Kommunerne fik den 1. januar 2019 ansvaret for målgruppevurderingen af unge til FGU. Målgruppevurderingen skal ske i samarbejde med den unge, så der skabes størst mulig sikkerhed for, at den unge tager ejerskab over uddannelsesplanen og retningen for den unges vej til uddannelse eller job. 

Et redskab i den kommunale vejledning om uddannelse og erhverv

Målgruppen for FGU er unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Vurderingen foretages af den kommunale vejleder i den unges bopælskommune. Dermed er det kommunen, der har ansvaret for at afgøre, om en ung er i målgruppen for FGU.

Afgørelsen sker ud fra både objektive kriterier og et konkret skøn. Det kan for eksempel være hvorvidt den unge opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, og om det vurderes, at den unge kan opnå personlig, social og faglig progression på FGU. 

Kommunen foretager en samlet afvejning af tilbud

Den kommunale ungeindsats har fokus på at gøre den unge klar til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Derfor skal kommunen foretage en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser. Oftest vil FGU være det mest oplagte tilbud for den unge i målgruppen i forhold til at komme videre i uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen for FGU er imidlertid også unge med massive sociale eller psykiske udfordringer, der vil have behov for specialiserede behandlingstilbud. Der vil også være unge, hvis interesser og behov varetages bedst ved et beskæftigelsestilbud eller et skoleophold på frie fagskoler, højskoler, ungdomsskoler, STU eller TAMU.

Som udgangspunkt optages den unge på den FGU-institution, som kommunen er tilknyttet. Den unge kan anmode om at blive optaget på en anden institution, hvis for eksempel den geografisk eller transportmæssigt ligger tættere på den unges bopæl. En FGU-institution i et andet dækningsområde kan optage eleven, hvis de har plads.

Afsøgningsforløb

Som et supplement til målgruppevurderingen kan der etableres et afsøgningsforløb, hvor den unge går på en af FGU-institutionerne i op til 2 uger. Afsøgningsforløbet kan anvendes, for at kvalificere vurderingen af, om den unge tilhører målgruppen for FGU, og i givet fald om den unge kan profitere af tilbuddet.
Det er den unges bopælskommune, der foretager målgruppevurderingen, og FGU-institutionen i dækningsområdet har pligt til at optage alle unge, der målgruppevurderes til FGU.

Spørgsmål og svar om adgang, optagelse og målgruppe

Det er den kommunale ungeindsats, der målgruppevurderer til FGU. Målgruppevurderingen til FGU tilbydes til unge, som selv udtrykker ønske om optagelse på FGU, eller som af en vejleder umiddelbart vurderes at kunne tilhøre målgruppen.

Målgruppevurderingen til FGU kan også tilbydes unge, som er underlagt 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse samt til uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år med uddannelsespålæg.

Kommunerne har fra 1. august 2019 det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Alle kommuner skal således etablere en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

En ung, der har afsluttet EUX 1. del, kan i helt særlige tilfælde målgruppevurderes til FGU, hvis den kommunale ungeindsats vurderer, at FGU er det bedste tilbud til at bringe den unge tættere på uddannelse og job.

Den kommunale ungeindsats skal vurdere, om den unge tilhører FGU’s målgruppe efter bestemmelserne i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, § 2 k. Denne målgruppevurdering foretages på grundlag af en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser i kommunen, som kan bringe den unge tættere på uddannelse og job. I målgruppevurderingen indgår også en helhedsvurdering af den unges faglige, sociale og personlige ressourcer og udfordringer, erfaringer fra brobygning, praktik i virksomheder og afsøgningsforløb i FGU. 

EUX 1. del er ikke en afsluttet ungdomsuddannelse, men beviset giver adgang til hovedforløbet på alle merkantile erhvervsuddanneler samt giver studiekompetence på samme niveau som en hf-eksamen uden overbygning til korte og mellemlange videregående uddannelser. En ung, der har afsluttet EUX 1. del, kan på den baggrund ikke målgruppevurderes til FGU på baggrund af faglige forhold. 

Den kommunale ungeindsats kan dog i helt særlige tilfælde vurdere, at FGU er det bedste tilbud til en ung med EUX 1. del, der på baggrund af sociale eller personlige forhold vurderes i målgruppen for FGU.

Sidst opdateret: 10. januar 2020