Hop til indhold

Ministeriet, professionshøjskolerne, Uddannelses- og Forskningsministeriet og EVA – Danmarks Evalueringsinstitut – har etableret et partnerskab, der skal sikre, at viden bliver delt mellem skoler, kommuner og professionshøjskoler – og at denne viden bliver bragt i spil i kompetenceudviklingen af det pædagogiske personale på skolerne. 

Partnerskabet blev etableret i 2014 som led i folkeskolereformen og reformens målsætning om kompetenceudvikling af pædagogisk personale. 

Partnerskabets opgaver

Partnerskabet udvikler og udveksler aktuel viden om, hvad der virker for eksempel i forhold til den læringsmålstyrede undervisning. Partnerskabet har også fokus på, hvordan viden omsættes til praksis. 

Partnerskabet koncentrerer sig særligt om indsatser, som knytter sig til: 

  • Skoledagen efter reformen
  • Læringsmål i undervisningen 
  • Udvikling af undervisning
  • Inklusion 
  • Undervisningsdifferentiering 
  • Ledelse af skolen som læringsfællesskab.

Om parterne

Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat en række initiativer, der skal understøtte den lokale virkeliggørelse af folkeskolereformen og udvikling af folkeskolen til gavn for elevernes læring og trivsel. 

Professionshøjskolerne er et centralt omdrejningspunkt for partnerskabet som den største udbyder af grund-, efter- og videreuddannelser af lærere og pædagoger og som producent af forskning og udvikling af skoleområdet. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter mål og rammer for lærer- og pædagoguddannelserne og arbejder for at tilpasse uddannelsernes slutmål til folkeskolens behov. 

EVA bidrager til at kvalitetsudvikle undervisnings- og uddannelsesområdet gennem evalueringer, analyser og redskaber.

Sidst opdateret: 13. juli 2022