Institutioner og skoler

Institutionerne for den Forberedende Grunduddannelse er statsligt selvejende institutioner. Hver institution har et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Institutionen har en udbudspligt i dækningsområdet og en pligt til at optage alle målgruppevurderede elever med hjemsted i dækningsområdet.

Institutionens ledelse

For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Det er institutionen og ikke skolerne, som ansætter medarbejderne.
Bestyrelsen har repræsentation af hver kommune i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer (ligeligt repræsenteret) og erhvervsskolesektoren foruden medarbejdere.

Skoler (udbudssteder)

De enkelte udbudssteder kaldes skoler. Der er pædagogisk ledelse på alle skoler, og institutionens øverste ledelse er synlig på skolerne.

Skolerne har fået mulighed for at have lokale særpræg i undervisning mv., og det er vigtigt, at der skabes gode samarbejdsrelationer mellem skolerne, den lokale kommune og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i området blandt andet i forbindelse med overgang fra grundskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne.

Undervisningsministeren har via en lokal proces oprettet 88 skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler.

Undervisningsministeren har godkendt institutionernes vedtægter.

Finansiering

Ministeriet yder ét fast grundtilskud årligt pr. institution og et supplerende årligt grundtilskud pr. skole. 

Derudover ydes en takst pr. samt et udslusningstaxameter pr. årselev til at belønne de institutioner, der i særlig grad løfter de unge, og som er gode til at få de unge videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Takster og grundtilskud fastsættes på de årlige finanslove. Taksterne fremgår af ministeriets takstkatalog.

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent.

Tilsyn

Ministeriet vil løbende følge op på de enkelte institutioners performance i forhold til blandt andet overgang til uddannelse eller beskæftigelse samt de retningsgivende mål på nationalt niveau, i de enkelte kommuner og på de enkelte institutioner, via et statsligt kvalitetstilsyn og driftstilsyn.

Kontering af institutionernes regnskab

Du kan læse mere om kontering af institutionernes regnskab på BUVM. 

Spørgsmål og svar om styring og finansiering

Fastlæggelse af kriterierne for midlerne til institutionstilpasning i forbindelse med FGU-dannelsen vil, som udgangspunkt, først blive konkret udmøntet, når VUC’er, produktionsskoler og FGU-institutionerne indsender deres sammenlægnings- og overdragelsesplan 1. april 2019. Det er således først ultimo april 2019 vi har et overblik over behovet for tilskud til VUC’er, der forventes at blive nødlidende i forbindelse med udspaltningen til FGU. 

Der er fastsat en ansøgningsfrist for midler i 2019 den 1. maj 2019. Læs kriterierne (uvm.dk).

Medarbejdere kan frikøbes fra deres primære arbejdsgiver til opgaver for FGU-institutionen som for eksempel sekretariatsbetjening af den første bestyrelse. Den primære arbejdsgiver betaler medarbejderens løn mv. igennem frikøbsperioden. Den primære arbejdsgiver vil efter indsendelse af faktura og refusionsopgørelse modtage refusion for den frikøbte del af udgiften fra FGU-institutionen.

Der er udsendt en vejledning om frikøb til FGU-institutionerne. Vejledningen er vedlagt en standardskabelon. Vejledning og skabelon fremgår af ministeriets hjemmeside (udsendt 1. november 2018).

Det er staten, der udbetaler alle tilskud til de kommende institutioner. Kommunerne vil herefter en gang årligt blive opkrævet 65 pct. af udgiften pr. elev. Hvis kommune X og kommune Y hver sender en elev på den samme FGU-institution, vil kommune X og kommune Y blive opkrævet samme beløb.

Sidst opdateret: 10. januar 2020