytte og faglige progression. Evalueringerne danner grundlaget for, at skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Forældre og elever skal løbende orienteres om evalueringsresultaterne. Der er ingen krav om, at det skal foregå skriftligt. Frie grundskoler er derfor ikke forpligtet til at udarbejde elevplaner. Evalueringerne skal være alsidige, og karakterer kan ikke alene gøre det ud for evalueringer.

Skolen beslutter, hvordan elevernes udbytte af undervisningen bliver evalueret. Fokus skal være på, om undervisningen har haft det resultat, skolen forventede, og om der er brug for særlig støtte fra skolen og/eller hjemmet til den enkelte elev. Valg af form og metode kan afhænge af for eksempel faget, elevgruppen, klassetrinnet eller undervisningsformen.

Læs friskolelovens § 1b, stk. 1 og 2 (retsinformation.dk)

Evaluering af den samlede undervisning

En fri grundskole skal regelmæssigt evaluere skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Skolen skal vurdere, om undervisningen lever op til indholdet i de mål og planer, den har opstillet.

Skolen definerer selv, om andet end undervisningen i de forskellige fag og fagområder indgår i den "samlede undervisning". På nogle skoler er for eksempel frikvarterer, lejrskoler og morgensang væsentlige dele af skolens undervisningstilbud.

Skolen vælger selv evalueringsform og hvilken/hvilke evalueringsmetode/evalueringsmetoder, den bruger.

Læs friskolelovens § 1b, stk. 3 (retsinformation.dk)

Opfølgningsplan

Skolen skal udarbejde en opfølgningsplan på baggrund af evalueringens resultat. I opfølgningsplanen beskriver skolen, hvad skolen har lært, og hvilke nye tiltag den vil sætte i gang på den baggrund.

Datoen for skolens næste evaluering af den samlede undervisning skal fremgå af opfølgningsplanen.

En skole, der har gennemført selvevaluering efter § 9 a stk. 2 i friskoleloven, anses for at have opfyldt kravet om evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan.

Offentliggørelse af evaluering

På skolens hjemmeside skal skolen offentliggøre:

  • Resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning – altså ikke nødvendigvis hele evalueringen, men resultatet
  • En opfølgningsplan, der viser fremad på baggrund af resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning
  • Dato for skolens næste evaluering.

Læs friskolelovens §1c (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 26. juli 2023