For elever med særlige behov som for eksempel ordblindhed eller fysiske vanskeligheder er der adgang til specialpædagogisk støtte (SPS) i alle spor af FGU. Unge på FGU kan dog ikke få bevilget støttetimer, da undervisningen er tilrettelagt med et undervisningsmiljø, der støtter og inkluderer elever med behov for hjælp.

Elever og uddannelsesinstitutioner kan læse mere om mulighederne i SPS-ordningen på spsu.dk.

Ordblindeundervisning

Unge, der af den kommunale ungeindsats vurderes at kunne være ordblinde, tilbydes en ordblindetest og i tilfælde af ordblindhed angives det i den unges uddannelsesplan. Indsatsen på FGU over for ordblinde elever er helhedsorienteret og sker især gennem et inkluderende læringsmiljø, men også gennem undervisning i små hold, hvis dette vurderes mest hensigtsmæssigt. Det betyder, at alle ordblinde elever tilbydes et ordblindevenligt undervisningsmiljø. Underviserne har viden om, hvordan eleven kan anvende sine kompenserende hjælpemidler i undervisningen, muligheden for alternative deltagelses- og evalueringsformer og relevant SPS-støtte.

Kontaktpersonordningen 

Unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser, skal tilknyttes én gennemgående kontaktperson, der følger den unge i overgangene og støtter den unge frem mod en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan kontaktpersonordningen etableres med bagvedliggende understøttende funktioner og opgaver. Det afgørende er, at den unge oplever at have én kontaktperson.

Skoleydelse

Eleverne modtager skoleydelse, mens de er på FGU.

Ydelsen til elever på 18 år og derover er for hjemmeboende på 634 kr. pr. uge, svarende til ca. 2747 kr. pr. måned (2019-niveau). Ydelsen til udeboende elever er på 1.472 kr. pr. uge, svarende til ca. 6.378 kr. pr. måned (2019-niveau). Ydelsen til elever under 18 år er 365 kr. pr. uge, svarende til ca. 1581 kr. pr. måned (2019-niveau). Skoleydelsen er svarende til niveauerne for satserne til uddannelseshjælp til uddannelsesparate.

For forsørgere er der adgang til et forsørgertillæg. For enlige forsørgere er dette på 1424 kr. pr. uge, svarende til ca. 6170 kr. pr. måned (2019-niveau). For ikke-enlige er tillægget på 569 kr. pr. uge, svarende til ca. 2465 kr. pr. måned (2019-niveau).

De unge kan trækkes i ydelse ved manglende fremmøde, hvilket er svarende til produktionsskolernes praksis i dag. Eleverne har fortsat mulighed for lovligt fravær eksempelvis i forbindelse med sygdom.

Befordringsrabat

Eleverne i FGU får befordringsrabat efter tilsvarende regler, der gælder for elever i de forberedende uddannelser i dag, jf. lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v..

Spørgsmål og svar om støtteordninger og ydelser

Skoleydelsen på FGU er fastsat med udgangspunkt i den nuværende produktionsskoleydelse svarende til niveauerne for satserne til uddannelseshjælp til uddannelsesparate. Dertil kommer et forsørgertillæg fastsat med udgangspunkt i det nominelle niveau for forsørgertillæg i SU-systemet. Skoleydelsen fremgår af Finanslovens § 20.55.03 og udgør på Forslag til Finanslov for 2019:

  Kr. pr. uge 
 Under 18 år 365
 18 år og derover, hjemmeboende  634 
 18 år og derover, udeboende 1.472 
 Forsørgertillæg, enlige 1.424
 Forsørgertillæg, ikke-enlige  569

De unge kan trækkes i ydelse ved manglende fremmøde svarende til produktionsskolernes praksis i dag. Eleverne vil have mulighed for lovligt fravær eksempelvis i forbindelse med sygdom. 

Eleverne skal deltage på fuld tid og trækkes forholdsmæssigt i forhold til tiden til skoleundervisning i deres skoleydelse ved fravær. Det fastlægges i institutionsbekendtgørelsen, hvor mange timer skoleundervisning der knytter sig til fuld tid.

FGU-elever vil kunne få befordringsrabat efter tilsvarende regler, som gælder for elever i de forberedende uddannelser og ungdomsuddannelserne i dag, jf. lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.

Institutionen ansøger på vegne af eleven om støtte i SPS-ordningen. Støtten bevilges med det formål at kompensere elever med funktionsnedsættelser i den almindelige undervisning, så de kan deltage i den almindelige undervisning på lige fod med andre elever. Støtteformerne, der kan bevilges, tager udgangspunkt i den særlige tilrettelæggelse, der er på uddannelsen. Der er således mulighed for at få bevilget for eksempel kompenserende it-støtte samt instruktion i brugen af heraf i tilknytning til undervisningen. Læs mere på spsu.dk.

Ordblindeundervisning er individuelt tilrettelagte forløb. Det gælder også i FGU.

Nej, ordblindeundervisningen er ikke tilrettelagt til at foregå udenfor FGU.

STUK stiller et værktøj til rådighed for institutionerne til screening i dansk. Dette værktøj kan afdække mistanke om ordblindhed. Hvis der er mistanke om ordblindhed anvendes Ordblindetesten til at afdække dette.

Sidst opdateret: 10. januar 2020