Hop til indhold

Bestyrelsen

Den overordnede ledelse af en fri grundskole varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens drift over for Børne- og undervisningsministeren. Bestyrelsen er dermed skolens øverste ledelsesorgan, og den træffer de overordnede beslutninger for skolen. 

Det er bestyrelsen, der i sidste ende har ansvaret for, at undervisningen står mål med folkeskolen, og for at skolen ruster eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, og at den styrker og opbygger elevernes demokratiske dannelse. I øvrigt skal bestyrelsen sikre, at skolen overholder gældende lov.

Bestyrelsens sammensætning er meget forskellig fra skole til skole og er defineret i den enkelte skoles vedtægter. For alle bestyrelser gælder det dog, at medlemmerne skal beherske dansk i skrift og tale.

Skoleleder

Skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolelederen er normalt den øverste daglige leder for skolens ansatte og har i øvrigt ansvar i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom.

Det er skolelederens ansvar at påse, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen.

Såfremt skolen afholder folkeskolens prøver, har lederen ansvaret for, at prøverne tilrettelægges og afvikles i overensstemmelse med reglerne.

Lederen skal beherske dansk i skrift og tale.

Generelle bestemmelser

Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt de tilsynsførende.

Tydelige aftaler om beslutningskompetence er vigtig

Det er vigtigt, at skolelederens opgaver og ansvarsområder er tydeligt og grundigt beskrevet. Det samme gælder retningslinjer for dialog mellem bestyrelse og skolens forældre og medarbejdere.
I modsat fald opstår der nemt en gråzone mellem pædagogisk ledelse, administrativ ledelse, personaleledelse og overordnet ledelse. Det bliver uklart, hvem der skal udføre og/eller tage ansvar. Følgen kan være uløste opgaver eller strid om beslutningsret.

Sidst opdateret: 26. juli 2023