Hop til indhold

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse afleverede den 28. februar 2017 deres anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt videre efter grundskolen.

Blandt anbefalingerne var, at en ny forberedende uddannelse skulle erstatte en række forberedende tilbud.

Ekspertgruppen skulle komme med anbefalinger inden for tre spor:

 • Fokusering af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
 • Styrket kvalitet af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
 • Bedre incitamentsstrukturer og ansvarsfordeling i forbindelse med de unges uddannelsesforløb.

Desuden skulle ekspertgruppen komme med anbefalinger til, om og i givet fald hvordan, den daværende 95-procent-målsætning skulle videreføres.

Udsnit af ekspertgruppens anbefalinger

Ekspertgruppen formulerede en række anbefalinger. Herunder er gengivet et udsnit af anbefalingerne.

 • Der etableres en ny Forberedende Uddannelse, som henvender til sig unge under 30 år.
 • Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelsen (egu), kombineret ungdomsuddannelse (KUU), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) erstattes af Forberedende Uddannelse. I dag tages de uddannelser på fortrinsvis produktionsskoler, vuc og erhvervsskoler.
 • Den Forberedende Uddannelse skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, faglige niveau og potentiale, integrere nuværende tilbuds styrker og variation, sigte mod beskæftigelse, produktion og uddannelse, være fleksibel i sin opbygning, mm.
 • Der etableres en enstreget styrings- og finansieringsmodel for Forbedrende Uddannelse, herunder med et statsligt taxameter og en betydelig kommunal medfinansiering.
 • Der etableres en række selvstændige institutioner for Forberedende Uddannelse, der skal tage udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse og sikre en balance mellem fagligt bæredygtige miljøer og geografisk spredning.
 • Optagelse til Forberedende Uddannelse skal bero på kommunal anbefaling med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan.
 • Der etableres en kort- og langsigtet plan for kapacitetsopbygning i den Forberedende Uddannelse.
 • Indsatsen i udskolingen bør styrkes med et praksisnært karrierelæringsperspektiv.
 • Der etableres en ny kommunal ungeindsats, som overtager funktionerne i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og får ansvar for den unges uddannelsesplan, tilrettelæggelse af afsøgningsforløb, koordinering af kontaktpersoner samt etablering af en erhvervsbro for virksomhedsrettede aktiviteter.
 • SSP, PPR, SPS, turboforløb, misbrugsindsats og læsevejledning samles i den kommunale ungeindsats.
 • Der tilknyttes en gennemgående kontaktperson – en fast hånd i ryggen - for unge, der har særligt behov for støtte fra flere instanser på vejen fra grundskolen til gennemført uddannelse eller beskæftigelse.
 • Der sikres et kædeansvar ved, at alle afgivende institutioner forpligtes til at overlevere en ung, der falder fra frem til næste tilbud.
 • Negative konsekvenser af ordblindhed skal modarbejdes systematisk.
 • Institutionerne understøttes i etableringen af et stærkt pædagogisk og administrativt lederskab samt i opbygningen af en stærk faglig kultur og kapacitet via tværgående og lokal kompetenceudvikling.
 • Der etableres en national opfølgning på effekt og kvalitet baseret på institutionernes frihed til lokal kapacitetsopbygning samt mulighed for systematisk evaluering af den lokale indsats.
 • Der iværksættes et strategisk forskningsprogram på området.
 • 95-procent målsætningen erstattes af en 100 procent målsætning, som rummer alle unge.
Sidst opdateret: 26. juli 2023