Oprettelsen af FGU’en medfører, at aktiviteten for målgruppen i produktionsskoleforløb, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne (obu), kombineret ungdomsuddannelse (kuu) og erhvervsgrunduddannelsesforløb (egu) ophører pr. 31. juli 2019 med undtagelse af en overgangsordning for påbegyndte forløb.

FGU'en træder i stedet for disse aktiviteter, og der skal derfor overdrages aktiver/passiver (netto-aktiver) til de nye FGU-institutioner pr. 1. august 2019.

Sammenlægning og overdragelse af aktiver/passiver (netto-aktiver) omfatter groft sagt maskiner/udstyr, bygninger og likvider, som fysisk kan identificeres og overdrages - eller kapitaliseres og overdrages i form af likvider, hvis det fysisk ikke giver mening at overdrage dem, fx et halvt klasselokale, fotomaskine eller drejebænk.

Der etableres på lokalt niveau overdragelsesaftaler mellem de afgivende og modtagende institutioner. Aktiver og passiver indgår i de afgivende institutioners årsrapporter, og de overdragede aktiver og passiver vil indgå i FGU-institutions åbningsbalance og sammenlægningsredegørelse.

Overdragelse af aktiver og passiver fra produktionsskoler

Produktionsskolerne sammenlægges i deres helhed med FGU-institutioner, hvor det er produktionsskolens samlede aktivitetsgrundlag, der lægges til grund for overførelse af aktiver og passiver. Det gælder også evt. indtægtsdækket virksomhed, idet det vil være op til bestyrelsen
for FGU-institutionen at beslutte, om aktiviteten skal videreføres. Dog skal allerede aftalte forløb som f.eks. STU færdiggøres.

Overdragelse af aktiver og passiver fra VUC

VUC overdrager aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser samt personale i forhold til deres eksisterende aktivitet i målgruppen efter ensartede principper for opgørelsen af aktiviteten.

FGU-institutionerne indtræder i alle løbende kontrakter og andre forpligtelser, som er indgået/påtaget af produktionsskolerne pr. 1. august 2019. Det gælder også de lejekontrakter, produktionsskolerne har for kommunale bygninger.

I forhold til krav om anvendelse af lejemålet til produktionsskole gælder, at produktionsskolen fusionerer ind i FGU-institutionen, og FGU-uddannelsen træder i stedet for produktionsskoleuddannelsen. Om lejemålet kan overtages og anvendes til FGU-uddannelsen i stedet for produktionsskole vil derfor bero på en fortolkning og kræve enighed herom mellem kommunen/anden udlejer og FGU-institutionen.

I forhold til de økonomiske vilkår i en kommunal lejekontrakt kan kommuner ikke yde tilskud til FGU-institutionens driftsudgifter eller lån til driftsudgifter og anlægsudgifter (jf. § 31 FGU-institutionsloven).

Der skal derfor fastsættes en husleje, hvor huslejen i dag er fastsat til 0 kr. Huslejen skal i udgangspunktet fastsættes på markedsvilkår, dvs. at huslejen skal fastsættes på baggrund af en m2-pris, der svarer til den m2-pris, som andre lejere betaler i husleje i området for et lejemål af tilsvarende størrelse og stand. Hvis produktionsskolen har afholdt udgifter til modernisering og renovering af det kommunale lejemål, som FGU’en overtager, skal huslejen fastsættes med fradrag for de udgifter (svarende til afskrivninger), som FGU-institutionen fortsat vil afholde til forbedringerne af lejemålet inden for den aftalte lejeperiode.

Alternativt skal huslejen fastsættes ud fra den stand og indretning, som lokalerne havde ved lejemålets indgåelse.

Endvidere kan en kommune yde et anlægstilskud til ombygning eller særindretning af et lejemål, uden at dette medfører forøgelse af huslejen, fordi institutionen i denne model selv betaler for ombygningen/særindretningen.

Endelig har kommunerne mulighed for at støtte FGU-institutionerne økonomisk ved at give dem skattefritagelse for ejendomsskatter.

Alle aktiver og passiver skal medtages - ellers går debet og kredit ikke op. STUK er klar over, at de endelige beløb pr. 1. august 2019 ændrer sig i forhold til de forventede beløb i fusionsplanen- og redegørelsen.

Det er forudsætningen, at parterne fortsætter drøftelserne, til der er nået en aftale, der er rimelig for begge parter.

Ja, der er parallelle regler i institutionslovene for hhv. FGU-institutioner (§ 3), IEU-institutioner (§ 33a) og AGV-institutioner (§ 2, efter tilføjelser som følge af § 12 i følgelovforslaget til FGU-loven), der sikrer, at alle tre typer af institutioner kan være værtsinstitution for et administrativt fællesskab med deltagelse af alle tre typer af institutioner. De anførte §’er, giver institutionerne lov til at være værtsinstitution for et sådant fællesskab.

Der kræves ikke særskilt hjemmel i lovene til at deltage i et fællesskab; den hjemmel, der er nødvendig, er, at værtsinstitutionen har lov til at lade en institutionstype indgå i det administrative fællesskab.

Der skal søges investeringsramme til alle investeringer, der er over statens grænser for straksafskrivninger. Det gælder både for køb af inventar, maskiner og andet udstyr og bygningsudgifter, der skal aktiveres på balancen og afskrives over driften. Dog skal der IKKE søges investeringsramme, hvis der er tale om brugt inventar eller brugte maskiner og andet udstyr. Investeringsrammer søges i ØAC i STUK.

Der er netop tale om et enhedstaxameter, hvorfor nogle undervisningselementer vil være billigere at gennemføre, mens andre vil være dyrere. Der er tale om et sammenvejet enhedstaxameter, hvorfor der skulle være plads til at gennemføre OBU i det omfang, som eleverne har brug for.

Sidst opdateret: 10. januar 2020