FGU tilbyder et inkluderende læringsmiljø, hvor medarbejderne over tid opbygger større og større viden om, hvordan målgruppen sikres størst mulig læring og trivsel. Lærerne skal have god forståelse for, hvordan de møder elever med særlige behov og udfordringer samt have gode relationskompetencer og evner til at differentiere undervisningen i såvel almenundervisningen som på værkstedet.

Lærerne arbejder inden for en ny ramme, der stiller store krav til tværfagligt samarbejde mellem værksteder, almen undervisning og specialressourcer. I opstartsfasen er det en omstillingsproces, som lærerne støttes i via et kompetenceløft.

Kompetenceløft

Gennem et kompetenceløft frem til udgangen af 2022 styrkes lærernes fælles forståelse af opgaverne og deres didaktiske tilgang til undervisningen. Heri indgår også optimal udnyttelse af de specialressourcer, som nogle af lærerne vil have. Det gælder for eksempel ordblindelærere og lærere i dansk som andetsprog. Disse lærere kan som ressourcepersoner yde både supervision til institutionens øvrige undervisere, samt vejledning og instruktion direkte til elever med særlige (lærings)behov.

Udvikling af en ny fælles professionsidentitet

Medarbejderne sikres gennem kompetenceløftet den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer til at skabe en praksis med en stærk og mere alsidig professionsidentitet og udvikling centreret om didaktiske og pædagogiske virkemidler i forhold til målgruppen – i tillæg til deres fagprofessionelle identiteter inden for eksempelvis håndværk og andre fag. Professionsidentiteten og den fælles faglige kultur etableres gennem skolernes daglige arbejde og understøttes af fælles uddannelsesinitiativer, som udvikler det faglige indhold og de faglige metoder til håndtering af målgruppens behov og udfordringer. Den fælles professionsidentitet udvikles parallelt med en fortsat styrkelse af de fagfaglige identiteter og kundskaber.

Udvikling inden for tre hovedområder

Kompetenceløftet bidrager samlet set til udvikling inden for tre hovedområder:

  • Samarbejde og kultur: Udvikling af en fælles kultur på den enkelte skole og samarbejde mellem undervisere med forskellige kompetencer, viden og redskaber.
  • Redskaber: Nogle vil have behov for at tilegne sig nye pædagogisk-didaktiske redskaber, f.eks. mere praksisnær undervisning.
  • Viden om og kompetencer til håndtering af målgruppen: Endelig kan nogle undervisere have brug for at få styrket deres pædagogiske kompetencer i arbejdet med målgruppen.

Kompetenceløftet foregår som hovedprincip tæt forbundet med undervisernes daglige praksis, så der sikres en tæt kobling til lokale forhold.

Spørgsmål og svar om lærerkompetencer

Underviserne på de forberedende tilbud er kendt for at have stærke faglige kompetencer. Men med aftalen skal de virke inden for en ny ramme, der stiller store krav til tværfagligt samarbejde mellem værksteder, almen undervisning samt specialressourcer.

Underviserne tilbydes derfor et kompetenceløft, der samlet set skal bidrage til udvikling af samarbejde og en fælles kultur, et inkluderende læringsmiljø og en mere praksisnær undervisning.
Undervisningsministeriet udbyder kompetenceudviklingsopgaverne for relevante parter for eksempel professionshøjskolerne for derigennem at sikre et ensartet tilbud over hele landet.

Institutionerne har mulighed for at give eleverne fri i en periode efter opstart, så medarbejderne kan mødes og forberede sig sammen. I foråret 2019 kan institutionerne frikøbe medarbejdere i mindre omfang med henblik på at understøtte forberedelsen. Det vil kun i begrænset omfang være muligt at påbegynde kultursammensmeltningen i denne periode, da medarbejderne her har fokus på deres nuværende arbejdsopgaver.

Differentieret undervisning indgår som et tema i de kompetenceudviklingsaktiviteter, institutionerne kan tilkøbe fra 2019 til 2022.

Sidst opdateret: 10. januar 2020