Den kommunale ungeindsats skal understøtte, at virksomhederne har få – men brede – kontaktflader med kommunen, når der samarbejdes om blandt andet unges praktik, elevforløb, erhvervstræning og beskæftigelse. Funktionen koordineres med andre kommunale praktik- og virksomhedsopsøgende indsatser, herunder også på grundskoleniveau og i forhold til Erhvervsgrunduddannelsen på FGU.

Den kommunale ungeindsats tilrettelægger virksomhedspraktikken og erhvervstræningen i samarbejde med FGU-skolerne. FGU-skolerne spiller en central rolle i forhold til de konkrete praktikaftaler, så eleverne kan være trygge ved, at der er voksne i det nære miljø, som er tæt på praktikstederne.

Om praktikaftalen

Virksomhedspraktikken skal etableres på baggrund af en skriftlig praktikaftale mellem eleven og virksomheden. Praktikaftalen skal blandt andet angive mål for praktikperioden samt elevens arbejdsområder og funktioner i virksomheden. Målet skal pege frem mod det overordnede mål i uddannelsesplanen.

Den kommunale ungeindsats skal sikre, at eleven og virksomheden har underskrevet praktikaftalen senest ved praktikperiodens begyndelse samt godkende, at aftalen bidrager til at opfylde elevens uddannelsesplan.

Praktikaftalen skal indgås på den formular, der udgør bilag 1 i bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse. Formularen viser de elementer, som praktikaftalen skal indeholde. Der må ikke ændres i formularen for eksempel ved at tilføje yderligere felter. Det er dog tilladt at indsætte logo, ændre på layout og lignende, og der er derfor en redigerbar udgave af praktikaftalen nedenfor.

Sidst opdateret: 10. januar 2020