Da FGU erstatter produktionsskoleforløb, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), kombineret ungdomsuddannelse (KUU) samt erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) for unge under 25 år, overdrages alle medarbejdere fra produktionsskoler, og en andel fra VUC’er og erhvervsskoler med VUC-tilbud, til FGU-institutionerne pr. 1. august 2019.

Da FGU desuden erstatter hele eller dele af EGU- og KUU-aktiviteten, kan der blive tale om, at der skal overdrages medarbejdere fra erhvervsskoler til FGU. STUK vurderer dog, at det som udgangspunkt kun vil være få medarbejdere, der skal overdrages til FGU.

Kriterier for overdragelse

Det afgørende udvælgelseskriterium er, om medarbejderen hovedsageligt varetager opgaver, der overgår til den nye FGU-institution. Som tommelfingerregel gælder, at en medarbejder flytter med sine opgaver, når de opgaver, der overdrages, udgør mere end 50 pct. af medarbejdernes opgaveportefølje/arbejdstid.

Hvor opgaveandelen ikke er entydigt definerbar, kan der anvendes andre kriterier; fx om medarbejderen har kompetencer, som er relevante for den nye FGU-institution, medarbejderens motivation for overdragelse, interesse for målgruppen for FGU og interesse for udviklingsarbejde.

Alle opgaver i tilknytning til produktionsskoleuddannelsen overgår til FGU, hvorfor alle produktionsskolers medarbejdere i udgangspunktet overdrages til de nye FGU-institutioner.

Hvis det ikke er alle opgaver og medarbejdere på institutionen, som skal overgå til FGU-uddannelsen, er det en ledelsesmæssig beslutning at udvælge medarbejdere til virksomhedsoverdragelse på baggrund af medarbejdernes tilknytning til opgaverne.

Spørgsmål og svar om virksomhedsoverdragelse

Det er som udgangspunkt den modtagende FGU-institution, der skal vurdere, om der foreligger en væsentlig stillingsændring for en overdraget medarbejder. Til brug for denne vurdering kan det være nødvendigt at indhente oplysninger fra den afgivende institution.

Nej. Man vil være forpligtet til at følge med sine opgaver over til FGU-institutionen, medmindre man fratræder sin stilling inden 1. august 2019.

I første omgang får/har medarbejderen fået besked af nuværende skole/arbejdsplads om, hvilken FGU-institution man skal overdrages til. Senere vil den nye arbejdsgiver fortælle, hvor det konkrete tjenestested bliver, fx om man i første omgang skal gøre tjeneste på én bestemt skole eller får delt tjeneste på flere skoler under FGU-institutionen.

Man vil som udgangspunkt beholde sin stilling og sine arbejdsvilkår ved overdragelsen til FGU. Der kan imidlertid opstå et behov for ændringer i stillingen, da den nye arbejdsgiver formentlig vil skulle tilpasse opgaverne og arbejdstilrettelæggelsen til institutionens behov. I disse tilfælde kan institutionen foretage ændringer i samme omfang, som den hidtidige skole/arbejdsplads kunne have gjort.

Det er FGU-institutionen, der skal tage stilling til, om ansættelsesvilkår anses for at blive væsentligt ændret. Hvis der bliver tale om væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår, er man ikke forpligtet til at acceptere disse, men vil i stedet kunne vælge at anses for afskediget af arbejdsgiver, med de rettigheder der følger heraf. Vurderingen af, om en ændring er væsentlig eller ej, er altid konkret og tager udgangspunkt i forudsætningerne for det enkelte ansættelsesforhold.

For tjenestemænd gælder, at de har pligt til at acceptere stillingsændringer, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere er passende. Som tjenestemand har man derfor ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af overgangen til en FGU-institution.

FGU-institutionen indtræder i de rettigheder og forpligtigelser, som nuværende skole/arbejdsplads som arbejdsgiver er omfattet af. Det betyder bl.a., at løn som udgangspunkt ikke vil ændre sig ved overdragelsen. Man vil endvidere bevare sin anciennitet samt optjent ret til ferie og feriepenge. FGU-institutionen kan dog foretage ændringer i samme omfang som din hidtidige skole/arbejdsplads, og det betyder fx, at ændringer i arbejdsindhold og funktioner kan medføre, at et funktionstillæg bortfalder.

De kollektive overenskomster for ledere og lærere på de afgivende institutioner gælder ikke på de nye FGU-institutioner. Moderniseringsstyrelsen har sammen med de faglige organisationer forhandlet en ny aftale for henholdsvis lærere, konsulenter mv. på FGU. Der er nu indgået en overenskomst for FGU-lærere. Læs mere.

Indtil 1. august 2019 vil der som udgangspunkt ikke ske nogen stillingsnedlæggelser, som følge af medarbejderoverdragelse. Der kan dog efter 1. august 2019 blive tale om afskedigelse begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager som fx nedskæringer, opgavebortfald eller ændrede krav til medarbejdernes kompetencer.

Processen for overdragelse til FGU vil være den samme for medarbejdere ansat på særlige vilkår. Fleksjobansatte medarbejdere vil fortsat være ansat efter de regler, som de oprindeligt er ansat efter.

I udgangspunktet kan tillidsrepræsentanten overdrages som andre ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Har tillidsrepræsentanten den største tilknytning til de overdragede opgaver, er det således tillidsrepræsentanten, som skal overdrages til de nye FGU-institutioner.

Hvis det ikke kan fastlægges, om det er tillidsrepræsentanten, der har den største tilknytning til de overdragede opgaver, eller tillidsrepræsentanten og én eller flere af dennes kollegaer er lige kvalificerede til at varetage de overdragede opgaver, skal tillidsrepræsentanten som udgangspunkt overdrages som den sidste blandt de kvalificerede. Omvendt skal tillidsrepræsentanten overdrages, hvis vedkommende vil være bedre stillet ved at blive overdraget til en ny FGU-institution, fx fordi opgaverne på den afgivende institution helt bortfalder.

Overdrages tillidsrepræsentanten til en ny FGU-institution med den virkning, at vedkommende efter overdragelsen ikke repræsenterer mindst 5 medarbejdere, skal der forhandles efter reglerne om forflyttelse i TR-aftalen.

Sidst opdateret: 10. januar 2020