Der indgår et krav om løbende evaluering og feedback som en del af undervisningen på FGU. Progressionsmålingen bygger på følgende elementer:

  • En indledende evaluering af elevens niveau i dansk og matematik foretages som udgangspunkt ved påbegyndelsen af basisniveauet.
  • Der foretages en slutevaluering, herunder med relevante prøver, når den unge har gennemført sit FGU-forløb.
  • Undervejs i FGU-forløbet foretages der lokalt løbende evalueringer af den unges progression efter skolens eget valg.

Indledende evaluering

Når eleverne begynder på FGU, skal deres kompetencer inden for læsning og regning vurderes. I den forbindelse kan der anvendes centralt udviklede screeningsværktøjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) stiller til rådighed. Hvis vurderingen giver indikationer på ordblindhed eller den unges baggrundsoplysninger f.eks. indeholder information om ordblindhed i familien, kan det betyde, at der er tale om uidentificeret ordblindhed. Er dette tilfældet, skal den unge tilbydes en ordblindetest. 

Løbende evaluering

På baggrund af de fastsatte mål for faglige, personlige og sociale kompetencer i uddannelsesplanen arbejder elever og lærere systematisk med dokumentation af læringen med henblik på at fastholde og synliggøre progression.  Værktøjet tager afsæt i de mål, der gælder for faget eller det faglige tema.

Slutevaluering

Formkravene til slutevalueringen fremgår af læreplanerne og fagbilagene. 

Evalueringsredskaber og vejledninger skal sikre prøveformer, der dels relaterer sig til den praksisbaserede undervisning og dels kan anerkendes til de relevante ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne og HF.

Den faglige standard i virksomhedspraktikken og den teoretiske undervisning på erhvervsgrunduddannelsen (egu) sikres ved fastsættelse af konkrete, individuelt fastsatte kompetencemål, som skolen på en ubureaukratisk måde løbende følger op på. Dette eventuelt i dialog med virksomhed, elev og den kommunale ungeindsats.

Spørgsmål og svar om evaluering og prøver

Hvad er prøveformerne?

Der er besluttet tre prøveformer, som alle er lokalt stillede prøver.

De tre prøveformer er:

  • Praktisk prøve på én arbejdsdag
  • Praktisk prøve over flere arbejdsdage
  • Portfolioprøve

Læreplans- og fagbilagsgrupperne har foreslået en eller flere af prøveformerne til hvert af de almene fag og faglige temaer. Hvis der er mulighed for mere end en prøveform, skal institutionen beslutte, hvilken prøveform der anvendes.

Er der løbende eksamener eller er det to gange årligt?

Der er løbende prøveafholdelse. Eleverne går til prøve, når de er klar dertil.

Kan en elev, der dumper i en prøveform få lov til at gå op i en anden prøveform?

Nej. Undervisning og prøveform hænger sammen. Hvis læreplan eller fagbilag giver mulighed for det, og institutionen har valgt muligheden for flere prøveformer, er der dog mulighed for at gå til fornyet prøve i en anden prøveform, hvis det giver mening i det konkrete, særlige tilfælde.

Sidst opdateret: 13. maj 2019