Hop til indhold

Hvis en fri grundskole har en høj andel af specialundervisningselever, og dermed har karakter af specialskole eller at have en specialklasserække, kan skolen søge om at blive certificeret med en særlig specialundervisningsprofil. En certificering gælder i fem år.

Skoler, der ønsker at blive omfattet af denne ordning, skal opfylde tre betingelser:

Skolen skal have en særlig specialundervisningsprofil, og skolen skal profilere sig som sådan på sin hjemmeside. Beslutningen om skolens særlige specialundervisningsprofil skal træffes i overensstemmelse med proceduren for vedtægtsændringer som beskrevet i skolens gældende vedtægter. Beslutningen skal være vedtaget og offentliggjort på skolens hjemmeside senest den 1. oktober i det skoleår, hvor skolen benytter sig af ordningen.

Skolens beslutning om at være en skole med en særlig specialundervisningsprofil kan indarbejdes som vedtægtsændring i skolens vedtægter, men ministeriet stiller ikke krav herom. 

Skolen skal pr. 5. september i året før finansåret og de to forudgående år have haft i gennemsnit mindst 13 specialundervisningselever. En elev regnes for at være en specialundervisningselev, når; 

  • eleven modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
  • der på skolen foreligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i skolekommunen om, at eleven støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer
  • skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev

En skole med en særlig specialundervisningsprofil vil kunne modtage tilskud til specialundervisning med takster pr. specialundervisningselever og tillægstakst pr. specialundervisningselev fra og med elev nr. 13. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove.

En skole certificeret med en særlig specialundervisningsprofil skal planlægge og evaluere indholdet i specialundervisningen, således at skolens elever med særlige behov kan nå de fastsatte slutmål og modtage en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen skal have en fysisk indretning og politik med hensyn til tilgængelighed, undervisningsmidler og hjælpemidler, som er nødvendige for at kunne varetage undervisningen af skolens elever med særlige behov. Derudover skal skolens undervisende personale havde tilstrækkelige kompetencer til at varetage undervisningen af skolens elever med særlige behov.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender hvert år omkring august et brev ud til alle frie grundskoler, hvori ansøgningsprocessen og ansøgningsfrist fremgår. Ansøgning om certificering som en fri grundskole, der har en særlig specialundervisningsprofil, skal indeholde en projektbeskrivelse med dokumentation for, at skolens specialundervisningstilbud har tilstrækkelig faglig kvalitet.

Projektbeskrivelsen skal indeholde en overordnet beskrivelse af skolens pædagogiske tilgang til specialundervisning samt andre væsentlige oplysninger om skolens specialundervisningstilbud – se ansøgningsskema fra 2020 og tilhørende bilag til inspiration. I 2020 er fristen for indsendelse af ansøgning den 7. september 2020.

Sidst opdateret: 10. august 2020